Om äldreservice

Goto på en yngre kvinna och en äldre man ute i naturen.

Äldre boende i Svalövs kommun, med behov av vård och omsorg, ska känna trygghet och att deras behov av integritet och personliga önskemål tillgodoses.

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Svalövs kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Kommunens äldreomsorg utgår från kvarboendeprincipen, vilket innebär att äldre personer ska få god vård och omsorg i hemmet, och omsorg som uppfyller deras individuella behov så att de kan bo kvar i sitt ordinära boende.

En generös inställning till trygghetslarm underlättar också den enskildes möjligheter att välja kvarboende.

Svalövs kommun svarar för den vård och omsorg som ges till äldre i det egna hemmet och på äldreboenden. Verksamheten bedrivs utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser.