Stöd vid funktionsnedsättning

Svalövs kommun erbjuder olika stöd till dig som har funktionsnedsättning. LSS-verksamheten grundas på de bärande principerna inflytande, delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet.

Du kan läsa mer om LSS och hur ansökan går till här Om LSS

Avlösarservice

Syftet med avlösarservice i hemmet är att föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att koppla av och kunna genomföra aktiviteter utanför det egna hemmet.

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare ger den funktionsnedsatta omvårdnad och stöd.
Insatsen utförs vanligtvis i det egna hemmet men det kan också vara i samband med att den enskilde och avlösaren är på en utflykt.

Avlösarservice kan ges som en regelbunden insats och/eller vid speciella tillfällen. Individuell bedömning görs och beslut fattas av LSS-handläggaren.

Ledsagarservice

Syftet med ledsagarservice är att underlätta för personer med omfattande funktionshinder att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet.
Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet och skall göra det möjligt att besöka vänner, delta i kultur/fritidsaktiviteter eller att komma ut på en promenad.

Ledsagarservice är en personlig service som anpassas efter dina individuella behov.

Transporter till och från olika aktiviteter ingår inte i ledsagarservice.

Boende och boendestöd

Boende

I Svalövs kommun finns olika typer av boende med särskild service för vuxna enligt LSS, och boendestöd enligt Socialtjänstlagen.

Gruppbostad
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Gruppbostad består av ett litet antal lägenheter, maximalt sex (6) stycken, som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Servicebostad
För dig med mindre omfattande behov kan servicebostad vara ett alternativ. Servicebostad består av ett antal lägenheter, maximalt tolv (12) stycken, som har tillgång till gemensam service och personal.

Boendestöd

Mobila teamet vänder sig till personer inom LSS som bor i egen lägenhet och är i behov av särskilt stöd och service. Insatsernas karaktär kan se olika ut för den enskilde då det är behovet som styr.

Du ansöker om bostad med särskild service eller boendestöd hos LSS-handläggarna Länk till annan webbplats..

Korttidstillsyn och korttidsvistelse

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år utanför det egna hemmet

Barn som tillhör LSS kan många gånger ha ett fortsatt behov av tillsyn eftersom de av flera olika skäl inte klarar sig själv när föräldrarna studerar eller arbetar.

LSS ger barn över 12 år med funktionshinder rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet.
Tillsynen gäller före och efter skoldagen, samt under lov och ledigheter.

Korttidstillsyn ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull fritid.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på kortidshem, i stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara enstaka dagar och flera dagar.

Syftet med insatsen är både att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte och rekreation samt att anhöriga ska få avlastning.

Korttidsvistelse kan erbjudas både som regelbunden insats och vid akuta behov.

Vårdnadshavarna ansvarar för barnets transport till och från korttidsvistelsen.

Personlig assistans

För att erhålla personlig assistans enligt LSS/LASS krävs att den enskilde tillhör LSS personkrets och har behov av denna insats för sina grundläggande behov.

Med grundläggande behov avses hjälp med personlig hygien, att inta måltider, att klä på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens behov och konsekvensen av funktionshindret.

Stödet är personligt och individuellt utformat. Det ska knytas till den enskilde personen och vara tillgängligt i olika former och dygnet runt. Hänsyn tas till den enskildes integritet och självbestämmande för att ge henne eller honom möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Man ska ges frihet att själv bestämma vem som ska vara assistent, i vilka situationer och när den ska ges. Om man inte själv kan uttrycka sina behov träder anhörig eller annan företrädare in.

Val av anordnare

Vem som ska anlitas som assistansanordnare kan man själv välja. Det är möjligt att själv vara arbetsgivare, välja ett kooperativ eller att anlita Svalövs kommun.

Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.

Den dagliga verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt, men även ha habiliterandeinslag om behov föreligger. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter den enskildes intressen, behov och förutsättningar.