God man & förvaltare

Om någon på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande förhållande behöver hjälp med att ta hand om sin ekonomi eller sin person så kan en god man eller en förvaltare förordnas.

Information om godmanskap och förvaltarskap

Vid ett godmanskap behåller den enskilde möjligheten att på egen hand ingå avtal, hantera sina bankkontakter och liknande. Vid ett förvaltarskap däremot saknar den enskilde rättshandlingsförmåga och kan inte längre vidta åtgärder i sin egen ekonomiska förvaltning med mera.

Om det räcker med mindre ingripande åtgärder får varken godmanskap eller förvaltarskap anordnas. Exempel på mindre ingripande åtgärder kan exempelvis vara om den enskilde själv kan utfärda och bevaka en fullmakt eller kan få tillräckligt stöd från socialtjänsten eller andra myndigheter.

Den huvudsakliga uppgiften som god man eller förvaltare är att vara ställföreträdare för huvudmannen, d.v.s. att företräda huvudmannen i ekonomiska och rättsliga frågor. Den gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn som huvudmannen behöver samt sköta huvudmannens ekonomi och myndighetskontakter. Den gode mannen/förvaltaren ska alltid verka för huvudmannens bästa och tillvara ta dennes intressen.

Uppdragets omfattning kan variera och beror på huvudmannens behov. Ett fullständigt uppdrag består i att bevaka huvudmannens rätt, förvalta dennes ekonomi samt sörja för huvudmannens person.

Gode män och förvaltare står under överförmyndarens tillsyn.

Handbok för god man & förvaltare - vuxenärenden Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Film som föklarar uppdraget som god man och förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra ställföreträdarskap

Utöver de ställföreträdarskap som beskrivits ovan finns det en rad ytterligare typer av godmanskap. Den vanligaste av dessa är god man för ensamkommande barn. Vidare omfattas även förmynderskap för barn av överförmyndarens tillsyn.

God man för ensamkommande flyktingbarn

För barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar ska överförmyndaren förordna en god man. Orsaken till detta är att barnet då saknar en vuxen person som kan föra hens talan inför myndigheter och skola samt handha hens ekonomi.

Uppdraget som god man för ensamkommande barn består bland annat i att tillsammans med socialtjänsten tillse att barnet har en bostad och en skolplats, handha barnets pengar och företräda barnet i asylprocessen vid migrationsverket.

Handbok för god man till ensamkommande flyktingbarn Pdf, 360.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förmyndarskap

De flesta föräldrar är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de blir 18 år. Som förmyndare är en skyldig att tillse att barnets intressen tillvaratas. En ska även förvalta barnets egendom på ett tryggt sätt som ger en skälig avkastning. Samtliga förmynderskap i kommunen ligger under överförmyndarens tillsyn. Beroende på hur mycket egendom barnet har så kan du som förmyndare vara skyldig att årligen redovisa för din förvaltning till överförmyndaren.

För vissa åtgärder avseende barnets ekonomi kan överförmyndarens samtycke behövas. Samtycke krävs i följande fall:

  • Köp, byte, gåva eller försäljning av fastegendom, bostadsrätt eller tomträtt.
  • Låna eller låna ut pengar samt pantsättning av fast egendom.
  • Barnet ska bedriva näringsverksamhet.
  • Fördelning av arv m.m. då barnet är delägare i dödsbo.

Om ett barn inte har någon förmyndare kan tingsrätten utse en så kallad särskilt förordnad förmyndare. Den som utses till särskilt förordnad vårdnadshavare är normalt även förmyndare för barnet.