Svalövs kommun

BT Kemi Aktuellt 2003

Aktuellt per 2003-12-02
Claes Persson, samhällsbyggnadschef på Svalövs kommun har enligt beslut i kommunstyrelsen 2003-12-01 fått ansvaret som förvaltningschef för projektet BT Kemi Efterbehandling. Uppdraget gäller från den 1 december 2003. Claes Persson tar över uppgiften efter Sven Åberg, tidigare samhällsbyggnadschef, som sedan han lämnade Svalövs kommun i våras varit inhyrd som konsult med uppdrag att slutföra arbetet med huvudstudien. I detta arbete återstår nu endast att få in synpunkter från de experter som på Länsstyrelsens uppdrag granskat materialet och därefter bearbeta dessa till en slutversion av huvudstudien.

-Det är alltid svårt att avgöra exakt när en brytning ska ske. Bedömningen har varit att projektet kommit till den punkt att man är på väg in i en ny fas och att det därför nu ansets lämpligt att genomföra det byte som planerats sedan tjänsten som samhällsbyggnadschef tillsattes i höstas, säger Mikael Carlsson, informationsansvarig för projektet BT Kemi Efterbehandling och fortsätter; -Det här innebär inte någon större förändring för projektet, utan arbetet fortskrider som tidigare planerat.

Nyligen ställde sig Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling bakom de prekvalificeringshandlingar som konsulten Sweco VIAK arbetat fram tillsammans med projektledningen. Det som nu återstår innan prekvalificeringen kan utannonseras är att få klart huvudstudien i en slutversion, som innan den blir offentlig ska godkännas av styrelsen. Parallellt drivs nu också arbetet med ansökan för nästa fas där samtal förs med Länsstyrelsen om fortsättningen för projektet.
 
Aktuellt per 2003-11-07
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ansökte i dagarna hos kommunstyrelsen om förskottering av medel från 2004 års budget då årets verksamhet pekar mot ett underskott på upp emot 300 000 kronor. Det är främst de statliga pengarna som bekostat analyser och undersökningar som bedöms inte räcka till. Främsta orsaken är att det uppkommit flera olika områden där projektet tvingats syna och värdera information som kommit fram under hand och detta har medfört ökade kostnader. Alternativet - att inte värdera uppgifterna på grund av pengabrist - har inte ansetts vara något alternativ. Detta eftersom projektet hela tiden strävat efter en hög kvalitetsnivå där innehållet och resultatet hela tiden ansetts varit det viktigaste. Frågan om förskottering av de efterfrågade medlen ska behandlas av kommunstyrelsen. Från projektets sida ser man dock framtiden an med positiv syn och menar att ett bra innehåll i undersökningsresultaten måste komma före att slaviskt följa en "nollbudget".

Det fortsatta arbetet i projektet är i nuläget inriktat på fyra huvudområden som löper parallellt i stort sett oberoende av varandra. Granskningen av konsultens huvudstudie pågår fortfarande hos myndigheter och olika experter, inga synpunkter har ännu inkommit. Kommunens fortsättning i projektet handläggs internt av projektgruppen och kommunstyrelsen som gemensamt håller på att arbeta fram ett underlag för ansökan. I bästa fall kan ett sådant material vara klart innan årsskiftet. Prekvalificeringshandlingar håller som bäst på att tas fram. Föreligger ett färdigt material till styrelsens sammanträde i november är det troligt att en annons kan läggas ut i anbudsjournalen/official journal i början av december. Uppdraget att genomföra en attitydundersökning har getts till GFK Sverige. Detta material granskas just nu av styrelsen som kommer med eventuella synpunkter till nästa styrelsemöte den 26 november. Efter det återstår en del mindre arbete med att slutföra frågeformuläret. Troligt är att en attitydundersökning kan komma att genomföras under början av 2004.

Aktuellt per 031028
Svalövs kommun har ansökt om medel hos Länsstyrelsen för att genomföra en utredning med prekvalificering av anbudsgivare inför efterbehandling av f.d BT Kemi-området i Teckomatorp. I dagarna kom beslutet där Länsstyrelsen beviljar Svalövs kommun maximalt 225.000 kronor för arbetet där kommunen kommer att vara huvudman för att genomföra utredningen. Erforderligt material kommer troligen att vara utarbetat och klart till slutet av november och då presenteras för projektets styrelse innan det offentliggörs. Efter det kommer prekvalificeringen att offentliggöras via anbudsjournalen/official journal och ligga ute enligt lagstadgad tid, 37 dagar. Hela processen beräknas ta cirka fyra månader att genomföra från det att medel beviljats. Prekvalificeringen finansieras till 90% med statliga medel.

Aktuellt per 2003-09-25
Huvudkonsulten SWECO VIAK har färdigställt huvudstudien på utsatt tid enligt den för projektet nu gällande reviderade tidplanen. I och med att huvudstudien blir färdig, är projektets pengar i princip också förbrukade. Huvudstudien presenterades som ett arbetsmaterial 030908 för styrelsens presidium samt projektgruppen. Övriga styrelsen fick rapporten presenterad för sig vid senaste mötet. Samma rapport har som arbetsmaterial tillhandahållits Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och SGI för underhandsinformation. När huvudstudien är granskad och slutligen politiskt godkänd i styrelsen kommer den att bli offentlig. Stora delar ur huvudstudien kommer dock att presenteras som utdrag på det informationsmöte som planeras för allmänheten den 1 oktober. Dock så kommer inte heller där någon information att tillhandahållas i tryckt form.

Projektet har 030915 ansökt om medel från Länsstyrelsen för att kunna påbörja arbetet med prekvalificering. Totalt har projektet begärt 225 000 kronor för att genomföra denna fas. Ansökan har ännu inte behandlats av Länsstyrelsen. Parallellt med detta arbetar projektgruppen och styrelsen gemensamt med att utforma den fortsatta ansökan för projektet avseende det fysiska efterbehandlingsarbetet. Denna ansökan finns ännu bara i konceptform som arbetsmaterial, samma sak gäller en skiss avseende projektets framtida organisation.

Styrelsen tog beslut om att gå vidare med att genomföra en attitydundersökning gällande projektet för att kunna mäta eventuella förändringar och attityder till orten Teckomatorp och projektet BT Kemi Efterbehandling. Ett inledande möte kommer inom kort att hållas med GFK som fått uppdraget att genomföra undersökningen för att ta fram frågorna och deras utformning. Undersökningen anses vara särskilt viktig för att i framtiden kunna avgöra hur informationsgivningen i projektet fungerat och om/hur attityderna till projektet och orten Teckomatorp ändrats. Det är ännu inte klart exakt när undersökningen skall genomföras.

Ett nytt informationsmöte för allmänheten kommer att genomföras den 1 oktober 2003. Platsen blir Teckomatorps Folkets Hus, tiden är klockan 18.30.

Projektet BT Kemi Efterbehandling deltog på Företagsmässan i Svalöv 20-21 september med gott resultat som följd. Intresset har varit stort och många konkreta frågor ställdes och besvarades.

Projektet undersöker olika alternativ för att ge ut en informationsbroschyr med aktuella "Frågor&Svar" också i tryckt form. Dessa finns sedan en längre tid på projektets hemsida under adressen www.svalov.se.

Statistik avseende projektets information på Svalövs kommuns hemsida visar att antalet unika träffar ökat till det dubbla i augusti 2003 jämfört med antalet i maj 2003. Totalt registrerades 934 unika träffar under augusti månad.
 
Aktuellt per 2003-09-18
Projektet BT Kemi Efterbehandling beviljades de ansökta extra medlen från Länsstyrelsen på 1,5 mkr för att kunna avsluta huvudstudien på ett tillfredsställande sätt. Därmed har huvudstudien totalt sett kostat 4 mkr som bekostats av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Kommunens egen insats i projektet under huvudstudiens genomförande har uppgått till 750 000 kronor som avsatts i budget.

Det av huvudkonsulten framtagna programmet för provgropar och kompletterande borrningar inom f.d BT Kemis område genomfördes den 9-10 juli utan komplikationer. Ett antal prover togs och skickades iväg för analys och dessa svar bekräftade i stort hvudkonsulten Sweco Viak:s misstankar om var föroreningar fanns och hur dessa såg ut. Ytterligare ett antal prover har tagits och frysts ner för ev. framtida bruk.

Den 30 juli hölls den officiella invigningen av projektets lokaler i Teckomatorp. Efter genomförd invigning har en hel del spontanbesök till utställningslokalen förekommit. Uppskattningsvis har hittills ett 50-tal personer passat på att ta del av den insamlade informationen om BT Kemis historia och om det nu startade efterbehandlingsprojektet. För att fler ska kunna ta del av informationen har beslut tagits att projektlokalen ska vara öppen för besökare varje tisdag förmiddag kl 9-12 och varje torsdag eftermiddag 14-18. I övrigt är lokalen öppen för besök när kontoret är bemannat. För mer exakt information gällande öppettider vänligen kontakta Mikael Carlsson, informationsansvarig för projektet 0418—47 53 99, alternativt Svalövs kommuns växel 0418—47 50 00.

Ett nytt beställarstödsmöte genomfördes i slutet av augusti. Detta möte ansågs särskilt viktigt för projektet och för huvudstudiens slutförande. Dels med tanke på de deltagandes samlade expertis, samt mötets läge i tiden precis innan att slutrapporten ska vara klar. Vid mötet kom viktiga slutsatser fram som huvudkonsulten har nytta av i slutfasen av sitt arbete med slutrapporten.

Slutdatum för rapport av huvudstudien är preliminärt satt till den 5 september. Har allt gått som planerat, (vilket vi inte vet i skrivande stund) innebär det alltså att huvudstudien nu är avslutad och att det blivit dags att blicka framåt mot nästa steg. Detta innebär en ansökan om nya medel från Länsstyrelsen för en fortsättning av projektet. Det kommande arbetet kan i princip delas in i tre faser, förberedande arbete, upphandling och därefter det fysiska genomförandet av efterbehandlingen av området. Ett relativt pressat tidsschema är upplagt för fortsättningen, därför är det viktigt att beslutsgången klaffar inom flera olika instanser inom kommunen så att projektet inte tappar tid. Samtliga inblandade, såväl politiker som tjänstemän, är väl medvetna om detta och gör vad som är möjligt för att projektet ska hålla tempo och inte spilla dyrbar tid.

Ett nytt informationsmöte för allmänheten utlovades redan i våras. Meningen är att det ska genomföras så snart det är möjligt i höst. Dock måste hänsyn tas till att det är ett omfattande material som slutrapporten innehåller och att det därför kan behövas en viss tid att bearbeta tunga facktermer och fackbegrepp till att bli mer lättförståeliga. Meningen är att informationen ska delges intresserade från allmänheten på ett så sakligt och tydligt sätt som möjligt. Platsen för detta informationsmöte kommer att bli Folkets Hus i Teckomatorp. Ytterligare information med tid och datum kommer när sådan finns.

Den som vill följa projektet fortlöpande kan besöka Svalövs kommuns hemsida på Internet, www.svalov.se. För den som har möjlighet att besöka Företagsmässan i Svalöv nu i helgen, finns det möjlighet att få information om efterbehandlingsprojektet i den monter som projektet har där, hälsar Mikael Carlsson.
 
Aktuellt per 2003-09-03
Projektet BT Kemi Efterbehandling beviljades de ansökta extra medlen från Länsstyrelsen på 1,5 mkr för att kunna avsluta huvudstudien på ett tillfredsställande sätt. Därmed har huvudstudien totalt sett kostat 4 mkr som bekostats av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Kommunens egen insats i projektet under huvudstudiens genomförande har uppgått till 750 000 kronor som avsatts i budget.

Det av huvudkonsulten framtagna programmet för provgropar och kompletterande borrningar inom f.d BT Kemis område genomfördes den 9-10 juli utan komplikationer. Ett antal prover togs och skickades iväg för analys och dessa svar bekräftade i stort hvudkonsulten Sweco Viak:s misstankar om var föroreningar fanns och hur dessa såg ut. Ytterligare ett antal prover har tagits och frysts ner för ev. framtida bruk.

Den 30 juli hölls den officiella invigningen av projektets lokaler i Teckomatorp. Efter genomförd invigning har en hel del spontanbesök till utställningslokalen förekommit. Uppskattningsvis har hittills ett 50-tal personer passat på att ta del av den insamlade informationen om BT Kemis historia och om det nu startade efterbehandlingsprojektet. För att fler ska kunna ta del av informationen har beslut tagits att projektlokalen ska vara öppen för besökare varje tisdag förmiddag kl 9-12 och varje torsdag eftermiddag 14-18. I övrigt är lokalen öppen för besök när kontoret är bemannat. För mer exakt information gällande öppettider vänligen kontakta Mikael Carlsson, informationsansvarig för projektet 0418—47 53 99, alternativt Svalövs kommuns växel 0418—47 50 00.

Ett nytt beställarstödsmöte genomfördes i slutet av augusti. Detta möte ansågs särskilt viktigt för projektet och för huvudstudiens slutförande. Dels med tanke på de deltagandes samlade expertis, samt mötets läge i tiden precis innan att slutrapporten ska vara klar. Vid mötet kom viktiga slutsatser fram som huvudkonsulten har nytta av i slutfasen av sitt arbete med slutrapporten.

Slutdatum för rapport av huvudstudien är preliminärt satt till den 5 september. Har allt gått som planerat, (vilket vi inte vet i skrivande stund) innebär det alltså att huvudstudien nu är avslutad och att det blivit dags att blicka framåt mot nästa steg. Detta innebär en ansökan om nya medel från Länsstyrelsen för en fortsättning av projektet. Det kommande arbetet kan i princip delas in i tre faser, förberedande arbete, upphandling och därefter det fysiska genomförandet av efterbehandlingen av området. Ett relativt pressat tidsschema är upplagt för fortsättningen, därför är det viktigt att beslutsgången klaffar inom flera olika instanser inom kommunen så att projektet inte tappar tid. Samtliga inblandade, såväl politiker som tjänstemän, är väl medvetna om detta och gör vad som är möjligt för att projektet ska hålla tempo och inte spilla dyrbar tid.

Ett nytt informationsmöte för allmänheten utlovades redan i våras. Meningen är att det ska genomföras så snart det är möjligt i höst. Dock måste hänsyn tas till att det är ett omfattande material som slutrapporten innehåller och att det därför kan behövas en viss tid att bearbeta tunga facktermer och fackbegrepp till att bli mer lättförståeliga. Meningen är att informationen ska delges intresserade från allmänheten på ett så sakligt och tydligt sätt som möjligt. Platsen för detta informationsmöte kommer att bli Folkets Hus i Teckomatorp. Ytterligare information med tid och datum kommer när sådan finns.
För den som har möjlighet att besöka Företagsmässan i Svalöv den 20-21 september, finns det möjlighet att få information om efterbehandlingsprojektet i den monter som projektet har där, hälsar Mikael Carlsson.
 
Aktuellt per 2003-09-03
Huvudkonsulten SWECO VIAK har nu erhållit analyssvar från de provtagningar som genomförts i området för f.d BT Kemi.

I en första omgång utfördes provgropsgrävningar på olika platser inom undersökningsområdet. Dessa undersökningar utfördes som komplement till tidigare utförda undersökningar och med syftet att närmare kontrollera och analysera utfyllnader som gjorts inom olika delar av BT Kemiområdet. Dessutom utfördes en fördjupad undersökning av det dräneringsvatten som samlas upp inom området .

I en andra omgång utfördes provtagningar under ett par äldre byggnader som nyttjades av BT Kemi. Syftet med provtagningarna var att kontrollera om föroreningar kunde finnas kvar. Misstankar fanns om att föroreningar kunde finnas kvar lokalt på vissa punkter.

Resultaten av undersökningarna bjöd i stort inte på några större överraskningar mot vad man tidigare erfarit. Den första undersökningen har medfört att kunskapen om utfyllnadernas utbredning och beskaffenhet är bättre och säkrare. Kunskapen om dräneringsvattnets beskaffenhet har bidragit till att man nu vet mer om vilken urlakning som sker från utfyllnadsmassorna som finns inom området.

Även den senare undersökningen i byggnaderna bekräftade i stort sett tidigare erfarenheter. Under golvet i en av byggnaderna upptäcktes dock höga halter av dinoseb. Det uppmätta värdet uppgick till ca 15 mg/kg. I övriga undersökta punkter var halterna av bekämpningsmedel och andra tänkbara föroreningar antingen låga eller över huvudtaget inte detekterbara.

Det är enligt konsulten högst troligt att massorna där dinoseb påträffades måste tas bort och saneras, men först i ett senare fysikt skede.

"Riskerna med de förhållandevis höga halterna är försumbart låga så länge de ligger under golvet. De tränger således inte in i byggnaderna och kan således inte ge upphov till oacceptabelt höga halter i inomhusluften. De kan inte heller lakas ut eftersom de täcks av en tät överbyggnad. Problem kan uppstå om golvet alternativt hela byggnaden rivs, först då exponeras de förorenade massorna mot omgivningen vilket kan medföra olägenheter om inte särskilda försiktighetsmått iakttas." / Peter Englöv, biträdande uppdragsledare Sweco Viak.

De erhållna resultaten bearbetas och utvärderas nu tillsammans med övrigt underlag i den slutrapport som huvudkonsulten är på väg att sammanställa. Datum för när en första version av slutrapporten ska vara klar är den 8 september. Denna version är dock klassad som arbetsmaterial fram till dess att styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkännt den i sin helhet. Datum för nästa styrelsemöte är 24 september. Ett informationsmöte för allmänheten är planerat till den 1 oktober i Teckomatorps Folkets Hus klockan 18.30.
 
Aktuellt per 2003-08-28
Huvudkonsulten SWECO VIAK redogjorde för att de provtagningar som genomförts i området för f.d BT Kemi inte bjöd på några större överraskningar mot vad man tidigare erfarit. Alla analysresultat är dock ännu inte klara utan dessa kommer att presenteras inom några dagar (troligt början/mitten av vecka 36). Misstankar finns emellertid om att kraftiga föroreningar kan finnas kvar lokalt på vissa punkter, bland annat under golvet i en av de byggnader där provborrningar genomförts. Det är enligt konsulten troligt att dessa massor måste tas bort.

Tester har genomförts med magnetröntgen på delar av området men visat sig endast ge diffusa bilder. Metoden bedöms inte vara andvändbar framöver.

Tester har också genomförts i ett område där den elektriska ledningsförmågan mätts genom halten salt i marken. På så sätt har vissa föroreningar kunnat spåras. Konsulten menar att detta är en metod som skulle kunna användas framöver där en viktig del handlar om avgränsning av föroreningar till olika delområden och bedömning av deras storlek.

Anledningen till att analysresultaten dragit ut på tiden är att laboratoriet i Danmark haft vissa problem med att få fram resultaten. Detta har dock åtgärdats med hjälp av extern hjälp från ett labb i Holland. Analyssvaren bearbetas just nu och information om dessa kommer inom en snar framtid att delges.

Fortsättningen av projektet har diskuterats. Ytterligare pengar kommer att ansökas om från projektet för att kunna påbörja arbetet med en prekvalificering inför nästa etapp. Den av huvudkonsulten beställda rapporten avseende huvudstudien beräknas vara klar i en första remissversion den 030908. Planeringen för det fortsatta arbetet bedrivs parallellt.

De platsspecifika riktvärdena framtagna av Kemakta Konsult AB som är framtagna att gälla för området har reviderats. Något högre värden tillåts efter revideringen på de djupare områdena än tidigare. Ändringen beror på att genomströmningen av grundvatten i området inte kommer att bli lika påtaglig som man först bedömde. Detta minskar risken för att eventuella föroreningar ska spridas vidare med grundvattnet.

Ett nytt informationsmöte för allmänheten planeras till den 1 oktober 2003. Platsen blir Teckomatorps Folkets Hus.

Projektet BT Kemi Efterbehandling kommer att finnas representerat på Företagsmässan i Svalöv 20-21 september. Syftet är att sprida kunskap om projektet till en bredare publik.

Förberedelsearbete för att eventuellt genomföra en attitydundersökning gällande att kunna mäta förändringar och attityder till orten Teckomatorp och BT Kemi planeras. Detta anses även viktigt för att i framtiden kunna avgöra hur informationsgivningen i projektet fungerat.
 
Aktuellt per 2003-08-18
Under första veckans öppethållande har ett drygt 20-tal personer besökt utställningen om BT Kemi i Torgskolan på Skolgatan 1 i Teckomatorp. Utställningen finns omnämnd i SDS:s sommarguide om utflyktsmål och därav har också ett antal besökare hittat hit från både Malmö och Lund.

För att fler ska kunna ta del av informationen har beslut tagits att projektlokalen ska vara öppen för besökare varje tisdag förmiddag kl 9-12 och varje torsdag eftermiddag 14-18. I övrigt är lokalen öppen för besök när kontoret är bemannat. För mer exakt information gällande öppettider vänligen kontakta Mikael Carlsson, informationsansvarig för projektet 0418—47 53 99, alternativt Svalövs kommuns växel 0418—47 50 00.
 
Aktuellt per 2003-08-14
Inom ramen för programmet med de redan genomförda provgropsgrävningarna har huvudkonsulten SWECO VIAK, efter samråd med projektgruppen och Länsstyrelsen, även genomfört ett antal provborrningar inom fastigheter belägna inom f.d BT Kemis område. Borrproverna ska ses som ett komplement till de redan genomförda undersökningarna. Konsulten har riktat in sig på punkter där det kan misstänkas att det finns föroreningar kvar. De totalt sex borrhålen genomfördes måndagen den 11 augusti. Prover från borrhålen har tagits och skickats för analys, svar väntas inom ett par veckor.
 
Aktuellt per 2003-08-04
Provgropsgrävningarna avslutades redan under torsdagen den 10:e juli. Det behövdes alltså bara två av de tre föraviserade dagarna för att slutföra provgropsgrävningsprogrammet. Inget anmärkningsvärt påträffades vid grävningarna utan i stora drag bekräftades den bild som huvudkonsulten haft av var föroreningarna finns och i vilken omfattning de förekommer. Ett stort antal prover togs vid provgrävningarna varav de flesta frystes in för att finnas för framtida bruk, dock så skickades ett 10-tal prover iväg för analys och dessa provsvar inväntar man nu för att kunna göra en bättre bedömning. Provsvaren förväntas vara klara någon gång framåt mitten av augusti månad.

Projektlokalen för BT Kemi Efterbehandling är nu officiellt invigd. Invigningen hölls onsdagen den 30 juli. Istället för bandklippning sattes en skylt upp på Torgskolans fasad som visar besökare att här finns såväl utställning som platskontor för projektet. Utställningslokalen kommer att vara öppen två dagar i veckan, tisdagar mellan klockan 9-12 och torsdagar mellan klockan 14-18. I övrigt kommer lokalen att vara öppen när projektkontoret är bemannat. För exakt information gällande öppettider och bemanning, kontakta kommunens växel 0418-47 50 00 alternativt ring Mikael Carlsson, Informationsansvarig för projektet, på telefon 0418-47 53 99.
 
Aktuellt per 2003-07-02
Huvudkonsulten kommer att genomföra provgropsgrävningar inom området för f.d BT Kemi under tiden 2003-07-09 tom 2003-07-11 på ett drygt 20-tal utvalda platser. Anledningen till provgropsgrävningarna är att få en bättre bild av markstrukturen samt att ta prover för analys av vilka ämnen som förekommer i marken. Arbetet kommer att utföras med grävmaskin och övervakas av kvalificerad personal på plats. Skulle olämplig väderlek uppstå avbryts arbetet tillfälligt för att återupptas vid gynnsammare väderförhållanden. Inga olägenheter för kringboende förväntas i samband med arbetets genomförande. Grävda hål dokumenteras, prover tas och därefter fylls hålen igen vid samma tidpunkt. Nödvändiga säkerhetsåtgärder för arbetets utförande är vidtagna och räddningstjänsten är informerad. Likaså är boende och företagare i Teckomatorp informerade genom separat utskickat informationsblad genom Postens försorg.

Önskar ni ytterligare information om de planerade åtgärderna går det bra att kontakta någon från projektgruppen, huvudkonsulten eller i styrelsen för projektet.
 
Aktuellt per 2003-06-16
Svalövs kommun har fått beviljat ytterligare 1,5 mkr från Länsstyrelsen för att kunna säkerställa att huvudstudien genomförs på ett tillfredsställande sätt. Det utökade bidraget innebär samtidigt att huvudstudien förlängs och beräknas nu vara klar till första veckan i september 2003.

Vattenmätare har placerats ut i området sedan någon vecka tillbaka med uppgift att främst ge en bild av grundvattenflödet. Vattenprover har nyligen också tagits vid ett antal utvalda punkter och skickats iväg för analys, svar väntas inom 3-4 veckor.

Huvudkonsulten har upprättat ett program för provgropsgrävningar då man anser att området behöver kartläggas ytterligare på vissa områden med tanke på markstruktur, jordlagerföljd, samt för jordprovstagning. Detta för att kartlägga eventuella föroreningar mer i detalj. Ett 20-tal punkter kommer att kontrolleras i början av juli månad. Pressinformation kommer att gå ut inför denna händelse för eventuell bevakning från media. Likaså kommer specialutskick att göras till samtliga boende inom Teckomatorps postnummerområde inför denna åtgärd.

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet att huvudkonsulten ska förbereda för magnetröntgen av det södra delområdet. Åtgärden avvaktar man dock med till efter att provsvar erhållits från ovan nämnda provtagningar. En av anledningarna till magnetröntgen är att undanröja eventuella gamla påståenden om kvarvarande tunnor i markområdet.

Projektet finns sedan början av juni etablerat i egna nya lokaler i Teckomatorp (Torgskolan), officiell invigning kommer att hållas onsdagen den 30 juli klockan 13.00. En första utställning kommer då att innehålla bland annat gamla historiska pressklipp samt en fotoutställning av två kända fotografer som bevakat BT Kemi under tiden runt 70-talet och framåt. Tanken är att det ska bli en levande utställningslokal där de exakta formerna får hittas efterhand.

 

Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun