Svalövs kommun

BT Kemi aktuellt 2004

BT Kemi Efterbehandling
Aktuellt 2004-12-02
Förfrågningsunderlag för konsulttjänster har färdigställts och skickas nu ut till de som anmäler sitt intresse för att lämna anbud. Tjänsterna omfattar följande 9 områden:

A. Behandling av förorenad jord inkl kompletterande undersökningar.
B. Tillståndsfrågor inkl prövning, samråd m.m.
C. Miljökontroll.
D.Mark-, och ledningsarbeten inkl. pumpstation.
E. Områdesplanering, markanläggningar m.m.
F. Bygg- och anläggningskonstruktioner.
G. Elanläggningar, signal- och reglerutrustning.
H. Rådgivning avseende projektrisker och säkerhetsfrågor.
I. Rådgivning avseende kvalitets- och miljösäkring.

Anbud ska lämnas för varje del. Samma företag får lämna anbud på en eller flera delar. Anbudstiden utgår den 4 januari 2005.

Upphandlingen är en öppen upphandling och annonsering har skett i Official Journal.

 
Aktuellt 2004-11-01
Ny projektledare har anställts i kommunen. Lars Bevmo, som tidigare varit konsult hos SWECO i många år och haft ansvaret för och genomfört huvudstudien, har nu anställts på halvtid i kommunen som projektledare för BT Kemi Efterbehandling, Förberedelseskedet. Kommunchefen Åsa Ratcovich kommer att ha det övergripande ansvaret som projektchef. Vidare har Ulf Evertsson, som har ett eget konsultföretag, Evena AB, fått fortsatt uppdrag i projektet som biträdande projektledare. Lars Bevmo kommer att i första hand arbeta i projektlokalerna i Torgskolan i Teckomatorp tisdagar och torsdagar och kan nås där via kommunens växel eller direkt på telefon 0418- 47 53 99.

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har beslutat att förhandsannonsera upphandling av konsulter för det fortsatta arbetet med förberedelser inför den slutliga efterbehandlingen. Annonsen har insänts till EU:s Official Journal och innebär att alla intresserade företag kan vända sig till kommunen btkemi-info@svalov.se för att få ytterligare information. Konsulttjänsterna omfattar flera olika delar och är främst miljörelaterade. De omfattar upprättande av förfrågningsunderlag för dels behandling av förorenad jord (totalentreprenad), dels mark och ledningsarbeten med pumpstation (delad entreprenad). Vidare skall arbete med handlingar för tillståndsprövning genomföras och även miljökontroll. Konsulthjälp behövs också ifråga om byggnadstekniska frågor och elinstallationer samt med kvalitets-, säkerhets- och riskbedömningar. Slutligt förfrågningsunderlag till intresserade konsulter beräknas kunna sändas ut i slutet av november och anbud skall vara inlämnade den 4 januari 2005.

BT Kemi Efterbehandling går nu återigen in i ett aktivare skede i och med att de utlovade pengarna från Naturvårdsverket, som kommunen ansökte om i mars, nu också slutligt överlämnats från Länsstyrelsen i ett bidragsbeslut 2004-11-01. Avsikten är att återigen öppna Torgskolan som projekt- och informationslokal för studiebesök och liknande aktiviteter. Detta beräknas ske efter nyår då konsultupphandlingen har genomförts och projekteringsarbetet påbörjas.

Aktuellt 2004-10-04
Naturvårdsverket har beslutat om nya medel för en fortsättning av projektet BT Kemi Efterbehandling i Teckomatorp. Pengarna, totalt 11,6 Mkr, kommer att betalas ut till Länsstyrelsen i Skåne som i sin tur beslutar om medel till Svalövs kommun.

Aktuellt 2004-06-07
Onsdagen den 9 juni kommer klass 2-3 a och 2-3 c från Parkskolan i Teckomatorp att göra ett studiebesök ute på f.d BT Kemiområdet. Totalt ett 40-tal elever tillsammans med sina lärare finns på plats.

Anledningen till besöket är att klasserna sedan tidigare varit i projektets utställningslokal och fått se och höra om BT Kemis verksamhet och historia som en del i skolarbetet och läran om miljön. Samtidigt blev man tillfrågad om det fanns intresse att bidra med material till utställningen.

Sagt och gjort, de båda klasserna har ritat både fåglar och växter som finns inom BT Kemiområdet, material som när projektlokalen åter öppnar till hösten kommer att finnas för allmänt beskådande.

-Från projektets sida tycker vi det är viktigt att sprida kunskap om BT Kemi som en del av Teckomatorps historia, även om många upplever det som hänt som negativt. I det här fallet handlar det om att sprida positiva signaler, något som visar att allt som rör BT Kemi inte bara är dystert och farligt utan faktiskt också kan vara något positivt och lärorikt, säger Mikael Carlsson, informationsansvarig för projektet BT Kemi Efterbehandling.

Samling på Torgskolan klockan 08.30. Därefter gemensam avgång till området. Klasserna delas in i mindre grupper med olika uppdrag att lösa. Utflykten beräknas pågå till ca. kl. 10.30. Förmiddagen avslutas med kaffe, saft och bullar ute på området där resultaten från förmiddagens uppdrag utvärderas.

Aktuellt 2004-03-08
Svalövs kommuns ansökan om ytterligare medel för skedena "Förberedelse" samt "Projektering" liksom reservation av medel för skeendet "Genomförande" skickades till länsstyrelsen i fredags (5/3-04). Detta är ansökan om medel för att efter prekvalificeringen kunna driva projektet vidare mot den slutliga efterbehandlingen som förväntas kunna påbörjas rent fysiskt inom något år.
-Vi förväntar oss ett svar på ansökan från Länsstyrelsen i början av maj månad, säger projektchefen Claes Persson.

Sedan början av vecka 10 finns projektets ansökan om prekvalificering av anbudsgivare för det kommande saneringsarbetet utlagt på Official Journal där intresserade företag kan få veta mer om vad som efterfrågas. Handlingarna tillhandahålls av projektet genom förfrågan via fax +46 (0)418 - 47 50 95, telefon +46 (0)418 - 47 50 00, skriftligt (Svalövs kommun, BT Kemi Efterbehandling, att: "PQ", 268 80 SVALÖV) eller via e-post (btkemi-info@svalov.se).

Frågor samt material avseende PQ besvaras / tillhandahålls av projektchef Claes Persson.
 
Aktuellt 2004-02-04
Pressinformation efter genomfört extrainkallat styrelsesammanträde 2004 02 04.

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling fattade idag beslut om att godkänna huvudstudien samt den inför sammanträdet föreliggande sammanfattningen av huvudstudien. I och med beslutet är rapporten officiell. På grund av tekniska skäl finns dessvärre endast sammanfattningen att få i digital version (finns för nedladdning på www.svalov.se i pdf-format under rubriken "rapporter"). Materialet kommer att finnas tillgängligt även i tryckt format från måndagen den 9 februari, samma dag som den presenteras för kommunstyrelsen. Därefter kommer huvudstudien att gå vidare till kommunfullmäktige för godkännande vid deras sammanträde den 23 februari.

I och med dagens extrainkallade sammanträde ställs styrelsens ordinarie sammanträde onsdagen den 25 februari in. Sammanträdet den 24 mars kommer att ställas in på grund av deltagande på konferens, och tidigareläggas till onsdagen den 17 mars. Pressinformation efter genomfört styrelsemöte kommer att hållas klockan 13.00 samma dag som sammanträdet genomförts.

Planering inför ett nytt informationsmöte för allmänheten i Teckomatorps Folkets hus våren 2004 pågår för fullt. -Förhoppningen är att ett sådant möte kan komma att hållas relativt snart, säger Mikael Carlsson, informationsansvarig för projektet.
 
Aktuellt per 2004-01-28

PRESSINFORMATION (Efter genomfört styrelsemöte 2004-01-28)

Efter det att synpunkter inkommit från Länsstyrelsen samt deras underkonsulter på huvudstudien strax innan jul, har nu också styrelsen samt projektledningen gett sina anvisningar till huvudkonsulten om hur den slutliga komplettering ska se ut. Det sista arbetet med att iordningställa materialet fortgår och beräknas vara klart till onsdagen den 4 februari. Av den anledningen kommer ett extra styrelsesammanträde att hållas där styrelsen förväntas godkänna huvudstudien i dess slutliga form. Detta innebär att materialet i huvudstudien därmed blir offentligt. En pressinformation kommer att hållas efter genomfört styrelsemöte där en sammanfattning av huvudstudien kommer att distrubueras. Den fulla versionen kommer på grund av tekniska skäl inte att kunna presenteras vid pressinformationen, utan kommer i tryckt form först efter ytterligare några dagar. Huvudstudien kommer vid samma tillfälle att läggas ut på kommunens hemsida i pdf-format för nedladdning. Preliminär tid för pressinformation är (om inget ytterligare meddelas) satt till klockan 13.00 onsdagen den 4 februari, Torgskolan, Teckomatorp.

Svalövs kommun för fortsatta diskussioner med Länsstyrelsen om en projektfortsättning med tillhörande ansökan. Styrelsen kommer i sitt beslut att rekomendera kommunstyrelsen i Svalövs kommun att med huvudstudien som underlag fatta beslut att ansökan för en projektfortsättning lämnas till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i frågan vid sitt sammanträde måndagen den 9 februari.

Projektet BT Kemi Efterbehandling överskrider sin budget för 2003 med 721 kkr. Den största kostnaden kan härledas till statliga medlen (-588 kkr) som till största delen avser utökat arbete för huvudkonsulten. Dessa medel kunde inte förutses behövas tas i anspråk när Svalövs kommun ansökte om extra medel från Länsstyrelsen tidigt våren 2003. De kommunala kostnaderna beräknas belasta budgeten negativt med -133 kkr för helåret 2003. Detta beror till största del på en rad stora engångsposter i samband med etableringen av projektet till dess lokaler i Torgskolan i Teckomatorp. Syftet från kommunens sida har hela tiden varit att göra huvudstudien så bra som möjligt, därför har vissa kompletteringar behövt göras som medfört merarbete för konsulten i form av ökade projektkostnader. Svalövs kommun har öppnat upp för en diskussion med Länsstyrelsen för att helt eller delvis få ersättning för dessa kostnader.

Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun