Svalövs kommun

BT Kemi Aktuellt 2005

2005-11-30
Förfrågningsunderlag för behandling av förorenad jord
Förfrågningsunderlaget för behandling av förorenad jord har skickats ut till de prekvalificerade anbudsgivarna. Anbudstiden är satt till tisdagen den 24 januari 2006. Kompletterande underlag kommer att sändas med resultat av provgrävningarna och utförd miljökontroll så fort rapporterna är klara.

Förfrågningsunderlag för behandling av förorenad jord
Förfrågningsunderlaget för den slutliga efterbehandlingen med övertäckning av området mellan järnvägarna beräknas vara klart för utskick till jul. Entreprenadarbetet kommer att annonseras ut som öppen anbudsförfrågan.

Provtagning av förorenad jord
Provtagning av förorenad jord på sju platser har genomförts och analysering av proverna pågår. En luktpanel har bedömt provernas luktstyrka och resultatet ska presenteras inom kort.

Projektplan för efterbehandlingsarbetena
Projektplanen innefattande miljö- och kvalitetssäkringsrutiner samt riskanalyser för det slutliga efterbehandlingsarbetet har fastställts av styrelsen. Planens dokument ska sammanställas och sändas ut till samtliga berörda i form av CD-skiva. Revision av projektledningens arbete med anledning av projektplanen har genomförts den 29 november.

Styrelsemöten 2006
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder följande dagar under 2006: 18 jan, 15 feb, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 16 aug, 20 sept, 18 okt, 15 nov och 13 dec.
 
2005-11-01
Förfrågningsunderlag för behandling av förorenad jord
Slutligt samråd med länsstyrelsen rörande förfrågningsunderlaget för behandling av förorenad jord har hållits den 31 oktober och handlingarna kommer nu att färdigställas och skickas ut till de prekvalificerade anbudsgivarna. Anbudstiden beräknas vara fram till tisdagen den 24 januari 2006.

Provtagning av förorenad jord
Provtagning av förorenad jord kommer att genomföras torsdagen den 3 november eventuellt med utsträckning till den 4 november. Prov kommer att tas i 7 provgropar och i varje grop från 7-8 olika djuplager. Alla entreprenörer kommer att få var sin omgång prover i 5 liters förslutna plastkärl ställda på en lastpall.

Dräneringssystem
Entreprenaden löper som planerat och hela dräneringsledningen utmed Braån är lagd och ledningsgraven är återfylld. Läggning av ledningarna till dammen i området pågår. Pumpstationen och tryckning av ledningar under Rååbanan återstår och allt beräknas bli klart i början av december. Inom vissa partier har jord som luktar påträffats och lagts till sidan under presenning. Provtagning har skett och skickats för analys. Resultaten har ännu ej fåtts.

Torgskolan
Renoveringen av projektlokalerna vid Torgskolan har påbörjats och beräknas vara klart till jul. Arbetena genomförs av Remako Fastighetsservice AB i Teckomatorp.
 
2005-09-28
Möten har hållits med Styrelsen för BT Kemi, konsulter och myndigheter samt med allmänheten.

Behandling av förorenad jord
Förfrågningsunderlaget för behandling av förorenad jord har behandlats på styrelsemötet den 28 september och ska efter samråd med länsstyrelsen skickas ut. Ett program för provtagning av den jord, som ska behandlas, ska ingå. De entreprenörer, som så önskar, ska ges möjlighet att få prover. Provtagningen planeras ske i oktober-november. Anbudstiden är ej slutligt bestämd men trolig tid är strax efter årsskiftet.

Arbete med förfrågningsunderlaget har blivit något försenat i förhållande till ursprunglig tidplan. Orsaken är att kompletterande fältundersökningar och provtagningar har genomförts för att mer i detalj klarlägga omfattningen av den jord som måste behandlas. Bedömningen är nu att cirka 30 procent större mängd måste tas om hand än vad som angavs i huvudstudien. Bedömd merkostnad för detta ligger dock väl inom den felmarginal man tidigare räknade med.

De värderingsgrunder som ska användas för bedömning av de kommande anbuden är förutom kostnader också behandlingstid, referenser från liknande arbeten och vald behandlingsmetods miljöpåverkan.

Dräneringssystem
Veidekke Skåne AB har tilldelats entreprenaden med att komplettera det befintliga dräneringssystemet. Entreprenadkostnaden bedöms till cirka 2 Mkr för markarbetena. Till detta kommer elutrustning och pumpar. Arbetena har påbörjats och beräknas bli klara under november i år.

Av erfarenhet vet man att lukt kan uppkomma när grävning sker. Fem boende i Teckomatorp har frivilligt ställt upp för att föra dagbok över de tillfällen de känner den typiska BT Kemi-doften. De bor i olika delar av samhället och i den vindriktning som är vanligast. Den väderstation, som har uppförts, levererar nu kontinuerligt data till projektet om vindstyrka och vindriktning, nederbörd, lufttryck m.m. till projektet. Inför den slutliga behandlingen av förorenad jord får man därför en bra grund för att kunna bedöma risken för emissioner.

Planering av området
En ideskiss till utformning av BT Kemi-området presenterades vid ett möte med allmänheten den 30 augusti. Skissen, som var en första idé, mötte spontant ett gott gensvar. Målet är att området ska bli ett natur- och strövområde. En idé är att regnvatten från området ska kunna samlas i några dammar och ge vattenspeglar. Braån är en viktig reproduktionslokal för fisk och bör därför inte vara alltför åtkomlig. Att anlägga en eller ett par kullar i området underlättar dagvattenavrinningen, men ger också en möjlighet till utsikt och kanske till pulkaåkning vintertid. Se idéskiss Öppnas i nytt fönster.

För att kunna utforma området på ett varierat sätt erfordras jordmassor. De massor som finns norr om Torgskolan mot Braån och Söderåsbanan är överskottsjord från sockerbrukstiden och kan användas. Härtill kommer att projektet också tar emot rena massor från andra anläggningsprojekt och lagrar dessa i avvaktan på att BT Kemi-området ska slutligt efterbehandlas. En provisorisk tillfartsväg håller därför på att byggas för att möjliggöra transporter till upplagsområdet och på sikt även till BT Kemi-området.
 
2005-08-16
Fältarbeten, behandling av förorenad jord
Fältarbeten i form av resistivitetsmätningar har genomförts och modellering av resultaten pågår. Kompletterande analyser avseende dioxin och metaller har genomförts på vissa av de jordprover som togs upp under arbetet med huvudstudien. Resultaten ska läggas in i databasen och ligga till grund för upphandlingen av behandlingen av förorenad jord. Utvärdering av resultaten beräknas vara genomförd till ett möte med länsstyrelsen, konsulter och, på kvällen, allmänheten den 30 augusti. Undersökningarna har tagit något längre tid än planerat varför förfrågningsunderlaget för behandling av den förorenade jorden ännu ej är färdigt. Ytterligare provtagningar i de förorenade områdena planeras för att kunna lämna jordprover till de entreprenörer som så önskar inför anbudsgivningen. Program för denna provtagning håller på att tas fram.

Dräneringssystem
Anbud har inkommit från 6 företag för komplettering av det gamla befintliga dräneringssystemet. Utvärdering av anbuden pågår. Avtal om tryckning av ledningar under Rååbanan har upprättats av Banverket och godkänts av projektet. Banverket har också rustat upp spårkorsningen i Skolgatans förlängning.

Miljökontroll
En andra omgång vattenprover från olika ställen i Braån har tagits och analyserats. Analysresultaten, visar ej heller denna gång några stora avvikelser mot den tidigare kontroll som länsstyrelsen har svarat för.

Den meteorologiska väderstationen vid f.d. reningsverket väster om Rååbanan har tagits i drift och levererar nu väderdata per telefonförbindelse till SWECO som nu påbörjar arbetet med att upprätta en "vädermodell" över området. En nivåmätare har också satts upp för att följa variationerna i Braåns vattenstånd.

Utformning av BT Kemi-området
Planering av hur området ska användas i framtiden påbörjas nu. Inom ramen för ÖresundBo-projektet tas idéer fram. Vidare har landskapsarkitekteten Cris Delisle från Göteborg haft möten med projektledningen, kommunen och representanter för Saxån-Braåns vattenvårdsförbund och för fisket. Avsikten är att kunna presentera några första idéer vid mötet med allmänheten den 30 augusti.

Tillstånd har fåtts för att ta emot och lagra rena massor som ska kunna användas för täckning och landskapsutformningen av området. Massorna ska läggas ovanpå de jordmassor som samlats under sockerbrukstiden strax öster om Söderåsbanan och söder om Braån. Tillfart till området ska ordnas i Garvaregatans förlängning vid f.d. Exomatic. Även rena rivningsmassor typ betong- och tegelkross får tas emot för att användas till byggande av vägar och planer. På detta sätt kan massor, som annars skulle ha körts till tipp, återanvändas på ett bra sätt till gagn för miljön. De som har överskottsmassor får gärna ringa projektledningen för ytterligare information.

Torgskolan
Kontors- och utställningslokalerna vid Torgskolan ska rustas upp och anbudsräkning pågår. Vissa delar av skolan har hyrts ut till Boule- och Dartsällskapen som själva fräschat upp lokalerna invändigt. Även utvändigt ska byggnaden rustas upp.

Styrelsemöten
Kommande styrelsemöten är planerade till 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november samt 14 december.

2005-06-27
Fortsatta fältarbeten
De inledande s.k. resistivitetsmätningar som genomfördes vecka 20, följs upp under vecka 26 med mer detaljerade mätningar inom två områden där föroreningar bedöms finnas. Avsikten är att lägga mätresultaten i en 3D modell för att bättre kunna beräkna omfattningen på de förorenade områdena. Kompletterande analyser avseende bl.a. dioxin och metaller ska också genomföras på vissa av de jordprover som togs upp under arbetet med huvudstudien.

Dräneringssystem
Det gamla befintliga dräneringssystemet ska kompletteras med ett parallellt system och en ny pumpstation för att säkerställa att grundvatten från BT Kemi-området inte läcker ut till Braån. Arbetet har annonserats ut och anbud ska vara inlämnat i vecka 32 med avsikt att beslut ska kunna tas vid styrelsemötet den 24 augusti. Markarbetena ska genomföras i september-oktober 2005. Kommunen ska ta över driften av dräneringssystemet och har därför ansökt om bidrag till kostnaden för detta. Något särskilt bidrag kan dock inte fås, utan Länsstyrelsen har ändrat det tidigare beslutet om Förberedelseskedet, så att detta också får användas till driften.

Järnvägskorsningen
Banverket har accepterat kommunens tolkning att spårkorsningen i Skolgatans förlängning över Söderåsbanan ska anses vara en öppen obevakad järnvägsövergång. Därmed kan BT Kemi-områdets östra delar nås utan att en tunnel anläggs. Bommen vid korsningen kommer att finnas kvar, så att endast kommunen och Banverket har tillträde till området. Banverkat planerar även att rusta upp korsningen samt se över och förbättra siktförhållandena.

Miljökontroll
Ett utökat kontrollprogram för miljöpåverkan har utarbetats och en första omgång vattenprover och sedimentprover från olika ställen i Braån har tagits och analyserats. Analysresultaten, som nyligen redovisats, visar inga stora avvikelser mot den tidigare kontroll som länsstyrelsen har svarat för. Ytterligare en omgång vattenprover har tagits och sänts till analys. En meteorologisk datastation ska sättas upp vid f.d. reningsverket väster om Rååbanan. Stationen ska samla in väderobservationer som vind, nederbörd, lufttryck m.m. Värdena ska ligga till grund för en meteorologisk datamodell över området och samhället, som ska bedöma risken för spridning av eventuella emissioner såsom lukt när arbetena påbörjas. Bygglov för en 12 meter hög mast (40 cm bred vid basen) har erhållits.
 
2005-05-17
Under vecka 20 kommer fältarbeten att utföras i området mellan järnvägarna. I en första etapp ska s.k. resistivitetsmätningar ske översiktligt för att söka kartlägga de mest förorenade massornas läge och omfattning. Mätningarna går ut på att kartlägga markens elektriska motstånd i olika skikt. Föroreningar, som innehåller höga kloridhalter, ger lågt motstånd och kan på så sätt lokaliseras ned till cirka 10 meters djup. Mätningarna sker i ett antal linjer inom bl.a. de områden där man vet att det finns avfallsmassor från den tidigare produktionen. Kommunen rensar nu området från sly för att underlätta utläggning av elkablar i de linjer som ska undersökas. Efter utvärdering av de första resultaten kan ytterligare förtätade undersökningar behöva genomföras.

Tillfällig infart
För att förbereda för mottagning av ytterligare jordmassor, planeras en tillfällig infart över det kommande bostadsområdet norr om Torgskolan, i förlängningen av Garvaregatan söder om Exomatic. En anmälan om mottagande av rena överskottsmassor från andra schaktarbeten i närheten ska lämnas in till miljöförvaltningen i kommunen. Även marklov för den provisoriska vägen ska sökas. Avsikten är att lägga massorna på de tidigare jordmassorna som finns söder om Braån och som härstammar från sockerbrukstiden.

Upprustning av Torgskolan
Kommunen har genomfört uppstädning utvändigt av fastigheten vid Torgskolan. Skolbyggnaden ska även rustas upp invändigt. Avsikten är att skolan även ska kunna användas av arbetsgrupperna i projektet Öresundbo. Ett allmänt möte om Öresundbo-projektet i Teckomatorp genomfördes den 12/5. Ett stort antal intresserade Teckomatorpsbor mötte upp. Mötet var mycket konstruktivt och flera olika projekt kommer att startas upp.
 
2005-05-02
Styrelsen för BT kemi Efterbehandling beslutade den 27 april om följande:

En utökad miljökontroll för projektet enligt ett av SWECO upprättat förslag. Förslaget är på remiss varför vissa justeringar kan komma att ske. En första vattenprovtagning enligt programmet har genomförts. Läs gärna mer i bifogad pdf-fil Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB).

En väderstation för att samla meteorologiska data ska inköpas. Data ska ligga till grund för en modell över området som ska hjälpa till att bedöma hur lukt och gasformiga föroreningar/stoft kan spridas från området och vilka insatser som behövs för att undvika störningar. Tillfälligt bygglov har lämnats in för den meteorologiska stationen, som planeras att sättas på en 12 m hög mast vid f.d. reningsverket. Läs gärna mer i bifogad pdf-fil Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB).

Fältundersökningar för detaljerad lokalisering av förorenade områden ska också genomföras och i första hand genom s.k. resistivitetsmätningar enligt förslag från Sweco. Läs gärna mer i bifogad pdf-fil. Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

Ett formellt "Tidigt samråd" med länsstyrelsen är planerat den 31 maj, varvid projektet presenteras för länsstyrelsen och den juridiska handläggningen diskuteras. Projektet bedöms sannolikt medföra betydande miljökonsekvenser vilket innebär att s.k. utökat samråd ska ske om projektets genomförande. Oavsett länsstyrelsen beslut är målet från projektledningen är att alla synpunkter skall komma fram helst så tidigt som möjligt.

Konsultarbetet löper med tyngdpunkt på framtagande av förfrågningsunderlag för behandlingen av förorenad jord samt för ett nytt dräneringssystem. Upphandling av dräneringssystemet beräknas kunna genomföras under sommaren så att byggstart kan ske i september. Även arbetet med tillståndsfrågor samt med risk och säkerhetsfrågor har påbörjats.

Beslut har också tagits om att upprusta lokalerna i Torgskolan och att tillgänglighetsanpassa dem samt ordna toaletter i anslutning till utställningslokalen. Lokalerna kommer att hållas öppna för besök efter överenskommelse med projektledningen. Projektledningen kan lättas nås vid besök i Torgskolan, per e-post eller per telefon enligt nedanstående:

Kontaktperson
Kontorstid 8-17 oftast tisd, torsd
Lars Bevmo
0418-47 53 99
0709-47 53 99
lars.bevmo@svalov.se

Ulf Evertsson
0418-47 53 96
0706-89 14 00
ulf.evertsson@svalov.se
 
2005-03-30
Styrelsemöte 2005-03-24 Vid styrelsemötet beslutades att BT Kemi projektet ska överta hyresansvaret för hela Torgskolan och dess lokaler och ställa dessa i ordning för kommande efterbehandlingsarbeten. Eftersom endast delar av skolan behövs för efterbehandlingsprojektet kan de verksamheter som nu bedrivs i andra delar fortgå efter överenskommelse med projektledningen. En översyn ska ske av fastigheten och den yttre miljön vid skolan.

Avtal med samtliga konsulter har slutförts och arbetena har påbörjats. Ett första gemensamt möte där även Länsstyrelsen deltar ska hållas den 30 mars. De arbeten som nu är igång är översyn av kontrollprogrammet för miljöövervakning samt planering av de undersökningar som kan behöva göras inför upphandling av behandlingsentreprenaden. Vidare pågår arbetet med den övergripande kvalitetssäkringsplanen. Ett första möte med Länsstyrelsen om tillståndsfrågor och juridisk handläggning av projektet planeras ske 2005-04-28.

Arbetet med att om möjligt att anordna en gångväg längs Braån under bron för Söderåsbanan pågår. Synpunkter på en sådan förbindelse önskas från intresserade i frågan. Ett skissunderlag finns att se i pdf.format Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB). Frågan om plankorsningen i Skolgatans förlängning har inte lösts ännu utan måste diskuteras vidare med Banverket i samband med Söderåsbaneprojektet.

I projektet finns möjlighet att ta emot rena överskottsmassor från byggarbetsplatser i kommunen. Sådana massor kan alltid komma till nytta i den framtida slutliga efterbehandlingen av området då tanken är att det ska bli ett attraktivt naturområde.
Attitydundersökningen för Teckomatorp har genomförts och rapporten har godkänts. Undersökningen bedöms väl spegla hur allmänheten upplever orten. De flesta framhåller kommunikationsmöjligheterna som det mest positiva. De allra flesta inte minst yngre trivs mycket bra. Men visst finns det minusposter också. Intresserade kan läsa rapporten i sin helhet i bifogad pdf.fil. Pdf, 959.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 959.4 kB)

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har fått kommunledningens uppdrag att vara styrgrupp för ÖresundBo-projektet i vilket Teckomatorp ingår. En viktig del i projektet är att öka medborgarinflytandet i samhällets framtida utveckling. Hur vill medborgarna att samhället ska formas. Här finns utrymme för idéer och nytänkande. Var och hur vill man bo? Flera idéer och möjligheter till nya områden finns men vilka är bäst? Finns andra idéer till vad som borde göras? Därför glöm inte!! Information Folkets Hus Teckomatorp 30 mars kl 18:00. Alla intresserade är varmt välkomma! Här ges möjlighet att påverka Teckomatorps framtid!
 
Aktuellt 2005-03-10
Informationsmöte i Folkets Hus, Teckomatorp den 30 mars kl 18.00

Program:
Kl 18:00 - 18:10 Välkomsthälsning av BT Kemistyrelsen
Kl 18:10 -18:30 BT Kemi - status och planerade åtgärder presenteras av projektledningen Kl 18:30 -18:50 Konsultpresentation, Sweco, WSP, GFK, FB, Atkins
Kl 18:50 - 19:10 Presentation av genomförd attitydundersökning, GfK, Lund
Kl 19:10 - 19:30 Paus med frukt och vatten
Kl 19.30 - 19:50 ÖresundBo och Teckomatorp, pågående projekt
Kl 19:50 - 20:10 Presentation utbyggnadsplaner bostäder i Teckomatorp

Avsikten med ÖresundBo-projektet är att invånarnas tankar, idéer och önskemål om ortens möjligheter och behov ska ligga till grund för framtida utveckling och åtgärder i samhället. Tillfälle till frågor ges i anslutning till presentationerna.

Alla intresserade är varmt välkomma! Här ges möjlighet att påverka Teckomatorps framtid!
 
Aktuellt 2005-02-22
Nya konsulter
Under november till januari har upphandling av nio olika konsulttjänster till det fortsatta arbetet genomförts. Vid styrelsemötet den 16 februari 2005 beslutades att tilldela sex olika konsultföretag fortsatt arbete. Det mest omfattande arbetet ska göras av SWECO VIAK, Malmö. Bolaget, som har genomfört den tidigare huvudstudien, ska ta fram anbudsunderlag för den slutliga behandlingen av de förorenade jordmassor som finns inom området, svara för miljökontrollen samt genomföra en risk och säkerhetsanalys för projektet.

WSP, Malmö ska bistå med handlingar för alla de tillstånd som erfordras samt för de byggnadsarbeten som kan behövas.

FB Engeneering, Malmö och GF Konsult Göteborg ska svara för projektering av de markanläggningar respektive landskapsåtgärder som ska göras. Redan detta år ska ett extra dräneringssystem byggas som en säkerhetsåtgärd och som ett utökat skydd för Braån när efterbehandlingen görs.

Vidare ska ABEL konsult, Helsingborg svara för de elanläggningar som behövs och Atkins, Malmö bistå med miljö- och kvalitetssäkring av projektet.

Bidrag till drift av dräneringssystemet Styrelsen för BT Kemi- efterbehandling har beslutat ansöka om bidrag till den fortsatta driften av dräneringssystemet. Totalt omfattar ansökan 1.080.000 kronor för tre års drift vilket innefattar behandlingskostnaden i Landskrona.
 
Aktuellt 2005-02-01
Utvärdering av anbud på konsulttjänster pågår och beräknas vara klar för beslut till styrelsemötet den 16 februari 2005.

Kommunen är i princip överens med länsstyrelsen om att överta driften av det befintliga dräneringssystemet från och med detta år och tills vidare. Driften bör åtminstone pågå under den planerade efterbehandlingstiden för att säkerställa att Braån inte påverkas av utläckande grundvatten från området. Länsstyrelsens avtal med Landskrona om vattenbehandling och med Sydkraft om el-försörjning kommer att övertas. Tillsynen av anläggningarna kommer också tills vidare att fortsatt skötas av Håkan Lans.

Förslag till detaljplan över BT Kemi-området har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret. Planhandlingarna ska ställas ut bl.a. på biblioteket i Teckomatorp. Intresserade kan givetvis lämna synpunkter på planen. En öppen fråga är hur korsningarna med järnvägarna, som avgränsar BT Kemi-området, bäst ska ske.

Beslut har tagits i styrelsen om att genomföra en attitydundersökning per telefon med invånare i Teckomatorp, Svalöv och regionen i övrigt. Undersökningen ska utföras av GFK, Sverige AB, Lund som är ett välkänt företag inom marknadsundersökningar.

Ett informationsmöte för allmänheten planeras att ske i Folkets Hus, Teckomatorp den 30 mars på kvällen. Avsikten med mötet är att då lämna en lägesrapport och informera om de arbeten som ska genomföras under detta året, främst att bygga en ny pumpstation och säkerställa dräneringen av området inför den slutliga efterbehandlingen. Resultatet av attitydundersökningen ska då sannolikt också kunna redovisas. Vidare kan de konsulter, som nu ska upphandlas, få presentera sig och berätta om hur de ser på det fortsatta arbetet.

Intresserade! Boka redan nu kvällen 30 mars!

Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun