Svalövs kommun

BT Kemi Aktuellt 2006

BT Kemi Efterbehandling
2006-12-19
Behandling av förorenad jord har påbörjats
I början av december genomförde Skanska uppschaktning av 1800 ton jord från BT Kemi-området för transport till Stigsnäs i Danmark. I Stigsnäs finns RGS 90s anläggning för termisk behandling och jorden har försöksbehandlats i anläggningen. Analyser har utförts på jordprover samt på emissionerna från anläggningen, men resultaten väntas först in på nya året. Den behandlade jorden ser ut att vara helt steril och luktar inte. Försöket är ett krav från de danska miljömyndigheterna innan man ger klartecken till den slutliga behandlingen av 45 000 ton.

Bidragsbeslut förväntas
En slutlig bidragsansökan har lämnats till Länstyrelsen som tillstyrkt ansökan och skickat den till Naturvårdsverket. Verket har också godkänt ansökan som nu åter finns hos Länsstyrelsen för slutlig fastställelse av villkor m.m. Bidraget omfattar 83 Mkr och Svalövs kommun ska svara för 5,7 Mkr i detta "genomförandeskede". Dessutom kommer kommunen att skjuta till 2,4 Mkr för extraarbeten inom det blivande narturområdet. Kommunen har också satsat 2 Mkr i åtgärder i Teckomatorp som ett led i att förändra attityden till orten p.g.a. BT Kemi-skandalen.

Ny bottenfaunaundersökning i Braån
En ny bottenfaunaundersökning har genomförts i oktober i Braån. Resultaten ser fortsatt bra ut och något bättre än de som gjordes i april. Den tjockskaliga målarmusslan, som är utrotningshotad, har även denna gång påträffats, dock i ett ungt exemplar. Braån bedöms även i denna undersökning ha ett stort skyddsvärde.

Sagan om BT Kemi
En informationsfolder i lättläst form har tagits fram för skolungdomar, lämplig för årskurs 6-7. Foldern kan användas för att diskutera hur vi ska skydda vår miljö i framtiden. Huvudförfattare är Anna Terning som vid årsskiftet lämnar projektet för att flytta till Trelleborg.

ÖreSundBo projektet har slutförts
ÖreSundBo projektet har nu slutförts och en slutrapport ska tryckas upp till bl.a. ortsbor och andra intressenter. Klar i jan/febr 2007.

Gott slut
Slutligen vill vi i BT Kemi-styrelsen och projektledninen önska alla läsare av hemsidan En God helg och Ett Gott 2007. Vi ser med tillförsikt och spänning fram emot det nya året som kommer att innebära starten på slutet av BT Kemi-skandalen. Vi får dock räkna med att även 2008 behövs för att vi ska få ett naturskönt BT Kemi-område. Det skulle vara roligt om någon kan ge förslag på bra namn till området.
 
Pressinformation från BT Kemi Efterbehandling
Genomförandeskedet
2006-11-27

Media är välkommen till pressinformation i samband med uppstart av testkörningen.
Tid: onsdag den 29 november kl 11.00. Plats: Samling sker i Torgskolan, Skolgatan 1, Teckomatorp.

Länsstyrelsens miljövårdsenhet har godkänt kommunens "Anmälan enligt 28 § förord-ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område). Uppgrävning av testmassor 2000 ton förorenad jord inom BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs kommun."

Testkörningen innebär att 2000 ton förorenad jord ska transporteras på bil till Stigsnäs i Danmark för termisk behandling. Det är Skanska Sverige AB som svarar för arbetena med RGS 90 som underentreprenör. Testkörningen är ett krav från den danska miljöstyrelsen när större mängder jord ska behandlas. Efter grävningen kommer ytorna att täckas med duk och jord för att undvika att lukt sprids. Testkörningen startar onsdagen den 29 november och beräknas ta en dryg vecka.

Kommunen har också inlämnat en slutlig ansökan till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om bidrag till den slutliga efterbehandlingen av BT Kemi-området. Förhoppningen är att Naturvårdsverket ska kunna ge ett positivt beslut i kommande månadsskifte. Ansökan omfattar 83 miljoner kronor varav i stort sett hälften åtgår till behandlingen av 45 000 ton förorenad jord som Skanska ska göra. Därutöver ska ett nytt naturområde skapas mellan järnvägarna och Braån. Industriområdet söder om Rååbanan ska kontrolleras noga och saneras om det visar sig finns föroreningar kvar.

Ansökan ska också behandlas i kommunstyrelsen den 27 november. Kommunen satsar 5,7 miljoner i efterbehandlingen och därtill 2,4 miljoner för att förse naturområdet med gångvägar, tillfartsbroar m.m.

Den nu genomförda testkörningen ska utgöra underlag för miljökonsekvensbeskrivning (MKB), av de kommande slutliga efterbehandlingsåtgärderna. Denna MKB ska i sin tur utgöra underlag för öppet samråd med alla intressenter samt en ny Anmälan till Länsstyrelsen om allt som ska göras i projektet för att slutligt tvätta bort stämpeln av BT Kemi. En information för allmänheten kommer också att hållas i Torgskolan, Teckomatorp onsdagen den 6 december kl 18:30 dit alla hälsas välkomna.
Åsa Ratcovich, kommunchef och Lars Bevmo, projektledare

2006-11-15
Uppstart av slutliga arbeten vid BT Kemi
Diskussionerna med Naturvårdsverket om bidrag till den slutliga efterbehandling av BT Kemi-området håller på att slutföras. Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen och Naturvårdsverket i slutet av denna månad. Samtidigt ligger en anmälan hos länsstyrelsen om att få gräva upp 2 000 ton förorenad jord och köra den till Stigsnäs i Danmark för provförbränning. Provet är ett generellt krav från Danska Miljöstyrelsen när man i Stigsnäs ska behandla större mängder förorenad jord; i detta fall totalt cirka 45 000 ton.

Skanska, som ska genomföra uppgrävningen och behandlingen av jorden har på eget initiativ redan börjat förbereda arbetet med provförbränningen. Förhoppningen är att arbetena med uppgrävning och transport, som beräknas ta en dryg vecka, ska kunna genomföras i början av december och innan det blir minusgrader ute. Om det blir kallt riskerar man att jorden fryser fast i behållarna och då måste kanske arbetena skjutas framåt i tiden.

Uppgrävningen nu och provkörningen kommer att bli ett bra underlag för kommande miljökonsekvensbeskrivning och samråd med allmänheten inför den slutliga efterbehandlingen. Vi vet att det luktar när man gräver men erfarenheterna från byggandet av dräneringssystemet för ett år sedan visade att problemen var något mindre än vad man då trodde. Vid de grävningar som nu ska göras kommer man efteråt att täcka de frilagda ytorna med duk och jord. Lukt behöver därför inte befaras efter det att provkörningen genomförts.

Transporterna av jorden måste ske via den nyanlagda provisoriska vägen i Garvaregatans förlängning. Mellan vägen och ombyggda f.d. Exomatic kommer det att sättas upp staket.

Information för allmänheten
Torgskolan onsdagen den 6 december kl 18:30
Allmänheten bjuds in till informationsmöte i Torgskolan i Teckomatorp den 6/12 kl 18.30. Då redovisas nuläget i BT Kemi-projektet, medverkar gör även entreprenörerna Skanska och Oden som ska genomföra arbetet. Dessutom ska förhoppningsvis kontrakten för behandlingsentreprenaden och markanläggningen kunna tecknas denna dag.

ÖreSundBo-projektet har nu slutförts. En slutrapport redovisades vid ett avslutningsseminarium den 26 oktober i Köpenhamn. En film om projektet och de olika delprojekten har gjorts, bland annat från Teckomatorp. Dokumentationen från Teckomatorp kommer att visas på informationsmötet.
 
2006-09-21
Pressinformation efter Styrelsemöte BT Kemi Efterbehandling 2006-09-20

Vid onsdagens styrelsemöte beslutades att, som arbetsmaterial, överlämna ett kompletterat förslag till bidragsansökan för den slutliga efterbehandlingen till länsstyrelsen och naturvårdsverket. Ansökan har nu i enlighet med myndigheternas önskemål kompletterats med en sammanfattande beskrivning av projektet som helhet, vad som hittills har gjorts och vad som kommer att göras. Till ansökan ska också fogas ett antal bilagor med valda delar ur de handlingar och ritningar som har tagits fram. Förslaget från projektets sida till bilagor omfattar ca 150 sidor. Målet är att den slutliga ansökan ska kunna behandlas i Naturvårdsverket inom några månader.

I ansökan föreslås att 92 Mkr utges i bidrag i princip som i det tidigare förslaget. Kommunens andel i kostnaderna för Genomförandeskedet bedöms komma att bli 8 Mkr.

Totalt beräknas därmed hela BT Kemi-Efterbehandling, inklusive hittills nerlagda kostnader, komma att kosta 122,3 Mkr. Av dessa pengar svarar kommunen för 13 Mkr. 6 Mkr utgörs då av de utvecklingsinsatser som genomförs i Teckomatorp samt värdet av de jordmassor som tas fram för att omvandla BT Kemi-området till ett naturområde.

Styrelsen beslutade också att följa det förslag som länsstyrelsen lagt att prövning enligt Miljöbalken ska göras såsom en anmälan till länsstyrelsen om de åtgärder som planeras. Eftersom någon behandling av förorenad jord inte längre är aktuell i Teckomatorp utan ska ske i Danmark behövs inget tillstånd från miljödomstolen. Styrelsen poängterade dock att anmälan ska föregås av en fullständig miljökonsekvensbeskrivning och att samråd ska hållas med alla intresserade parter och allmänheten. Genom att det är tillräckligt med en anmälan kan sannolikt betydande tidsvinst göras i projektet. Arbete med en sådan anmälan påbörjas därför genast.

I ÖresundBoProjektet beslutades att anordna belysning av träden vid Församlingshemmet och järnvägsstationen. Det planerade trädet vid Promenaden ska också belysas. Vidare beslutade man att överlämna projektledningens förslag till utformning av Bantorget till samhällsbyggnadsnämnden. Tyvärr har en trädexpert konstaterat att kastanjen på torget inte kan räddas.

2006-09-20 Nordrocs gästar Teckomatorp
Nordrocs är en konferens med målsättning att bland annat belysa saneringsfrågor som rör förorenade områden utifrån nordiska förhållanden. Konferensen riktar sig till de nordiska länderna och hålls i år i Malmö den 20-21 september. Under fredagen den 22 har konferensdeltagarna möjlighet att åka på studiebesök antingen till BT Kemi Efterbehandling i Teckomatorp eller till Citytunneln i Malmö. Cirka 60 personer önskar besöka BT Kemi området, berättar Lars Bevmo, projektledare för BT Kemi Efterbehandling.
Sveriges Radio planerar också en direktsändning i Teckomatorp preliminärt torsdagen den 28 september mellan 15 -16.45. Temat är från giftområde till grönområde.
 
2006-08-21 Bidragsansökan
Kommunfullmäktige godkände 2006-06-19 projektledningens förslag till ansökan om bidrag för genomförande av efterbehandling och återställning av f d BT Kemi området i Teckomatorp. Förslaget omfattar en summa av 91 Mkr såsom statens del och 6 Mkr såsom kommunens del. Fortsatta diskussioner om detaljer ska ske i slutet av augusti med länsstyrelsen och Naturvårdsverket inför landshövdingens besök den 30 augusti i Teckomatorp.

Riskvärdering
I samband med bidragsansökan har en förnyad riskvärdering gjorts av tänkbara alternativ, se tabell Pdf, 23.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 23.2 kB)(pdf). Värderingen stämmer i stort sett med den översiktliga riskvärdering som utfördes i huvudstudien. En alternativ beskrivning av riskvärdering med en bedömning av kostnad/nytta ifråga om föroreningsreduktion har gjorts i en särskild bilaga till bidragsansökan, som redovisas här Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB).

Kontrakt med entreprenörer
Kontrakt håller på att tas fram med Skanska AB och Oden Anläggning AB rörande de tilldelade entreprenaderna avseende behandling av förorenad jord respektive markarbetena för den slutliga utformningen av BT Kemi-området.

Kvartalsredovisning till länsstyrelsen
Efter varje kvartal gör projektorganisationen en ekonomisk redovisning till länsstyrelsen med uppgifter om projektets framskridande, hur mål uppfyllts och de eventuella förändringar som gjorts i förhållande till ursprunglig projektplan.
Vid halvårsskiftet 2006 har i allt väsentligt "Förberedelseskedet" slutförts och pengarna för detta har förbrukats. Arbete bedöms i allt väsentligt ha följt projektplanen med en mindre försening om cirka 2 månader.
Totalt har i detta skede förbrukats 11,8 Mkr statliga medel och 1,2 Mkr kommunala medel. De statliga medlen omfattar då även kostnader, 0,4 Mkr, för drift av dräneringen av området. Denna kostnad ingår enligt överenskommelse med länsstyrelsen i kommande bidragsansökan men förskotteras av kommunen.
De rena jordmassor, som nu finns tillgängliga för övertäckning och uppbyggnad av BT Kemi-området mellan järnvägarna, uppgår till cirka 90 000 m³ och kan värderas till närmare 3 Mkr. De är en del i kommunens insats i det slutliga genomförandet. Mer massor kommer nu i augusti från Vägverkets projekt förbifart Marieholm.

Bottenfaunaundersökningen
Ekologgruppen i Landskrona har i april genomfört bottenfaunaundersökningar på fyra platser i Braån, två uppströms och två nerströms. En första delrapport har nu lämnats, se sammanfattning Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.7 MB) (pdf).
Bottenfaunan är artrik och varierad. Vid samtliga fyra undersökningsplatser finns en viss föroreningspåverkan sannolikt från jordbruk och avloppsreningsverk men knappast från BT Kemi-området. En rödlistad och starkt hotad art, tjockskalig målarmussla Unio Crassus, har påträffats vilket undersökarna fann mycket glädjande. Även strax nerströms BT Kemi påträffades en ovanlig snäckart, Valvata Cristata. Undersökningarna kommer att fortsätta i höst.

2006-06-08
Bidragsansökan
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutade vid ordinarie styrelsemöte i juni att lämna vidare till kommunfullmäktige ett av projektledningen upprättat koncept till bidragsansökan avseende det slutliga färdigställandet av efterbehandlingen av BT Kemi-området. Konceptet sänds också för synpunkter och diskussion till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Fullmäktige föreslås godkänna inriktningen för ansökan om bidrag för genomförande av efterbehandling och återställning av f d BT Kemi området i Teckomatorp och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra ansökan och förhandlingar med länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Förslaget omfattar en summa av 91 Mkr såsom statens del och 6 Mkr såsom kommunens del.

Kostnaden stämmer väl med den kostnad som angavs i huvudstudien och den tidigare bidragsansökan för "Förberedelseskedet". I samband med bidragsansökan har också en förnyad riskvärdering genomförts av tänkbara alternativ till efterbehandlingsåtgärder. Värderingen har förstärkt den tidigare bedömningen att alternativet med termisk behandling är det ur alla synvinklar mest optimala för samhället. Till en förhållandevis ringa merkostnad kan den förorenade jorden behandlas så att föroreningarna tas bort jämfört med enbart deponering på annan plats eller inneslutning lokalt. Även det s.k. nollalternativet innebär betydande kostnader (främst fortsatt driftkostnad för behandling av dräneringsvatten) utan att några åtgärder genomförs. Att nu inte göra något skulle också ses som ett svek från samhällets sida.

Behandling av förorenad jord
Det tidigare tilldelningsbeslutet att ge Entreprenad A "Behandling av förorenad jord" till Skanska Sverige AB med RGS 90 Danmark som underentreprenör överklagades av en annan anbudsgivare till länsrätten den 27 mars 2006. Motivering var att anbuden inte hade värderats på ett riktigt sätt enligt LOU. I dom den 17 maj avslog länsrätten överklagan och gav kommunen rätt. Kontrakt avses därför nu tecknas med Skanska Sverige AB.

"Vi har tillsammans med Svalövs kommun och vår danske partner RGS 90, valt en säker metod för saneringsarbetet av BT Kemi-området i Teckomatorp. Massorna transporteras från Teckomatorp till en reningsanläggning på Själland. Att utföra marksaneringen här är tekniskt sett inte mer komplicerat än de övriga marksaneringar vi utfört runt om i Sverige. Det som är speciellt med arbetet i Teckomatorp är den historiska belastning området har efter miljöskandalen på 1970-talet. Därför är det extra viktigt att de boende i Teckomatorp känner sig trygga med det arbete vi utför", säger Skanskas projektchef Joakim Gustafsson.

Slutlig utformning av BT Kemi-området
Anbud på markarbetet med att omvandla BT Kemi-området mellan järnvägarna till ett naturområde har utvärderats och arbetet tilldelats Oden Anläggningsentreprenad AB, Avd. Sydväst. Kostnaden beräknas uppgå till ca 6,5 miljoner kronor.

Detaljplanen för området håller på att revideras med hänsyn till det nya förslaget till utformning av området. Tillträdesmöjligheterna till området över i första hand Söderåsbanan diskuteras med Banverket.

Utställningen i Torgskolan
Möjligheterna att bese utställningen om BT Kemi- projektet i Torgskolan är nu bättre eftersom Anna Terning kommer att hjälpa till med visning etc. under det kommande halvåret. Anna har hittills arbetat med ÖreSundBo projektet och finns oftast på plats i Teckomatorp alla dagar i veckan och kan då öppna lokalen. Planerade besök bör dock bokas i förväg med Anna tel. 0418 - 47 53 91. Vid besök av större grupper så bör kontakt tas med Lars Bevmo, tel 0709 - 47 53 99.

Planerade arbeten
De arbeten som närmast ligger framför projektet är följande:

• Bidragsansökan till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för slutförandet av efterbehandlingen har sänts till kommunstyrelsen och fullmäktige för beslut. Diskussion om ansökan pågår också med myndigheterna.

• WSP Helsingborg har i uppdrag att påbörja en miljökonsekvensbeskrivning med visst biträde av Skanska AB i de delar som rör behandlingen av den förorenade jorden.

• SWECO har gjort en ny miljökontroll med bl.a. vattenprovtagning i Braån. Även en första omgång bottenfaunaundersökningar har utförts av Ekologgruppen i Landskrona. Rapportering förväntas nästa månad. Inga alarmerande resultat har noterats.

• I samband med bidragsansökan har en genomgång gjorts avseende de arbeten som kan behöva göras i det södra industriområdet. I första hand planeras kontrollerande undersökningar utföras för att säkerställa att inga föroreningar finns kvar i området. De kända föroreningar som det finns vetskap om ska givetvis också tas bort.

Studiebesök
Under våren har ett flertal studiebesök gjorts hos projektet. Bland annat kan nämnas Hydrogeologer från Lund
Miljöklassen Svalöfs Gymnasium
ÖreSundBo projektet
Klippan och Robertsfors kommuner

Fler besök är planerade bl.a.
Renare mark Syd 13 juni
Landshövdingen 30 augusti
NordRock 22 september

Vi tar gärna emot fler besökare och då gärna också t.ex. skolklasser som arbetar med miljöfrågor.

2006-03-16
Behandling av förorenad jord
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har beslutat att tilldela Entreprenad A - Behandling av förorenad jord - till Skanska Sverige AB med RGS 90 Danmark som underentreprenör. Det aktuella anbudet innebär att den förorenade jorden schaktas upp och transporteras med bil till Stigsnäs i västra delen av Själland för termisk behandling. Arbetena med schakt och återfyllning inom området vid BT Kemi beräknas kunna genomföras under en tid av 6 månader.

Värderingen av anbuden finns redovisad i en promemoria som har delgetts samtliga anbudsgivare, se pdf-fil. Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Vid den termiska behandlingen upphettas jorden till cirka 350-500 °C så att föroreningarna avgår i gasform. Gasen förbränns därefter vid hög temperatur, 850-1200 °C så att föroreningarna destrueras. Viss förbehandling i form av siktning och torkning genomförs innan jorden upphettas. Behandlingskapaciteten bedöms uppgå till cirka 20 ton/timme med aktuell jord. Rökgaserna från förbränningen renas i påsfilter och gasskrubber innan det leds till skorstenen. Energin från förbränningen återvinns och används vid torkningen av jorden.

Resthalterna av föroreningar i jorden garanteras understiga det mest önskvärda resultatet enligt förfrågningsunderlaget, se tabell nedan.

Resthalter
ÄmneÖnskvärt behandlingsresultatMinimikravSort TS=substans
Summa Klorfenoler0,55mg/kg TS
Summa fenoxisyror0,051mg/kg TS
Summa klorkresoler0,510mg/kg TS
Dinoseb0,050,1ng TEQ/kg TS
TEQ= Toxikologiska ekvivalenter   
Transporten till Stigsnäs avses ske i täckta lastbilar via Öresundsbron. Någon omlastning till t.ex. båt i Landskrona är således inte aktuellt. Lukten från jorden, som kan vara besvärande, kan därmed kontrolleras. De referenser som Skanska och RGS 90 lämnar är goda och liknande jordar har tidigare behandlats med gott resultat.

Parallellt med schakten av den förorenade jorden kommer återfyllning med ren jord att ske så att den öppna ytan blir så liten som möjligt. Skulle det trots detta uppstå besvärande lukt finns möjligheten att schakta under tält. Ren jord finns att ta från området nordväst om Torgskolan.

Alternativen med behandling i mobil anläggning i Teckomatorp skulle i de flesta fall krävt längre arbetstid på platsen och dessutom vara dyrare än valt alternativ. Det valda alternativet, cirka 40 Mkr, är något dyrare än det lägsta anbudet som endast garanterar deponering. Möjligheten att till en förhållandevis ringa merkostnad få jorden renad följer Naturvårdsverkets policy att i mesta möjliga mån reducera föroreningarna där så är möjligt. Kostnaden ligger väl inom den kostnadsuppskattning som tidigare angetts i huvudstudien och som Naturvårdsverket i princip accepterat i sitt bidragsbeslut till Förberedelseskedet.

Slutlig utformning av BT Kemi-området
Markarbetet med att omvandla BT Kemi-området mellan järnvägarna till ett naturområde har detaljprojekterats och förfrågningsunderlag är ute på anbudsräkning. Anbud ska inkomma den 4 april. Dräneringssystemet med pumpstation har färdigställts och slutbesiktigats. Smärre justeringsarbeten kvarstår till dess kylan släppt.

Invigning av "nya" Torgskolan
Renoveringen av Torgskolan har genomförts och lokalerna "invigdes" vid ett informationsmöte för allmänheten den 25 januari. Till mötet kom ett 70-tal Teckomatorpsbor för mingel och information rörande Öresund Bo projektet. Utställningshallen är åter klar med foton från svunnen tid och modellen över BT Kemi-fabriken.

Planerade arbeten
De arbeten som närmast ligger framför projektet är följande:
• Förutsatt att beslutet inte överklagas kommer kontraktsförhandlingar att tas upp med vald anbudsgivare. Ett förbehåll måste fortsatt vara att finansiering och miljötillstånd erhålls.
• Granskning av de anbud som väntas in i början av april avseende de slutliga markarbetena så att området kan bli ett attraktivt naturområde.
• Bidragsansökan till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för slutförandet av efterbehandlingen
• Påbörja tillståndsprocessen med miljökonsekvensbeskrivning och utökat samrådsförfarande.
• Fortsatt miljökontroll i Braån, drift av det nya dräneringssystemet och drift av väderstationen. Kontrollen utökas med bottenfaunaundersökningar i Braån på initiativ av vattenvårdkommittén för Saxån-Braån.

Informationsmöten
Nytt informationsmöte i Torgskolan planeras till den 19 april på kvällen.

Ett möte för föreningar med flera om hur Torgskolan ska kunna användas efter det att BT Kemi Efterbehandling har slutförts, planeras till kvällen den 5 april.

2006-01-03
Utformningen av BT Kemi-området
Arbetet med att planera hur BT Kemi-området mellan järnvägarna slutligt ska utformas pågår. Vid styrelsemötet i december beslutades att illustrationer och perspektivskisser skulle tas fram för att tillsammans med ritningar och andra handlingar kunna sändas ut på remiss till berörda. Materialet skall också presenteras vid ett allmänt informationsmöte den 25 januari 2006 i Torgskolan. Förfrågningsunderlaget avseende de kommande markplaneringsarbetena kommer därför inte ut till anbudsgivare förrän tidigast i mitten av februari.

Revision av projektledningens miljö- och kvalitetssystem
En kvalitetsrevisor från Atkins har genomfört en internrevision av miljö- och kvalitetsledningssystemet. Revisionen föll väl ut och endast en mindre avvikelse noterades.

Resultat från luktundersökningar
Luktundersökningarna på de prover som togs i november, vid grävning i de mest förorenade jordmassorna, visade som väntat på tydlig lukt. Luktstyrkan varierade cirka 10 ggr mellan proverna med stark respektive svag lukt. Med hjälp av data från väderstationen och genomförda lukttester är det nu möjligt att i en spridningsmodell över Teckomatorp få en uppfattning om hur besvärande lukten kan bli vid de kommande schaktningsarbetena. En första beräkning tyder på att spridningen sannolikt blir mindre än vad man skulle kunna tro.

Erfarenheterna från de grävarbeten, som gjorts i samband med läggningen av den nya dräneringsledningen, tyder också på att lukten inte sprids särskilt långt. Ingen av de fem personer i samhället som frivilligt ställt upp för att notera om lukt förekommer har noterat någon BT Kemi doft under hösten. Däremot är lukten tydlig ute vid arbetsplatsen när man schaktar i förorenad jord.

Frågorna kring lukt och hälsorisker kommer att studeras närmare inför kommande tillståndsprövning när man har mer kunskap om vilken eller vilka metoder som ska användas.

Mottagning av jordmassor
Mottagningen av rena massor på området mellan Torgskolan och Braån fortsätter som planerat. Hittills har cirka 2-3.000 kubikmeter jord och betongkross kommit. En bedömning av värdet på dessa massor har gjorts av konsult. Värdet på plats i Teckomatorp bedöms vara allt mellan 30-200 kr/m3, det lägre för vanlig jord och det högre för betongkross som kan ersätta bärlagergrus.

Renovering av Torgskolan
Arbetena med att förbättra lokalerna i Torgskolan pågår och ska vara klara till informationsmötet med allmänheten den 25 januari. Till mötet, som främst berör ÖresundBo- projektet, är tanken också att utställningsmaterialet om BT Kemi åter ska vara på plats.

Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun