Svalövs kommun

BT Kemi Aktuellt 2007

2007-12-12
Norra området
Skanska har fortfarande inte påbörjat behandlingsentreprenaden för det norra området. Nu siktar man istället på att lösa de sista pusselbitarna före jul, så att man kan köra igång i mitten av januari. Skanska säger sig fortsatt klara entreprenadtiden.

Detaljplan för Norra området har varit utställd och avsikten är att den ska fastställas i början av 2008. Planen redovisar ramarna för hur naturområdet ska utformas efter det att saneringen är gjord.

Södra området
SWECO VIAK:s rapporter från undersökningarna av det södra området är nu färdigställda. Som tidigare nämnts är omfattningen av föroreningar betydligt större än vad man räknat med. Kostnaderna för att sanera södra området verkar därför att dra iväg så mycket att det beviljade bidraget inte kommer att räcka. Projektledningen räknar därför med att en ny eller kompletterande bidragsansökan behöver göras. Planerat möte på ledningsnivå mellan berörda myndigheter senareläggs. Per Olsson som driver Lans Mekaniska Verkstad har uttryckt sin oro för hur en kommande sanering av bl.a. de gamla besvämmorna kommer att störa verksamheten. Övriga privata fastigheter väster om Lans har inte befunnits ha några föroreningar av betydelse. Länk till rapporterna Öppnas i nytt fönster.

Informationsmöte
Förutsättningarna för projektet har förändrats en del under hösten. Dels har man hittat mer föroreningar än väntat på södra området och dels har saneringen av det norra området inte påbörjats som det var tänkt. Ett nytt informationsmöte planeras till onsdagen den 30 januari kl 18.30 i Torgskolan där läget i projektet kommer att presenteras.

Vi önskar alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

2007-11-26
Rapport från seminarium om BT Kemi
Det är mer än 30 år sedan det första mötet om BT Kemi hölls i Folkets hus i Teckomatorp. Den 22 november var det dags igen, denna gång i form av ett seminarium om de erfarenheter som man hittills fått av efterbehandlingsprojektet. Historien sitter i väggarna, men stämningen går antagligen inte att jämföra med den som infann sig för 30 år sedan.

Anita Jekander var anlitad som moderator och hon har egna minnen från BT Kemi-tiden eftersom hon då arbetade på Sydnytt. Anita gav en inledande historisk återblick tillsammans med Monica Nilsson, innan det var dags för Lars Bevmo, projektledare för BT Kemi efterbehandling, att redogöra för dagsläget och hur projektet tagit sig dit. Katharina Norborg från GfK Sverige redogjorde för attitydundersökningarna som gjorts om Teckomatorp. Enligt undersökningen känner de flesta i Teckomatorp sig informerade eller väl informerade om efterbehandlingsprojektet. Den visar också de yngre Teckomatorpsborna är mer positiva till sin ort än vad de äldre är. Därefter var det dags för en promenad till utställningen i Torgskolan och besök ute på saneringsområdet.

Eftermiddagen ägnades åt att olika aktörer i efterbehandlingsprojektet gav sin syn på arbetet och avslutades med en paneldebatt. Naturvårdsverket inledde med att berätta om omfattningen av områden som behöver saneras i Sverige. Det är akuta hälso- och miljörisker som prioriteras och antalet områden som ska saneras till år 2050 är runt 1500. Ett ständigt återkommande problem i efterbehandlingsprojekt är att det nästan alltid dyker upp nya saker när man börjar sanera vilket gör det svårt att bedöma kostnaderna. Även den byråkratiska processen och bristen på arbetskraft togs upp. Verket ser fördelar med att kommunerna själva driver projekten eftersom de är nära knutna till området och har möjlighet att organisera på plats och skapa acceptans för projektet.

Svalövs kommunalråd Karl-Erik Kruse resonerade kring kommunens dilemma att vara huvudman för ett efterbehandlingsprojekt. Ingen kommun vill bli förknippad med föroreningar i jorden, men det är inga blygsamma kostnader i jämförelse med en kommuns investeringsbudget trots att Naturvårdsverket finansierar 90-95 procent. För att få ett lyckat projekt krävs att man ger resurser både i form av pengar men också i form av tid.

Länsstyrelsen tog upp andra aspekter på ett efterbehandlingsprojekt, förutom att lösa ett rent miljöproblem. Ett efterbehandlingsprojekt kan ge goodwill åt kommunen genom att det ofta ges positiv uppmärksamhet i media och öppnar upp för studiebesök. Det kan även fungera som kompetensutveckling.

Informationshanteringen i BT Kemiprojektet är något som flera aktörer uppmärksammade som positivt. Många gånger ställer det höga krav på aktörerna att komma med information, men man inser efterhand att man vunnit mycket på öppenheten. Tiden är en annan springande punkt som togs upp av många. Tidsåtgången är ofta svårbedömd på grund av osäkerhet rörande exempelvis anmälningstider till länsstyrelsen, behandling av bidragsansökan hos Naturvårdsverket och eventuella överraskningar i marken vid själva saneringen.
Här hittar du dokumentationen från seminariet Öppnas i nytt fönster.
 
2007-11-07
Behandling av förorenad jord
Behandlingsentreprenaden har ännu ej påbörjats. Skanska har brutit sitt avtal med underentreprenören RGS 90 och har tecknat ett eget avtal med företaget ATM i Rotterdam, Holland. Man diskuterar olika transportlösningar. Skanska räknar dock fortsatt med att tiden ska kunna hållas.

Utökade undersökningar Södra området
Farhågor finns att beviljat statsbidrag inte täcker omfattningen av de föroreningar som finns på det södra området. BT Kemi-styrelsen föreslår därför kommunledningen att frågan bör tas upp till diskussion vid ett möte med Naturvårdsverket och länsledningen. Ett sådant möte bör om möjligt anordnas före jul. Kommunstyrelsen informeras den 12 november.

SWECO VIAK:s rapporter om södra området bedöms bli klara inom kort. Projektledningen arbetar nu på att göra en riskvärdering av alternativa åtgärder för de olika föroreningsområdena.

Information
Seminariet den 22 november i Folkets Hus fortsätter planenligt. Cirka 60 deltagare har hittills anmält sig främst från kommuner och länsmyndigheter. Även pressen är inbjudna.

Under oktober månad har i stort sett alla sjätteklassare i Svalöv besökt utställningen i Torgskolan och Galleriet i Stationsbyggnaden. Intresserade av projektet är också Högskolan i Halmstad och Campus i Helsingborg, Region Hovedstaden och NIRAS, Köpenhamn.

 
2007-10-10
Behandling av förorenad jord
Behandlingsentreprenaden har ännu ej påbörjats. Avsikten är att massorna ska köras via Kemira i Helsingborg till Rotterdam för termisk behandling. Kemira har önskat mer information om risk för damm och arbetsmiljöaspekter. Projektledningen har utlovat att SWECO VIAK och Kemakta kan få bistå entreprenören med erforderliga utredningar eftersom man tidigare gjort motsvarande utredningar för Teckomatorp. Även behovet av tillstånd för de fartyg som ska skeppa jorden till Rotterdam diskuteras nu mellan entreprenören och miljömyndigheterna. Entreprenören Skanska räknar dock fortsatt med, att de problem man har ska lösa sig, och att tiden ska kunna hållas.

Utökade undersökningar Södra området
Det har visat sig att det i den äldre låga delen av Lans Mekaniska Verkstads lokaler finns kvar föroreningar från BT Kemi-tiden, främst på och under golvet samt i trästommen med isolering. Den sanering som gjordes i slutet av 70-talet var således ej tillräcklig. Tillsynsmyndigheten har ansett att en riskbedömning och en bedömning av kostnaderna för alternativa åtgärder måste göras innan man kan ta ställning till vilka åtgärder som ska genomföras.

Inom det södra området i övrigt har tre platser konstaterats ha betydande föroreningar. Det är de större "Betsvämmorna" under och vid vägen söder om industrilokalerna, ett lokalt område inom det gamla tippområdet söder om Lans lokaler samt ett lokalt område sydöst om Lans lokaler. Uppgrävning av dessa områden och borttagning av förorenade massor bedöms behöva ske. I det sammanhanget behöver betongen i betsvämmorna krossas. Detta ska ske på plats eller hos LSR, Landskrona Svalövs Renhållnings AB, som efter upphandling fått uppdrag att medverka rörande allmän avfallshantering. Tiden, för att ta fram erforderliga anmälningar till länsstyrelsen blir något förskjuten.

Attitydundersökning
Etapp två av attitydundersökningen har genomförts i augusti. Den första undersökningen gjordes i februari 2005. Undersökningen har gjorts som telefonintervjuer med 240 personer jämnt fördelade mellan män och kvinnor, äldre och yngre än 43 år, från Teckomatorp, övriga Svalövs kommun samt övriga Skåne. Frågorna har berört inställningen till orten Teckomatorp samt till BT Kemi-projektet. Sammanfattningsvis bedöms resultaten från båda undersökningarna vara ganska lika varandra. Kunskapen om projektet hos allmänheten bedöms ha ökat och bilden av Teckomatorp synes generellt sett vara mer positiv idag. Länk till rapporten (pdf) Pdf, 483.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 483.8 kB)

Ozonbehandling av dräneringsvattnet
Ozonbehandling av dräneringsvattnet från norra området ska påbörjas på försök. Utrustningen, uppställd i två containers, har tidigare använts i Hallandsåsprojektet.

Detaljplan norra området
Detaljplanen för det norra området kommer att fastställas efter remissbehandling. Den tidigare redovisade korsningen med Rååbanan slopas och korsningen med Söderåsbanan förses med en särskild bestämmelse som innebär att den ska stängas med bom och endast ska vara öppen för nödvändiga skötselfordon. Tillträde till området ska istället möjliggöras via gångbro i första hand över Söderåsbanan.

Seminarie i november 2007
Till seminarier den 22 november i Folkets Hus kommer Anita Jekander, känd journalist som var på SVT när fabriken revs. Hon kommer att vara inledningstalare och moderator. Programmet har sänts till kommuner och miljömyndigheter men finns också på hemsidan hos föreningen "Renare mark" samt "Miljöaktuellt".

Stationen m.m. Invigning av Konstgalleriet och Traktens Mat i den gamla stationsbyggnaden skedde i samband med invigningen av Svalöv kommuns kulturveckor och vernissagen av den stora plåtskulpturen "Moder ko". Elever från Svalövs skolor ska få tillfälle att besöka både konstutställningen och BT Kemi-utställningen under hösten.
 

2007-09-05
Historisk dag när saneringsarbetet drog igång
Den 5 september 2007 går till historien som den dag då det slutliga saneringsarbetet i vid f.d. BT Kemiområdet i Teckomatorp inleddes. Efter nästan 40 år kan man nu äntligen se slutet på Sveriges första stora miljöskandal. Idag grävs det upp som en gång grävdes ner. Genom åren har olika åtgärder prövats för att få bort giftet i marken, men efter alla turer har man till slut konstaterat att den enda möjligheten att få området fritt från gifter är att helt enkelt gräva och frakta bort den förorenade jorden. På plats fanns Teckomatorpsbor, massmedia, BT Kemi-styrelsen, politiker, tjänstemän och landshövdigen Göran Tunhammar. Hans-Inge Svensson (s), ordförande i BT Kemi-styrelsen hälsade alla välkomna.

Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (s), blickade tillbaka och berättade om när fabriken sprängdes 1979. Om hur synen på miljöfrågor har förändrats och att det är ett viktigt mål för Svalövs kommun och för orten Teckomatorp att till slut bli kvitt denna miljöskandal.

Landshövdingen berättade om hur skandalen på blev en skrällande väckarklocka för hur ansvarslöst man hanterade miljögifter. Då kunde man inte ana omfattningen av hela BT Kemi-historien och att den än idag skulle vara aktuell. Men, "inget ont som inte har något gott med sig". Vi har lärt oss mycket och generellt fått ett större medvetande kring miljöfrågor. Lagstiftningen har blivit mycket tydligare och även i EU är ambitionen stor när det gäller miljöfrågor. Landshövdingen berömde Svalövs kommuns agerande som huvudman. Man har visat stor kompetens och har byggt upp en bank av erfarenheter för ett modernt miljöarbete som kan vara av stor betydelse för andra att ta del av. Därefter klippte Göran Tunhammar symboliskt ett band och förklarade starten för saneringsarbetet invigd. Det hela avslutas med att en grävmaskin kör in på området för att påbörja själva grävarbetet. När allt grävarbete är klart ska ny jord läggas på plats och ett rekreationsområde skapas.

Ändrad lastningsmetod
Skanska har ändrat lastningsmetod för massorna. I stället för att mellanlagra jorden på plats ska den lastas direkt från grävmaskinen till lastbilarna. Innan lastbilarna ger sig av täcks de för att förhindra spridning av lukt. Fördelen jämfört med metoden som användes under provkörningarna i december 2006 är att risken för luktobehag minimeras.

Ny utskeppningshamn för BT Kemi-massorna
Istället för att mellanlagra utomhus på LSRs anläggning i Landskrona har entreprenören nu valt nu valt att lasta om massorna på Kemiras anläggning i Helsingborgs hamn. Hos Kemira kommer massorna att lagras inomhus, vilket projektet ställer sig positivt till eftersom man då har bättre möjligheter att begränsa eventuell lukt.

Utökade undersökningar Södra området
Resultaten från provborrningarna på södra BT Kemi-området har nyligen kommit och är ännu inte utvärderade. Vad man redan kan se är att det finns föroreningar även inom södra området som behöver åtgärdas. En del kompletterande provtagningar har gjorts i slutet av augusti. Projektledningen avvaktar rapporten och förbereder för anmälan om saneringsåtgärder.

Attitydundersökning
Etapp två av attitydundersökningen har genomförts i augusti. Resultatet kommer att presenteras vid styrelsemötet i oktober. Avsikten är att göra ytterligare en attitydundersökning efter saneringsarbetena, för att utvärdera hur attityden till Teckomatorp har förändrats under projektet.
 
2007-07-03
Undersökningar inom Södra Industriområdet
Arbetena med kompletterande undersökningar inom det södra industriområdet, där BT Kemis fabrik låg och där bl.a. Lans Mekaniska verkstad nu finns, har påbörjats. Geotekniska borrningar och provtagning av jorden pågår på 3-5 m djup på olika platser både inomhus och utomhus (Ramböll AB och SWECO). Målet är att säkert kunna friklassa området från föroreningar. - På några platser vet vi att det finns föroreningar kvar, säger projektledare Lars Bevmo och där görs undersökningarna för att bättre få klarhet i omfattningen och behov av åtgärder, innan saneringen genomförs.

Vägverket Produktion , som ska svara för erforderliga saneringsarbeten, genomför nu också en kartering och filmning av alla underjordiska avloppsledningar inom området. Grundvattenrör sätts på vissa platser, bl.a. i de gamla betsvämmorna, för att kunna spåra eventuella föroreningar i grundvattnet. På norra området planerar studenter från ekologilinjen vid LTH att i pilotskala genomföra växtodlingsförsök i förorenad jord och dammar med dräneringsvatten.

Behandling av förorenad jord
Skanska har börjat planeringen för uppgrävning av de förorenade massorna inom norra området. Återetablering av arbetsplatsen kommer att ske i slutet av augusti och den 5 september beräknas "Fösta spadtaget" kunna ske. Jordmassorna ska transporteras på bil till Landskrona och där omlastas till båt för vidare transport till Rotterdam. Efter termisk behandling i Deep Greens anläggning där kommer de rena massorna sannolikt att kvarstanna i Holland för utfyllnad.

Anmälan rörande åtgärder inom norra området
"Anmälan" om de planerade åtgärderna har inlämnats till länsstyrelsen och miljökontoret i kommunen har fått den på remiss. Handlingarna finns åtkomliga för intresserade som pdf.filer på hemsidan men också i pärm hos kommunens växel samt i Torgskolan. Synpunkter på anmälan kan lämnas till projektledningen.

Informationsafton 22 augusti Torgskolan
En informationsafton rörande de pågående undersökningarna inom det södra området och den förestående uppgrävningen av förorenad jord inom det norra området planeras. Därför välkomna till Torgskolan onsdagen den 22 augusti 2007 kl 18:30 till 20:00. Torgskolan har nu fått en ny bättre tillgänglig entré.

2007-06-21
Anmälan om slutsanering
Anmälan om slutsanering av det norra området med miljökonsekvensbeskrivning, har skickats till Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen har i princip 6 veckor på sig att behandla ärendet men med tanke på semestrar kan det ta längre tid.

Anmälan och Miljökonsekvensbeskrivningen finns utställda på:
• BT Kemi Efterbehandling, Torgskolan i Teckomatorp, oftast bemannad vardagar kl. 8-16.
• Kommunhuset i Svalöv, receptionen i entrén, vardagar kl. 8-16.30.

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf) Pdf, 277.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 277.1 kB)
Tillhörande bilagor finns endast att se vid besök eller att få efter särskild begäran.

2007-06-10
Behandling av förorenad jord
Den jord som ska behandlas termiskt i Deep Greens anläggning i Bootlek Rotterdam kommer att skeppas med båt från Landskrona. Kort tids lagring kommer att ske vid LSRs anläggning nära hamnen. Lagringen behövs därför att det tar längre tid att gräva upp massorna i Teckomatorp än att lasta båten i Landskrona hamn.

Upphandling av laboratorietjänster
Förenklad upphandling har gjorts av "Laboratorietjänster" för markundersökningar inom södra BT Kemi-området och för kontroll av schaktarbetena i det nora området. Arbetet har utannonserats på kommunens hemsida samt Anbudsjournalen.

Tre anbud inkom. Efter värdering fick ALS Analytica högst poäng och tilldelas därför arbetet. Planering av de fortsatta arbetena inom södra området pågår och påbörjas inom kort främst i Lans verkstadslokaler. Information till berörda hos Lans Mekaniska planeras till den 18 juni.

Anmälan rörande åtgärder inom norra området
"Anmälan" om de planerade åtgärderna kommer att inlämnas till länsstyrelsen i mitten av juni. I anmälan hänvisas till ett antal dokument som redovisar planerad miljökontroll och de utredningar som gjorts rörande risken för spridning av föroreningar i luften till samhället. Handlingarna finns åtkomliga för intresserade som pdf.filer på hemsidan. Den färdiga anmälan med miljökonsekvensbeskrivning kommer också att finnas på hemsidan. Synpunkter på anmälan kan lämnas till projektledningen.

Försvarsövning i juni
Försvaret genomförde försök med ny analysutrustning för jord och vatten inom BT Kemi-området den 1 juni. Projektledningen och SWECO medverkade och informerade soldaterna om projektet och provtagningsrutiner m.m.

Studieresa den 7 juni
Styrelsemötet skedde i samband med studiebesök i Klippan där kommunledningen och Tomas Henrysson gav en mycket intressant information om läget rörande efterbehandlingen av Klippans Läderfabrik. Vi for därefter vidare med Lennart Torgeby som busschaufför och inspirerande turistguide till Alvesta där vi mottogs av kommunalråden och Åke Gustafsson, projektledare för efterbehandling av en impregneringsanläggning i Elnaryd. Vi fick även där en mycket givande information och diskussion om projektet som avslutades med en guidning på plats av Marie Eriksson Vägverket produktion som är entreprenör för arbetena. Information om projekten i detalj kan fås via Klippans och Alvestas hemsidor.

Försök med ozonbehandling av dräneringsvatten
Fortsatta försök med behandling av starkt förorenat grundvatten med ozon har genomförts som pilotförsök på plats i tiondels skala. En försöksutrustning anordnades i pumpstationen med både en ejektorluftare och en ozonanläggning. Analysresultaten är ännu ej klara.

ÖreSundBo
Arbetet med kombiplanen och fotbollsplanen pågår och blir sannolikt färdiga under sommaren. Gångväg från Östergatan till travbanan är färdig.

Städdagar i Teckomatorp
Styrelsen beslutade uppmärksamma det goda städarbete som utfördes av alla skolbarn med ett litet bidrag till skolan för att kunna anordna någon utflykt.

2007-05-11
Behandling av förorenad jord ska ske i Holland istället för Danmark
Till styrelsemötet den 9 maj har Skanska tillsammans med sin underentreprenör RGS 90 Sverige begärt att få byta behandlingsplats för den förorenade jorden. Motivet är att man bedömer att man inte klarar att minska dioxinhalten till mindre än 10 nanogram/ kg torr jord, (ng/kg, 1 ng = ett miljardels gram= 0,000 000 001 gram), vilket sannolikt blir ett krav från de danska miljömyndigheterna. Jorden ska nämligen kunna användas till utfyllnad var som helst.

Detta ska jämföras med 100 ng/kg, vilket är behandlingskravet "Önskvärt" enligt entreprenadkontraktet. 10 ng/kg är det f.n. i Sverige generellt gällande gränsvärdet för känslig markanvändning medan 250 ng/kg gäller för mindre känslig markanvändning. En platsspecifik beräkning för BT Kemi-området har tidigare gjorts av Kemakta som visar på att halten 500 ng/kg kan accepteras i vårt fall.

Den senaste testkörningen i Stigsnäs visade att anläggningen klarar att rena BT Kemi-jorden till det kontrakterade behandlingskravet. Med ett så lågt behandlingsmål som en tiondel av det ursprungliga gör dock Skanska med sin underentreprenör bedömningen att behandlingen istället bör ske i Holland.

Skanskas förslag är därför att den förorenade jorden transporteras till LSR i Landskrona, som nyligen erhållit tillstånd för hantering av denna typ av massor. Där kommer jorden under några dagar att mellanlagras för att transporteras med båt eller pråm till Deep Greens stationära anläggning i Botlek - Rotterdam, Holland. Deep Green har omfattande erfarenhet av termisk behandling och bolaget har i sina anläggningar sammanlagt termiskt behandlat över 10 miljoner ton förorenade massor. Förändringen kommer inte att medföra någon ändring av tidplanen eller projektkostnaden.

Projektledningens bedömning är att det av Skanska presenterade behandlingsalternativet uppfyller kraven i den kontrakterade behandlingsentreprenaden. BT Kemi-styrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2007-05-09 att acceptera entreprenörens förslag förutsatt att tidsramen och kostnaden för Projekt BT Kemi Efterbehandling inte ökar. Behandlingsmetod, tidplan och budget förändras inte.

Upphandling av Bygg- och anläggningsentreprenad samt Markundersökningar inom södra BT Kemi-området
Förenklad upphandling har gjorts av "Bygg- och anläggningsentreprenad" samt "Markundersökningar" inom södra BT Kemi-området. Entreprenaderna har utannonserats på kommunens hemsida samt Anbudsjournalen.

Tre anbud på Bygg- och anläggningsentreprenad inkom. Efter värdering fick Vägverket Produktion högst poäng och tilldelas därför entreprenaden. Två anbud på Markundersökningar har inkommit. Efter värdering fick Ramböll högst poäng och tilldelas därför entreprenaden.

Anbud på laboratorietjänster ska inkomma 16 maj.

Samråd rörande åtgärder inom norra området
Den 18 april hölls samråd med allmänheten i Torgskolan. Ett drygt 40 tal personer deltog. Projektet och planerade åtgärder presenterades. Förväntade miljökonsekvenser för Teckomatorp och föreslagna skyddsåtgärder redovisades. Lukt, damning och vattenpåverkan kommer att följas upp såsom tidigare men med en utökad kontroll under arbetenas genomförande.

Margareta Littorin från Yrkesmedicinen i Lund redovisade genomförda och planerade hälsoundersökningar i anslutning till projektet och konstaterade sammanfattningsvis att något direkt samband mellan cancerfall och BT Kemi inte har kunnat påvisas statistiskt. Det är dock önskvärt att projektet följs i främst forskningssyfte och planen är att urinprov från personalen som är direkt inblandade i projektet ska analyseras före och efter behandlingsentreprenaden.

"Anmälan" om de planerade åtgärderna inlämnas till länsstyrelsen i början av juni.

Försvarsövning i juni
Försvaret har en stor övning i Skåne i juni. I samband med den önskar man få pröva nya metoder och analysutrustning för jord och vatten. BT Kemi-området är ett lämpligt praktikfall för sådana försök och BT Kemi-styrelsen har beslutat ställa området till förfogande mot löfte om att få ta del av försöksresultaten. Sannolikt sker försöken i anslutning till månadsskiftet maj-juni.

Studieresa den 7 juni
Nästa styrelsemöte ägnas åt studiebesök i Klippan och Alvesta kommuner för att få informera om och diskutera pågående efterbehandlingsprojekt vid Klippans f.d. Läderfabrik samt en tidigare impregneringsanläggning i Elnaryd.

Försök med ozonbehandling av dräneringsvatten
Försök med behandling av starkt förorenat grundvatten med ozon har genomförts i laboratorieskala. Försök genomfördes dels på dräneringsvatten dels på vatten från schaktgrop B vid testkörningen. Försöken visar preliminärt att behandling med ozon, som är ett starkt oxidationsmedel, kan rena vattnet från bekämpningsmedel. Behandlingstiden, som krävs, är förhållandevis kort. Företaget, som har genomfört försöken, kommer att göra en översiktlig kalkyl av behandlingskostnaden för en fullskaleanläggning.

ÖreSundBo
Arbetet med kombiplanen och fotbollsplanen har påbörjats med Magnus Maskinstation som huvudentreprenör. Staket, asfaltering, och belysning utförs av särskilda företag och utrustning i form av mål m.m. kommer från Rantzows. Budgeterade medel är 700 tkr men kostnaderna bedöms öka med högst 100 tkr. En gångväg från Östergatan till travbanan planeras.Totalt har därmed i stort sett alla de anslagna investeringsmedlen för ÖreSundBo projektet förbrukats.

Städdagar i Teckomatorp
Lördagen den 28 april städades orten av tjugotalet Teckomatorpsbor. Det fanns dock inte så mycket kvar att plocka upp eftersom skolan och förskolan hade genomfört ett mycket bra städarbete i början av veckan. Styrelsen vill uppmärksamma barnens fina jobb men också på detta sätt framföra ett stort tack till alla barn. Vi hoppas att det ska bli en tradition, men också att var och en ska tänka på att inte skräpa ner. Ni är också varmt välkomna till Torgskolan för att se på utställningen. - Alla Teckomatorps barn ett stort tack!
 
2007-04-11
Kommunen har accepterat fortsatt ansvar för "Genomförandeskedet"
Kommunen har meddelat länsstyrelsen att man tar emot det beslutade statsbidraget om 83 miljoner kronor och fortsatt ansvarar för det slutliga genomförandet av planerade efterbehandlingsåtgärder. De villkor som är förknippade med bidraget accepteras.

Samråd rörande åtgärder inom norra området
Samråd rörande åtgärder inom norra området kommer att hållas den 18 april kl 18:30 i Torgskolan. Samrådet är ett led inför anmälan till länsstyrelsen enligt miljöbalken. Vid samrådet kommer de föreslagna åtgärderna och dess miljökonsekvenser att presenteras. Samrådet är frivilligt och avsikten är att allmänheten och intresserade ska bli informerade och få möjlighet att fråga och kommentera de planerade åtgärderna.

När samrådet genomförts kommer en slutlig "Anmälan" om de planerade åtgärderna att inlämnas till länsstyrelsen. Anmälan kommer att omfatta en slutlig beskrivning av vad som ska göras och de miljökonsekvenser som åtgärderna förväntas medföra.

Alla intresserade är således välkomna till samråd i Torgskolan i den 18 april kl. 18:30.

Testkörning Förorenad jord
Den kompletterande testkörningen och termiska behandlingen i Stigsnäs i januari har, enligt uppgift från Skanska, resulterat i att acceptabla resthalter av dioxin har uppnåtts. Behandlingen gjordes vid högre temperatur och längre uppehållstid i rotertrumman än tidigare. Slutlig dokumentation av testerna har dock ännu inte presenterats.

Seminarium i november
Förslag till ett endags-seminarium i november diskuterades vid styrelsesammanträdet 4 april Det känns viktigt att sprida kunskap om och erfarenheter från genomförandet av detta så unika projekt till andra liknande projekt i Sverige. Syftet med seminariet är att belysa hur efterbehandlingsprojekt bäst genomförs och vilka svårigheter som möter kommuner som utförare och myndigheter som finansiär och med tillsynsansvar. BT Kemi Efterbehandling (EBH) har pågått i 5 år och är nu mitt i sitt slutliga genomförandeskede. Vad kan man lära inför liknande projekt på andra håll? Projektledningen gavs uppdrag att efterhöra intresset hos aktuella myndigheter.

Ny miljöchef i Svalöv
Svalövs nye miljöchef Tommy Samuelsson presenterade sig vid styrelsesammanträdet. Han kommer närmast från Skurup och kommer att bli involverad i BT Kemi-projektet i första hand med att lämna remiss på den kommande "Anmälan" till länsstyrelsen rörande åtgärderna för det norra området.

Ny bottenfaunaundersökning i Braån
En ny bottenfaunaundersökning planeras till april 2007 av Ekologgruppen i Landskrona. Resultatet av de två tidigare utförda undersökningarna har lagts in under Rapporter på hemsidan.

ÖreSundBo
ÖreSundBo-projektet lever i viss mån kvar hos styrelsen för BT Kemi efterbehandling. Närmast i tur står att genomföra en städdag planerad till den 28 april. Vidare ska projekten med kombiplanen och träningsplanen för fotboll dras igång.
 
2007-02-28
Resultat från testbehandlingen av förorenad jord

Emissioner från Stigsnäsanläggningen
Under december-januari har Skanska tillsammans med sin underentreprenör RGS 90 genomfört uppgrävning av och testbehandlat cirka 1800 ton förorenad jord i Stigsnäs i Danmark. Testbehandlingen är ett krav från de danska miljömyndigheterna för att få verifierat att anläggningen i Stigsnäs klarar emissionskraven vid behandling av aktuell typ av jord. Totalt ska cirka 45 000 ton jord renas.

Rapporten över emissionerna från behandlingsförsöken har gjorts av Analytech Miljölaboratorium ApS och omfattar metaller, dioxiner inkl. furaner. Värdena visar, medelvärde av två prov och omräknat till 11% O2 och 80 °C, följande:

Tabell över emissionerna
SubstansUppmätt haltTillåten haltSort
Dioxiner0,0360,1ng/Nm³
Arsenik, As0,0070,05mg/Nm³
Kvicksilver, Hg<0,0010,05mg/Nm³
Kadmium och Thallium, Cd + Ti0,0010,05mg/Nm³
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V0,0340,5mg/Nm³
Emissionerna, som framgår av tabellen ovan, ligger väl under tillåtna halter. Resultaten har överlämnats till den danska tillsynsmyndigheten för bedömning och godkännande.

Behandlingsresultat bekämpningsmedel
Under försöken har också behandlingsresultaten på den förorenade jorden undersökts. Sammanlagt har 12 st jordprover från behandlad jord undersökts av AnalyCen i Sverige. Se exempel i analysprotokollet (pdf). Pdf, 961.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 961.9 kB)

I nedanstående tabell redovisas eftersträvat behandlingsresultat (enligt kontraktet med Skanska):

Eftersträvat behandlingsresultat
SubstansÖnskvärd haltMax. tillåten haltSort
Klorfenoler, totalt0,55mg/kg TS
Fenoxisyror, totalt0,051mg/kg TS
Klorkresoler, totalt0,510mg/kg TS
Dinoseb0,050,1mg/kg TS
Dioxiner100400ng TEQ/kg TS
Analysresultaten visar att behandlingen destruerar alla de aktuella bekämpningsmedlen till resthalter långt under de önskvärda halterna. Däremot är det kvarvarande dioxininnehållet i den behandlade jorden för högt i flertalet prover. Sannolik orsak till detta är att jorden behandlats vid alltför låg temperatur vilket uppkommit på grund av för låg tillförsel av drivmedel eller för hög hastighet genom behandlingstrumman. Den jorden måste därför behandlas igen, vid högre temperatur, vilket totalt sett blir dyrare. Att hitta "rätt" temperaturnivå för behandlingen blir därför sannolikt entreprenörens huvuduppgift inför den slutliga behandlingen.

Fler prover har gjorts
Tolv prover på den behandlade jorden har också undersökts avseende olja, PAH och några liknande ämnen samt metaller. Har utförts av AnalyCen i Danmark, se bilagt exempel (pdf). Pdf, 961.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 961.9 kB)

Någon olja, PAH eller liknande ämnen har inte påvisats. Innehållet av metaller är så lågt att jorden väl uppfyller kravet enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Jorden kan därmed i dessa hänseenden användas utan restriktioner.

2007-02-13
Ny styrelse för BT Kemi- Efterbehandling
Efter höstens val har smärre förändringar skett i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. Den nya styrelsen har vid sitt första möte den 7 februari antagit Reglemente och Delegationsordning för verksamheten. ÖreSundBo-projektet är avslutat men styrelsen kommer att fortsatt ansvara för slutförandet av pågående projekt och kontakterna med ortens befolkning.

Fotot är taget av Linda Jönsson som från den 1 februari är anställd som biträdande projektledare för "Genomförandeskedet". Linda är nyutexaminerad civilingenjör i ekosystemteknik (Lunds Tekniska Högskola) och är projektanställd under ett år.

Kontrakt tecknade med Skanska Sverige AB och Oden Anläggnings AB
I samband med kvällsmötet för allmänheten i december undertecknades entreprenadkontrakten med de utvalda entreprenörerna, Skanska och Oden. Representanter för företagen presenterade sina tankar och planer inför genomförandet av projektet.

Testkörning Förorenad jord
Skanska har tillsammans med sin underentreprenör RGS 90 genomfört uppgrävning av cirka 1800 ton förorenade massor från områdena A och B och kört dessa till Stigsnäs i Danmark för testförbränning. Arbetena genomfördes i huvudsak i början av december men en smärre komplettering gjordes den 19 januari. Transporterna har skett med lastbil - drygt 30 ton per bil. Luktpanelen, 5 frivilliga i Teckomatorp var särskilt uppmärksamma under genomförandet. Många från media uppmärksammade första dagens körning. Resultaten från testförbränningen har ännu inte erhållits. En rapport över arbetet i Teckomatorp ska lämnas till tillsynsmyndigheten i februari.

Övergång till Genomförandeskedet
I samband med årsskiftet görs en rapport av projektet och dess ekonomi. Samtidigt har det bedömts vara lämpligt att slutföra den ekonomiska redovisningen för "Förberedelseskedet" och starta en ny projektredovisning för "Genomförandeskedet". Det kan konstateras att "Förberedelseskedet" genomförts i allt väsentligt enligt budget både vad avser tid och ekonomi. Skedet var i princip färdigt redan i augusti 2006. Eftersom bidragsbeslutet från Naturvårdsverket drog ut på tiden har kommunen förskotterat cirka 2,2 miljoner kronor fram till årsskiftet 2006/07 av det bidrag, 83 Mkr, som kommunen väntas få för "Genomförandeskedet". Kommunen räknar med att få detta belopp i februari så fort som länsstyrelsen vidarebefordrat beslutet från Naturvårdsverket med de villkor som länsstyrelsen förknippar med bidraget.

Den kommunala insatsen för "Förberedelseskedet" har blivit ca 1,5 Mkr vilket följer budgeten med liten marginal tillgodo. Härutöver har kommunen investerat i Teckomatorp och ÖreSundBo projektet för drygt 1 mkr och därtill anskaffat jordmassor till ett stort värde.

Planerad verksamhet under våren
Under våren planeras nu för den fortsatta verksamheten. Upphandling av undersökningar och åtgärder inom det södra industriområdet står närmast i tur. Vidare pågår arbete med MKB för de slutliga arbetena och underlag för "Anmälan" till länsstyrelsen om dessa. Kontrollverksamheten fortsätter som tidigare.

ÖreSundBo
EU-projektet ÖreSundBo har avslutats under hösten. Slutrapport för projektet som helhet väntas i februari. Slutrapporten för Teckomatorp är tryckt och presenterad för kommunfullmäktige den 29 januari. Rapporten ska i februari distribueras till ortsborna. En dokumentärfilm över arbetet i Teckomatorp visades för allmänheten vid informationsmötet i december. Den har också visats för kommunfullmäktige. De spontana reaktionerna från såväl politiker som andra var mycket positiva. Arbetet i Teckomatorp kan vara ett startskott för liknande insatser i alla kommunens tätorter.

Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun