Svalövs kommun

Aktuellt 2008

2008-12-12
Kostnader
En kompletterande bidragsansökan om 75 miljoner kronor för utökade kostnader har godkänts av kommunstyrelsen. Mängden förorenad jord har visat sig vara mycket större än förutsett och bekymret med antimon har också inneburit en stor kostnadsökning. Länsstyrelsen har tillstyrkt ansökan som nu skickats till Naturvårdsverket för beslut, sannolikt innan jul. I ansökan ingår vissa begränsade insatser även för det södra området. En ny ansökan för slutliga åtgärder på det södra området kommer att lämnas in försommaren 2009, efter att planerade testsaneringar har genomförts och bedömning av åtgärdsbehovet är genomfört.
 
Norra området
Hittills har 10 båtlaster transporterats till Bremen i Tyskland för behandling. Totalt 67.000 ton jord som innehåller 2 ton fenoxisyror, 3 ton klorfenoler, 2 ton klorkresoler, 130 kg dinoseb och 4 ton antimon. 30.000 ton har behandlats och resultatet har godkänts av de tyska miljömyndigheterna. Behandlingen innebär att bekämpningsmedlen i jorden helt destruerats. Det finns inte heller någon dioxin kvar. Jorden kommer att användas i Tyskland i olika anläggningsprojekt.
 
Omfattningen av mängden förorenad jord har visat sig bli ännu mer och ytterligare 8.000 ton har därför lagts på hög i avvaktan på nytt exporttillstånd. Provtagning på schaktytorna har gjorts för att se om all förorening är borta. Länsstyrelsen har godkänt upplaget. Sannolikt kan den jorden fraktas till Tyskland i februari.
 
Lukten från massorna har denna tid varit förhållandevis begränsad till området närmast schakten och upplaget. Upplaget har packats och slätats till för att minimera luktspridningen.
 
Arbetet med att skapa ett naturområde beräknas starta i mitten av januari 2009 då Oden AB, uppköpt av det österrikiska företaget Strabag, räknar med att överta arbetsområdet från Skanska. De första arbetena blir grundläggning av fundament för GC-broarna med provpålning.
 
Södra området
Den tillfälliga sorteringshallen är färdig och slutbesiktigad. Testsaneringen har nu påbörjats med uppgrävning av det begränsade partiet med förorenade äldre betrännor murade av tegel. Sannolikt kan en mindre del av betrännorna i betong hinna grävas upp innan helgerna då arbetet tar paus. Eventuellt förorenat vatten från länshållning av schaktgropar leds över till det norra området efter slamavskiljning i en sedimentationstank. Vattnet leds till dräneringssystemet för vidare behandling.
 
Miljökontroll
Vattenkontrollen visar att halterna bekämpningsmedel i dräneringsvattnet fortsatt är låga. En ny undersökning av bottenfaunan i Braån har gjorts. Rapporten tyder på fortsatt goda förhållanden. Luktstörningarna har varit mycket begränsade vid den senaste månadens arbeten. Inga påtagliga störningar har rapporterats från transporterna eller hamnen i Landskrona.

2008-12-02

Norra området

En åttonde och nionde båt har lämnat Landskrona hamn den 27 oktober respektive den 7 november. Dessa båtar var lastade med ca 6 200 respektive 5 400 ton förorenad jord. Ytterligare en båtlast på ca 5 800 ton ryms inom nuvarande exporttillstånd. Sannolikt behövs ytterligare upp till en båtlast jord tas bort, som det måste sökas ett nytt tillstånd för. 
 
Vattenkontrollen visar fortsatt låg påverkan på dräneringsvattnet. Ytterligare 5 000 ton behandlad jord har godkänts av den tyska kontrollmyndigheten.

 

Södra området

Abedular har efter diskussion med verksamhetsutövaren och fastighetsägaren reviderat den första delrapporten över påverkan på verksamheten vid Lans Mekaniska Verkstad. Fastighetsägaren har i samråd med projektet och verksamhetsutövaren lämnat in ansökan om rivningslov för den s.k. byggnad 5 samt bygglovhandlingar för en ersättningsbyggnad.  Vägverket Produktion och Tectum håller på att montera den tillfälliga sorteringshallen.

Informationskväll

Onsdagen den 12 november klockan 18.30 hölls ett informationsmöte för allmänheten i Torgskolan på Skolgatan i Teckomatorp. Vid mötet informerades ett 40 tal personer om läget i BT Kemi-projektet och kommande aktiviteter.

2008-10-17
Norra området
Så har då återigen uppgrävningen av förorenad jord startat i Teckomatorp. Den 7:e båten, MS Helene, som ligger i Landskrona hamn, lastades den 15-16 oktober med cirka 6.200 ton. Den avseglar till Bremen och väntas åter inom en vecka. Denna båt är något mindre än den tidigare båten och därför behövs ytterligare två till tre båtlaster. Det har nämligen visat sig att föroreningarna i främst område B är kraftigare än vad tidigare analyser har visat. De har trängt längre ut i sidan och botten på den damm de en gång lades i. Detta har också medfört att det luktat starkt från området under denna kampanj.
 
En underhandsrapport rörande vattenkontrollen och påverkan på dräneringsvattnet och Braån har lämnats av SWECO. Rapporten visar att halten föroreningar i dräneringsvattnet sjunkit till en tiondel av vad de var innan borttransporterna påbörjades under senvåren. En del av minskningen kan bero på ökad nedbrytning då schaktytorna friläggs och på utspädning med inläckande vatten från Braån. Mycket av minskningen bedöms dock vara en effekt av saneringen och rapportens slutsats är att det övergripande saneringsmålet är på god väg att uppfyllas.
 
Analyser på ytterligare 10.000 ton behandlad jord har kommit med godkännande från den tyska kontrollmyndigheten.
 
GF Konsult har fortsatt detaljprojekteringen och anpassat utformningen till två GC broar över resp. järnväg. Genom att vi nu gräver bort mer förorenad jord än ursprungligen planerat behövs ytterligare jordmassor till återfyllning. I projektet kan vi därför ta emot kanske ytterligare 20.000 m3.

Södra området

Lagringsytan för förorenad jord vid det gamla reningsverket är färdigställd och staket har satts upp. Vid grundläggning för sorteringshallen luktade flera plintgropar BT Kemi men endast en visade sig innehålla föroreningar i sådan omfattning att jorden måste omhändertas för närmare undersökning.

Informationskväll

Onsdagen den 12 november klockan 18.30 planeras ett informationsmöte för allmänheten i Torgskolan på Skolgatan i Teckomatorp. Avsikten är att informera om läget i BT Kemi-projektet och kommande aktiviteter.

2008-09-23

Kostnader

Saneringen av det norra området beräknas bli dyrare än förväntat. Dels beroende på problemet som uppstod p.g.a. av antimon-analyserna och dels på att mängden förorenade massor blir större än förväntat. Antimon-affären uppskattas ha gett en merkostnad på cirka 15 miljoner kronor. Naturvårdsverket har redan gett accept för denna summa då problemet blev känt.
 
Mängden starkt förorenad jord blir sannolikt cirka 20 000 ton större än vad som framkom i huvudstudien. Orsaken är att föroreningarna i den mest förorenade jorden har spridit sig något mer än vad tidigare analyser har visat. I de mest förorenade områdena måste vi därför schakta någon meter djupare och åt sidorna vilket innebär en stor extravolym. Behandlingen av dessa massor förväntas kosta cirka 25 miljoner kronor. Utöver behandlingskostnaderna leder de extra massorna och alla turer runt antimon och behandlingsplats även till att kostnaderna för miljökontroll och analyser ökar, vilket i sin tur leder till ytterligare merkostnader på cirka 10 miljoner kronor.
 
Projektledningen diskuterar nu en kompletterande bidrags-ansökan tillsammans med myndigheterna. Vilka merkostnader det blir för åtgärder i det södra området kan bedömas först när den planerade testsaneringen m.m. har genomförts, se mer information nedan.

Norra området

Exporttillstånd har äntligen erhållits för de ökade mängderna motsvarande ytterligare tre båtlaster. Utlastningen i Teckomatorp väntas sätta igång i slutet av september och vara färdig innan slutet av oktober. 
 
Stora mängder föroreningar har hittills förts bort från området och skickats till Tyskland för destruktion (1 300 kg fenoxisyror, 2 150 kg klorfenoler, 1 700 kg klorkresoler, och 3 250 kg antimon räknat som rena ämnen utblandade i 42 000 ton jord). Samtidigt försvinner också dinoseb och dioxin. Beräkningar visar på att mer än 99 % av föroreningarna har tagits bort från de färdigsanerade ytorna. De senaste analyserna på dräneringsvattnet tyder på att föroreningsnivåerna i vattnet har minskat, vilket kan vara en effekt av saneringen. Detta trots att föroreningsnivån vanligtvis stiger då man gräver och rör runt i jorden.
 
De första analyserna på den behandlade jorden har också kommit och 5 000 ton färdigbehandlad jord har godkänts av den tyska oberoende kontrollen. Även resultaten av de analyser som projektet låtit göra på den behandlade jorden visar att det inte finns några bekämpningsmedel kvar i jorden. Även dioxin-innehållet var mycket lågt i proverna.
 
Oden Anläggningsentreprenad, som ska utföra markarbetet med det nya rekreationsområdet, förväntas komma igång i mitten av november. De kommer att starta med gång- och cykelbroarna och därefter fortsätta med att flytta ut de lagrade massorna nordväst om Torgskolan. Målet är att ha huvuddelen av arbetena med planteringar färdiga till mitten av sommaren 2009.
 
Banverket Produktion Syd ska under oktober-november lägga om vissa elledningar vid GC-broarna så att broarna med ramper kan göras så låga som möjligt.

Södra området

Vägverket Produktion är nu på plats och ställer i ordning för provsaneringen. De bygger en tät lagringsyta för förorenad jord vid det gamla reningsverket och förbereder för byggandet av sorteringshallen som ska ligga på grönområdet väster om Lans Mekaniska Verkstad.
 
Då plintgropar för hallen grävdes stötte man på jordmassor med typisk BT Kemi-lukt. Analysprover har tagits. De första preliminära analysresultaten tyder på att det är låga nivåer som ligger under acceptabla gränsvärden, men det är möjligt att vissa massor måste tas bort.
 

Övrigt

Fullskaleförsök med ozonbehandling av dräneringsvattnet från BT Kemi-området har startat och de första analyserna visar på goda resultat. Anläggningen kommer nu att ses över och en försöksperiod med automatisk vattenprovtagning drar igång. Målet är att kunna visa att anläggningen ger så goda resultat att vattnet kan släppas i Braån. I så fall kommer en ansökan om ändrad utsläppspunkt att inlämnas till Länsstyrelsen.
 
Intresse finns från företag i Sverige och USA att finansiera försök med ozonbehandling av förorenad jord. Instrument för direktanalys av organiska ämnen i BT Kemi-jord håller också på att testas av Köpenhamns Universitet.  Mycket skulle vara vunnet om man direkt kunde få svar på föroreningsinnehållet istället för att vänta 7-10 dagar på ett laboratoriesvar.
 
BT Kemi-styrelsen har beslutat att på olika sätt försöka minska de kommunala kostnaderna i BT Kemi-projektet för 2008. En prognos om ett förbättrat resultat med cirka 200 000 kronor har lämnats till kommunstyrelsen för att därmed bidra till att minska kommunens förväntade underskott 2008.
 

Informationskväll

Onsdagen den 15 oktober klockan 18.30 planeras ett informationsmöte för allmänheten i Torgskolan på Skolgatan i Teckomatorp. Avsikten är att informera om läget i BT Kemi-projektet och kommande aktiviteter. OBS! Tiden för mötet är ändrad till den 12 november!

2008-09-12
Information angående sanering av det södra BT-Kemiområdet, intill Bangatan.
Information har gått ut till de boende i närheten av Bangatan i Teckomatorp.

Se informationsblad Pdf, 708.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 708.7 kB)

2008-07-16
Den tredje juli startade lastningen av båten Lehman Trader i Landskrona för tredje gången

Lastandet pågick under två dagar varefter båten begav sig till anläggningen i Bremen i norra Tyskland. Efter att båten vänt i Bremen var den redo för ytterligare en lastning som startade den 14:e juli. Även denna utlastning beräknas pågå i två dagar. Då dessa två båtlaster skickats iväg återstår sedan ytterligare 3 högst 5 båtlaster innan de förorenade massorna från det norra området beräknas vara bortfraktade.
Om inget ytterligare oförutsett sker, beräknas all förorenad jord vara borttransporterad i slutet av augusti eller i början av september. Innan lastningen i Landskrona hamn började igen av båt nr 3 lämnade båten Lehman Trader massorna den bar på, sedan uppdagandet av problemet med antimon, i Bremen. Lehman Trader har även transporterat den omgång med jord som tidigare var avlastad på anläggningen i Holland till Bremen.

Lukt från området Under de dagar då lastbilarna lastas på BT Kemi-området är det oundvikligt att det luktar i utlastningsområdet och dess närhet. Lukten blir ofta starkare vid varmt väder. Den kan ofta kännas i särskilda stråk som följer vindriktningen. Eftersom luktproblemen till stor del beror på väderförhållanden, kan det därför vara stora skillnader i hur starkt det luktar i olika delar av Teckomatorp.
Projektledningen vet om problemen men är tacksamma för att få besked och klagomål om var det luktar mest så att åtgärder kan vidtas. Givetvis följer vi själva tillsammans med luktpanelen projektet men all information är till gagn.
Det är svårt att undvika lukt när grävning pågår och vi försöker därför göra dessa perioder så få och korta som möjligt. I mellanperioden täcks de luktande ytorna med jord eller presenningar. Det behövs inte mycket av denna typ av föroreningar för att orsaka stark lukt.
Lukten är i sig inte hälsofarlig men den kan kännas kväljande och uppfattas olika av olika personer. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska stå ut med den tid som nu är kvar för att få bort de illaluktande massorna från det norra området. I höst ska sedan arbetena påbörjas för att göra om det till ett naturområde till nytta för orten.

2008-06-19
Äntligen för andra gången! Efter den senaste historien med antimonbekymmer hos ATM i Rotterdam har tillstånd fåtts för att transportera jorden till Bilfinger Berger i Tyskland. Bilfinger Berger har anläggningar i Hamburg och Bremen och avser att ta in jorden till Hamburg för att sedan behandla den termiskt i den fasta anläggning i Bremen. Båten, som legat på redd med 6 800 ton jord, är nu på väg till Hamburg. Vid den termiska behandlingen kommer jorden att värmas till 450-500 grader så att bekämpningsmedlen förångas och därefter helt förbrännas. Giftet är då borta. Antimon, i de halter som jorden innehåller enligt analysmetoden med uppslutning i kungsvatten, kan accepteras i Tyskland för den användning som är planerad för den rena jorden där.
 
Det är fortfarande inte bestämt om båten därefter ska gå tillbaka till Rotterdam för att hämta de 7 000 ton jord som finns hos ATM eller om den ska gå till Sverige för att lastas med ny jord från Teckomatorp. Går den till Sverige kan utlastning sannolikt ske i slutet av vecka 26. Om den först hämtar jorden hos ATM återupptas sannolikt arbetena i Teckomatorp först veckan därpå.
 

Norra området

Kontrollen av schakten efter att två båtlaster fyllts visade att bottnen inte var ren i önskad utsträckning. Under tiden båten legat still i avvaktan på att klara ut antimonproblematiken har därför en extra urgrävning med cirka 0,6 m av schaktbotten gjorts. Dessa massor har lagts i en hög i västra delen av schaktgropen och täckts med presenningar. Genomförd kontroll visar därefter att bottnen nu i stort sett i alla delar uppfyller de mål och riktvärden för kvarvarande halter som uppställts. Genom urgrävningen har också problemen med lukt ifrån området minskat väsentligt. Planen är nu att denna del av schakten ska kunna återfyllas med rena massor.
 
Klagomål på stark lukt från BT Kemi-området kom projektet till del den 8 maj som genast rapporterade detta till länsstyrelsen. Skanska täckte dagen efter de mest luktande ytorna med tillgängliga presenningar. Efter samråd med länsstyrelsen togs beslutet att gräva ur schaktbotten ytterligare eftersom misstanken fanns att bottnen inte blivit ren. Under denna period var vädret varmt och vindarna svaga vilket sannolikt innebar stark luktavgång från de öppna inte helt rena ytorna. Omblandningen av luften var ringa och lukten kunde därför sprida sig i vissa stråk över samhället. Länsstyrelsen har behandlat ärendet efter besiktning och i beslut den 4 juni bedömt de åtgärder, som projekt vidtog, vara relevanta och tillfyllest och därmed lämnat ärendet utan vidare åtgärd.
 
Från projektets sida är det angeläget, att klagomål på lukt eller vad det än vara månde, kommer projektet så snabbt som möjlig till del för att åtgärder ska kunna vidtas. Givetvis följer projektledningen själva tillsammans med luktpanelen projektet men all information är till gagn.

Södra området

Mötet med länsstyrelsen och SGU, som är Naturvårdsverkets representant i BT Kemi projektet, blev uppskjutet på grund av sjukdom till den 23 maj. De av projektledningarna föreslagna åtgärderna för det södra området enligt Anmälan, se rapporter, bedömdes riktiga. Man var också överens om att genast förbereda för erforderliga åtgärder för den gamla byggnaden hos Lans Mekaniska Verkstad och att det kunde ske inom ramen för nuvarande bidragsbeslut.
Bygglovsärendet rörande tillfällig hall för sortering av förorenad jord och betong från södra området kommer upp till beslut i Miljö- byggnads och räddningsnämnden den 25 juni.
 

Forskning och utveckling

Försöken med ozonbehandling i full skala pågår sedan en månad tillbaka. I första skedet gäller det att trimma in utrustningen, som står uppställd i pumpstationen. Ozonförsök avseende behandling av förorenad jord har prövats hos Köpenhamns Universitet med goda resultat. Tillsammans med O3 Technology och LTH avser man söka finansiering av ett större forskningsprojekt avseende sådan behandling med forskare eventuellt stationerade i Teckomatorp.
 

Kontroll

En ny bottenfaunaundersökning av Braån har genomförts under våren 2008. Resultatet visar inte på någon försämring av förhållandena. Braån har en hel del unik fauna. Vattenkontrollen löper nu mycket tätare eftersom arbetena i det norra området har startat även om de fördröjts på grund av antimonhistorien. Kontrollen visar att Braån inte påverkas av arbetena. Luftkontrollen med insamling av luftprover för analys och kontinuerlig mätning av partiklar visar ej heller på någon miljöstörning från BT kemiarbetena. Utlastningen i Landskrona hamn har skett utan några omfattande luktstörningar eller problem med spill av jord. Ingen information om störningar har kommit projektet till del från Landskrona miljönämnd.
 

Utvecklingsinsatser i Teckomatorp

Snart har samtliga utvecklingsinsatser i Teckomatorp genomförts. Fotbollsplanen är färdig för grässådd och målning av kombiplanen planeras ske inom någon vecka. Jord till BMX-banan har transporterats till f.d. travbanan och står nu till förfogande för intresserade cyklister.
 
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har lämnat synpunkter vidare till berörda nämnder gällande Bantorgets utformning samt en generell hastighetsbegränsning i samhället. Frågan om Teckomatorps framtida utveckling enligt föreliggande handlingar kommer att behandlas under hösten.

 

Ny medarbetare

Vår biträdande projektledare Linda Jönsson har slutat på egen begäran och flyttat till Skanska och Hallandsåsprojektet. Linda har ersatts av Åsa Andersson, som är civilingenjör från Lund Tekniska Högskola, ekosystemteknik. Åsa började den 18 juni och övertar Lindas arbetsuppgifter, telefon m.m.

2008-06-02
I början av maj uppmärksammades via behandlingsentreprenören ATM i Nederländerna att den förorenade jorden från BT Kemiområdet har högre halter av den giftiga metallen antimon än vad som tidigare känts till. Orsaken till att uppgifterna framkommit först nu är att Nederländerna nyligen infört och nu använder en annan analysmetod än den standardmetod som använts i Sverige. De högre halterna har medfört att projektet stoppats och utlastningen från Teckomatorp avbrutits.
 
Halten antimon är inte på något sätt extremt hög och medför inte några ökade risker för hälsa och miljö i Teckomatorp eller för de som arbetar i projektet. Däremot innebär de nya förutsättningarna att nuvarande behandlings-entreprenören ATM i Nederländerna inte kan använda massorna efter behandlingen som det var tänkt.
 
Efter ett gemensamt beslut med ATM kommer därför Skanskas samarbete med dem att avslutas. Skanska har i samråd med projektet i stället beslutat att upprätta ett samarbete med den tyska behandlings-entreprenören Bilfinger-Berger som har en termisk behandlingsanläggning i Bremen, Tyskland. Bilfinger-Berger kommer att kunna genomföra behandlingen enligt ursprunglig plan och därefter använda massorna utifrån de direktiv som finns för massor med högre halter av antimon t.ex i bullervallar eller på andra lämpliga platser.
 
Ansökan om exporttillstånd har påbörjats och tar normalt upp till en dryg månad men förhoppningen är att ärendet kan prioriteras både i Sverige och Tyskland. Start för det fortsatta saneringsarbetet beslutas när exporttillstånden är klara. Kontakter med myndigheter i Sverige, Tyskland och Nederländerna sker nu löpande. Transporter kommer att ske med båt från Sverige till Bremen i Tyskland. De massor som tidigare fraktats till ATM i Nederländerna samt de massor som finns på "Lehman Trader" transporteras med båt till Bilfinger-Bergers mellanlagring i Hamburg innan massorna förs vidare med bil till Bremen.
 
De ekonomiska konsekvenser som uppstått i samband med de förändrade förutsättningarna kommer att diskuteras mellan Svalövs kommun och Skanska. I Svalöv har ordföranden för BT Kemi Efter-behandling fattat ett beslut om att acceptera den av Skanska föreslagna hanteringen efter att ha fått ett klartecken från Naturvårdsverket och länsstyrelsen om finansiering av ytterligare ca 15 miljoner kronor till projektet för den uppkomna situationen.
 
 
För ytterligare information:
Lars Bevmo, Svalövs kommun, 0418-47 53  99, 0709-47 53 99
Joakim Gustafsson, Skanska Sverige AB, 070-609 36 72

2008-05-20
Transporten av förorenad jord från BT Kemiområdet i Teckomatorp har stoppats sedan saneringsanläggningen i Nederländerna, som ska ta emot jordmassorna, upptäckt för höga halter av den giftiga metallen antimon.

På grund av alltför höga halter av antimon (kemisk beteckning Sb) i jorden från f.d. BT Kemiområdet i Teckomatorp har saneringsföretaget ATM i Nederländerna för närvarande stoppat mottagningen av jordtransporterna.

Orsaken är att i Nederländerna har man använt en annan typ av analysmetod än vad vi gör i Sverige och därav har de nu mycket högre halterna av antimon påvisats. De jordprover, som i Teckomatorp togs på den jord som kördes med första båten till ATM, har nu också analyserats i Sverige med både den i Sverige vedertagna standardmetoden och den metod som används i Holland.  Analysresultaten, som delgavs projektet i går e.m., skiljer sig mycket åt, vilket framgår av följande tabell:

Tabell
ELEMENT SAMPLETS 105°C %Sb mg/kg TSSb mg/kg TS
FM 1 Borttransport|08041574,34,7397,2
EM 1 Borttransport|08041563,96,66180
Kväll 1 Borttransport|08041572,8<552,5
FM 1 Borttransport|08041676,8<5132
EM 1 Borttransport|08041669,53,92112
FM 1 Borttransport|08041773,13,82181
Analyserna med fetstil är gjorda med hjälp av uppslutning med kungsvatten (en blandning av saltsyra och salpetersyra) enligt den holländska metoden och kolumnen med de låga analyserna följer den svenska standardmetoden och bygger på uppslutning med enbart salpetersyra. En närmare beskrivning av metoderna framgår av bilaga 1 en redogörelse i ett mail från det aktuella laboratoriet, ALS Scandinavia AB, som gjort de senaste analyserna.
I mars innevarande år uppmärksammades vad vi nu vet problematiken med antimonanalyser för första gången på allvar i Sverige. Detta var i samband med att Naturvårdsverket inhämtade synpunkter på ett nytt förslag till bedömningsgrunder (riktvärden) för olika ämnen i förorenad mark, jmf bilaga 2.
 
Antimon i form av antimontriklorid användes av BT Kemi under en första period som katalysator vid framställning av klorkresoler, som i sin tur användes som råvara till fenoxisyror. Senare övergick man till att använda aluminiumtriklorid. Antimon har därför uppmärksammats i projektet men då alla tidigare analyser visat på förhållandevis låga halter har ämnet inte av någon expert bedömts vara ett bekymmer. Innehållet av antimon i dräneringsvattnet från BT Kemi har också varit lågt och inte ansetts utgöra något problem. (Det bör framhållas att gjorda vattenanalyser avseende antimon i vatten inte misstänks vara behäftade med något fel.)
 
De nu analyserade höga halterna antimon innebär att jorden efter den termiska behandlingen inte kan användas fritt till utfyllnad i Holland på det sätt som ATM har förutsatt. En annan lösning måste nu hittas vilket kan innebära konsekvenser framförallt ekonomiskt men även tidsmässigt. Entreprenören arbetar nu med att undersöka olika realistiska alternativ och bedöma konsekvenserna av dessa. I dagsläget finns dock inga konkreta handlingsalternativ att redovisa eftersom problemställningen är så ny.
 
Antimon är en halvmetall som uppvisar likheter med arsenik. Den förekommer naturligt men i låga halter. Den har använts som tillsatsämne till plast, textilier, gummi och metaller ofta då som legeringsmetall tillsammans med bly. Några viktiga funktioner i övrigt är flamskyddsmedel, smörjmedel, katalysator och som pigment. Det har utöver vid BT Kemi använts inom glas-, plast- och textilindustrin.
 
Risken för negativa hälsoeffekter av antimon så länge det är bundet i jorden innebär ingen omedelbar hälsofara. Antimon i koncentrerad form är däremot hälsofarligt. Långvarigt intag kan ge ögonskador, hosta och ät- och sovstörningar. Akuta effekter vid stort intag är kramper, diarré, hjärt- och andningsproblem. Någon risk finns inte att människor idag i Teckomatorp skulle kunna få i sig antimon i sådana mängder att dessa effekter uppstår.
 
Risken för påverkan på miljön är främst utsläpp i vatten och förorening av grund- och ytvatten. Antimon har ingått i kontrollprogrammet för  BT Kemi-projektet, och halterna både i dräneringsvatten och i dammvattnet, som pumpas till Landskrona reningsverk, har varit förhållandevis låga, som högst 15 mikrogram/l. I Braån har antimon oftast inte kunnat påvisats vilket innebär att halterna varit lägre än acceptabel halt för dricksvatten, som av Livsmedelsverket angetts till 5 mikrogram/l.  Bedömning är därför att antimon inte utgör någon risk vare sig ur hälsosynpunkt eller miljösynpunkt i Teckomatorp.
 
En närmare beskrivning av effekterna av antimon samt av hur problemet med analysmetoderna uppmärksammats framgår av bilagda mail från Mark Elert Kemakta,
bilaga 2.
 
Även om det inträffade inte på något sätt medför några ökade risker för hälsa och miljö i Teckomatorp eller för de som arbetar i projektet så kommer det fortsatta arbetet att påverkas. Allmänheten kommer därför att inbjudas till en information onsdagen den 14 maj på kvällen 18:30 i Torgskolan, Teckomatorp. Då kommer förutom mer information om det inträffade även läget rörande situationen på det södra området att redovisas. Länsstyrelsen har nyligen godkänt den föreslagna testsaneringen av de gamla betsvämmorna där. De åtgärder som nu ska genomföras syftar till att klarlägga vilka slutliga åtgärder som behöver göras i det södra området.
 
Kontaktpersoner:
Lars Bevmo, projektledare BT Kemi Efterbehandling
0418-47 53 99, 0709-47 53 99
   
Åsa Ratcovich, kommunchef och projektchef för BT Kemi Efterbehandling
0418-47 50 20, 0709-47 50 20
 
Bilaga 1
Analys av Antimon i jord
Vid analys av Antimon i jord gör man en s.k. uppslutning av provet före analys. Vid uppslutningen tillsätter man en syra till provet för att "frigöra" de metaller som finns i jorden.
Enligt svensk standard ska man använda salpetersyra, HNO3, för uppslutning vid analys av metaller i jord. En uppslutning med HNO3 räknas som en relativ "mild" uppslutning och ger inte ett mått på totalhalten av Antimon i provet.
 
Andra länder i Europa som t.ex. Holland och Tyskland använder en blandning av salpetersyra och saltsyra, s.k. kungsvatten, för uppslutning. Kungsvatten löser ut mer av det Antimon som finns i ett jordprov jämfört med salpetersyra. Separata tester utförda av ALS Scandinavia visar att skillnaden mellan uppslutningsmetoderna ger flera gånger högre resultat vid kungsvattenuppslutning.
 
Efter uppslutning analyseras provet med ICP-teknik. Instrumenten som används för analys ger inte upphov till skillnader i analysresultat på det sätt som olika uppslutningsmetoder gör, och bör i sammanhänget inte tas i beaktning.
 
Några länder har riktvärden för Antimon i jord, se nedan:
 
Kanada: 40 mg/kg (Industrimark); Kungsvatten för uppslutning
 
Holland: 15 mg/kg TS (Saneringsvärde); Kungsvatten för uppslutning
 
Sverige: 8 mg/kg TS (Ej fastställd); Salpetersyra för uppslutning
 
ALS Laboratory Group
ALS Scandinavia AB

Bilaga 2 
Problem med analyser av antimon har uppmärksammats i samband med Naturvårdsverkets pågående arbete med vägledningar för riskbedömning av förorenade områden samt den reviderade modellen för beräkning av riktvärden. I den nya versionen av modellen som gick ut på remiss fanns även riktvärden för antimon med. I mars 2008 uppmärksammade ALS Scandinavia Naturvårdsverket att det var problem med att analysera antimon med den metod som använts för övriga metaller (svensk standard SS 02 18 50). Den salpetersyra utlakning som används är dålig på att få ut antimon från jorden. Istället måste andra uppslutningsmetoder användas, t.ex. kungsvatten. Problemet beror på att antimon bildar oxider som är mycket stabila mot salpetersyra. Gruppen som tagit fram vägledningsmaterialet har därför jobbat vidare med att analysera problemet, ge rekommendationer för analysmetod samt även titta på vilken inverkan detta har för riktvärdena.
 
De föreslagna riktvärdena för antimon styrs av risken att antimon lakas ut med vatten och därigenom förorenar grundvatten eller ytvatten. En relativt stor andel av det antimon som lakas ut med salpetersyra lakas också ut med vatten, vilket gör det relativt lättlakat. Att jorden innehåller högre halter antimon, men som är mer svårlakat, behöver inte innebära en större risk för spridning.
 
Eventuella hälsoeffekter som kan uppkomma vid direktkontakt med förorenad jord, damning samt om man odlar i marken är inte styrande för riktvärdet. Det i remissen föreslagna hälsoriskbaserade riktvärdet är 40 mg/kg TS för Känslig Markanvändning och 3000 mg/kg TS för Mindre Känslig Markanvändning.
 
Antimon är också skadligt för marklevande organismer, men dataunderlaget är begränsat vilket gör de riktvärden som satts för skydd av markmiljön osäkra. I remissversionen används ett värde på 20 mg/kg TS för Känslig Markanvändning och 40 mg/kg TS för Mindre Känslig Markanvändning.
 
Under BT Kemiprojektet har halten av antimon fortlöpande analyserats i det interna och det externa kontrollprogrammet genom analyser i dräneringssystem, grundvatten och Braån. Det är viktigt att notera att de problem som finns med att analysera antimon i jord enligt ALS inte gäller för analyser i vatten. Vattenanalyserna visar en förhöjning av antimon jämfört med nationella bakgrundsvärden (Skåne uppvisar dock högre halter i ytvatten än övriga Sverige) samt att ett litet påslag troligen sker från BT Kemi-området innan saneringen har genomförts. De planerade åtgärderna vid BT Kemi förväntas även reducera utsläppet av antimon.
 
Att antimonhalterna i marken visat sig vara högre än tidigare känt bedöms därför inte påverka bedömningen av risken i dagsläget för BT Kemiområdet i Teckomatorp. Utan den bedömning som gjorts utifrån den samlade föroreningsbilden och behovet av
åtgärder ligger kvar.

Kemakta Konsult AB

2008-04-17
Äntligen!
Efter många turer med pappersexercis och negativa inställningar från lokala myndigheter m.fl. i Helsingborg och Landskrona, är första båtlasten till Holland snart på väg. Tisdagen den 15 april startade utlastningen i Teckomatorp av förorenad jord från det s.k. område B.

12 lastbilar kör med 30 ton jord i skytteltrafik till Landskrona hamn där en båt väntar på att bli fylld med 7.200 ton. Två dagar senare går den till ATM behandlingsanläggning i Rotterdam, tömmer sin last och går tillbaka till Landskrona för ny last. 7 resor planeras där var och en tar drygt en vecka. Hos ATM kommer jorden att värmas till 500 grader så att bekämpningsmedlen förångas och därefter helt förbrännas. Giftet är då borta.
 
Det var ett stort pressuppbåd och reaktionerna hos alla inblandade, grannar, tillsynsmyndigheten och BT Kemistyrelsen var glädje och tillfredsställelse. Lukt från grävområdet kunde i allmänhet kännas inom en cirka 200 m stor radie medan lukten i Landskrona hamn var ringa.
 
Norra området
Avtalet med Banverket har undertecknats och godkänts av kommunstyrelsen. Detaljplanen kan därmed fastställas.
 
Projektering av gång- och cykelbroarna har påbörjats. Landskapsarkitekten har reviderat layouten för området och föreslagit en "skulptur" med vattentrappa vid den planerade högsta punkten. Kultur- och utbildningsnämnden har ställt sig positiva till att anordna en skulpturpark förutsatt att finansiering kan ske från externa parter. Markarbetena beräknas starta 1 augusti 2008 och i stort bli klara till våren 2009.
Se reviderad skiss Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)
 
Södra området
Ett möte mellan kommunen och länsledningen hölls i Malmö den 20 februari. Vid mötet informerades länsledningen om behovet av åtgärder i det södra området och man diskuterade finansieringen. Kommunen klargjorde sin inställning att staten bör svara för hela kostnaden när det gäller det södra området. Länsledningen förstod kommunens inställning, dock beslutas finansieringen av Naturvårdsverket.
 
En komplettering av "Anmälan om testsanering av betsvämmor m.m." har inlämnats till länsstyrelsen. Kompletteringen omfattar svar på ett antal detaljfrågor. Ansökan om tillfälligt bygglov för en plåthall för sortering av jord från testsaneringen har inlämnats till kommunen. Hallen har upphandlats i samråd med Vägverket och blir cirka 1000 m2 och cirka 5 m hög. Hallen görs oisolerad och flyttbar.
 
En oberoende konsult, Abedular AB, har upphandlats för att utreda och värdera de störningar som kan uppstå för verksamhetsutövare på den södra sidan när saneringsarbetet ska genomföras.
 
Ett möte med handläggare hos länsstyrelsen och SGU, som är Naturvårdsverkets representant i BT Kemiprojektet, ska ske onsdagen den 23 april. Åtgärder för det södra området kommer då främst att diskuteras.

2008-03-18

Norra området


Landskrona Hamn har återtagit sin anmälan till Länsstyrelsen om att få mellanlagra och därefter lasta den förorenade jorden från det norra området på båt till Rotterdam. Eftersom kommunens miljökontor avstyrkte ett sådant förfarande bl.a. med hänvisning till risken för lukt har entreprenören Skanska för att så långt möjligt tillmötesgå kontorets krav valt att köra massorna i tvåskift och lasta direkt på båt. Ett sådant förfarande ryms inom hamnens gällande tillstånd. Länsstyrelsen har accepterat detta. BT Kemi har därför inlämnat en anmälan om det förändrade arbetssättet till två-skift i Teckomatorp vilket också accepterats av länsstyrelsen. Exporttillståndet har av Naturvårdsverket godkänts och sänts till Holland för godkännande av den holländska miljömyndigheten. Svar har ännu ej kommit.
 
Avtalsdiskussionerna med Banverket har slutförts. Avtal ska godkännas av kommunstyrelsen när samtliga berörda har skrivit under.
 
Kompletterande beställning av erforderliga markarbeten för grundläggning och fundament till GC broarna ska lämnas till Oden Anläggning AB. En överenskommelse har också slutits med Oden om förskjutning av starten av markarbetena till efter sommaren 2008.
 

Södra området


Ett möte mellan kommunen och länsledningen hölls i Malmö den 20 februari. Vid mötet informerades länsledningen om behovet av åtgärder i det södra området och diskuterades dess finansiering. Kommunen klargjorde sin inställning att staten bör svara för hela kostnaden när det gäller det södra området. Länsledningen förstod denna syn och förklarade att man kan stötta en sådan syn men att finansieringen beslutas av Naturvårdsverket.
 
Anmälan om testsanering av betsvämmor mm har inlämnats till länsstyrelsen och finns redovisad under "Rapporter". Synpunkter kan lämnas till projektledningen och givetvis också till länsstyrelsen.
 

Utvecklingsinsatser i Teckomatorp


Styrelsen diskuterade förslaget till ombyggnad av Bantorget med utgångspunkt från bl.a. vad som hade framkommit vid informationsmötet  och en idéskiss från Teckomatorps Dart och Bouleklubb. Synpunkterna ska sändas till teknik- och servicenämnden.
 
Förslaget till anordnandet av bussuppställningarna ansågs vara bra med tanke på närhet till tågen. Den konfliktpunkt som idag finns mellan bilar och fotgängare till och från bussarna undviks. Boulebanorna bör flyttas till den norra delen av Torget där de befintliga lindarna bör få vara kvar. P-platser kan ordnas både längs Västra och Östra Torggatan samt väster om stationen utmed den planerade bullervallen där. Längs västra och östra sidan föreslås nya träd innanför parkeringsytorna så att torgytan får ett likformigt utseende.
 
Torgytan föreslås bli belagd med plattor eller annan stenbeläggning istället för med gräs. Ett önskemål som framkommit är också att en servering bör finnas i anslutning till torget för att få en levande miljö.
 
Styrelsen beslöt också att skicka ett förslag till att införa reducerad hastighet i större delen av det tättbebyggda samhället till Teknik- och servicenämnden.

2008-02-20

Norra området


Landskrona Hamn har lämnat in en anmälan till Länsstyrelsen om att få ta emot och lasta den förorenade jorden från det norra området på båt till Rotterdam. Kommunens miljökontor har avstyrkt förfarandet i ett remissvar med motivering att det kan innebära risk för lukt, risk för spill samt att man inte gjort en helhetsbedömning av bästa alternativ enligt miljöbalken. Inför länsstyrelsens beslut har Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling lämnat en skrivelse till länsstyrelsen som klargör omfattningen av riskerna. Länsstyrelsen ska fatta sitt beslut efter det att Hamnen och indirekt Skanska lämnat sin syn på miljönämndens beslut.

Se skrivelse till Länsstyrelsen Pdf, 973.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 973.4 kB)
 
Avtalsdiskussioner med Banverket om planerade korsningar av järnvägarna, gång- och cykelväg (GC-väg) samt Skolgatans förlängning håller på att slutföras. Diskussionerna omfattar också de övriga markägarna i området. Man är överens om att vägkorsningen ska vara tillbommad och endast kunna användas för behörig nödvändig skötseltrafik.
 
Beslut har tagits om att beställa båda de planerade GC-broarna över järnvägarna, en över Söderåsbanan och en över Rååbanan. Erforderliga markarbeten för fundament kommer sannolikt att utföras samtidigt som övriga markarbeten för att iordningställa området till ett naturområde. Utrymme för finansiering av kommunens andel planeras in i långtidsbudgeten för investeringar.
 

Södra området


Ett möte mellan kommunen och länsledningen är planerat ske den 20 februari. Vid mötet ska i första hand diskuteras behovet av åtgärder i det södra området och dess finansiering.
 
Anmälan om testsanering av betsvämmor m.m. bedöms kunna inlämnas till länsstyrelsen i mars och arbetena kunna göras innan sommaren.
 

Lans lokaler


Frågan om åtgärder rörande den byggnaden som är förorenad och kvar från BT Kemi-tiden kommer att diskuteras vid mötet med länsledningen.
 

Informationsmötet


Vid informationsmötet den 30 januari i Torgskolan, informerade bl.a. Skanskas projektledare Joakim Gustafsson och Landskrona hamns VD Lars Nilsson om den planerade utlastningen av massor i hamnen och de skyddsåtgärder som ska vidtas där.
 
Vid mötet redovisades också planerna för ombyggnad av Bantorget. Många kloka synpunkter framfördes. Omfattningen av trädplanteringarna och gräsytorna ifrågasattes. Behovet av P-platser och möjligheterna att utnyttja området närmast järnvägen nordväst om stationen berördes. Bengt Lindwall lovade ta med sig idéerna inför den fortsatta projekteringen och tar gärna till sig nya synpunkter.

2008-01-28
Informationsmöte hålls den 30 januari kl 18:30 i Torgskolan.
Som tidigare har redovisats har man dels hittat mer föroreningar än väntat på södra området och dels har saneringen av det norra området inte påbörjats som det var tänkt. Ett nytt informationsmöte för Teckomatorpsborna och övriga intresserade kommer att hållas onsdagen den 30 januari kl 18.30 i Torgskolan.
 
OBS! Vid mötet kommer också planerna för ombyggnad av Bantorget att redovisas. Medel finns avsatta i budget och informationskvällen finns ett tillfälle att ge synpunkter på hur torget ska se ut i framtiden.

Välkomna!

2008-01-28
Norra området
Skanska har fortfarande inte påbörjat behandlingsentreprenaden för det norra området. Efter en del turer i Helsingborg och hamnen där diskuteras en lösning med utlastning via Landskrona hamn. Hur detta eventuellt ska kunna ske på ett säkert sätt diskuteras med hamnen och med länsstyrelsen. Kommunens miljökontor kommer givetvis också att rådfrågas och få säga sitt. Skanska inser nu också att diskussionerna i Helsingborg har medfört sådan försening att det också blir svårt att hålla entreprenadtiden.
 
I remisserna avseende detaljplanen för Norra området har framförts att kommunen och Banverket bör sluta ett avtal om de planerade korsningarna av järnvägarna, gång och cykelväg samt Skolgatans förlängning. Den senare ska endast användas för nödvändig skötseltrafik och förblir i övrigt tillbommad som den är idag. Projektledningen ska ta fram ett avtalsförslag.
 
Anbud på GC (gång och cykel)-broar över järnvägarna har inkommit. Beräkning av kostnaden för erforderliga grundarbeten och fundament håller på att arbetas fram. Inriktningen är att söka genomföra båda broarna , en över Söderåsbanan och en över Rååbanan. Ramper till broarna ska göras tillgänglighetsanpassade.

Södra området
För att få ett bättre underlag för att bedöma kostnaderna för att sanera södra området har föreslagits att en mindre delsanering av betsvämmorna ska göras inom ramen för nuvarande statsbidrag. Det är bl.a. hanteringen av den betong som finns i svämmorna som är svårbedömd liksom omfattningen av den jord som där är förorenad. Exakt var denna provsanering ska ske ska undersökas och en anmälan om arbetena inlämnas av projektledningen till länsstyrelsen.

Lans lokaler
Undersökning av inomhusluften i den byggnad som innehåller föroreningar i golv och trästomme har genomförts och en preliminär rapport har lämnats till projektet. Undersökningen visar på låga halter, lägre än de teoretiska halter som hade använts i den tidigare bedömningen av hälsoriskerna för den personal som är i byggnaden. Undersökningen förstärker därför den tidigare bedömningen att hälsoriskerna är ringa. Ur miljösynpunkt och i det långa perspektivet är dock bedömningen att det kan finnas skäl att riva den aktuella byggnaden, som ju är den enda, som är kvar från BT Kemi-tiden.
 
Personalen vid Lans Mek. Verkstad har också lämnat urinprov till Yrkesmedicin i Lund. Av proverna undersöktes tre och halten fenoxisyror visade sig vara låga och i nivå med den halt som finns hos allmänheten i gemen och oftast orsakas av födointag. Något behov av ytterligare undersökningar bedöms inte finnas.

Informationsmöte
Som tidigare har redovisats har man dels hittat mer föroreningar än väntat på södra området och dels har saneringen av det norra området inte påbörjats som det var tänkt. Ett nytt informationsmöte för Teckomatorpsborna och övriga intresserade kommer att hållas onsdagen den 30 januari kl 18.30 i Torgskolan.
 
OBS! Vid mötet kommer också planerna för ombyggnad av Bantorget att redovisas. Medel finns avsatta i budget och informationskvällen finns ett tillfälle att ge synpunkter på hur torget ska se ut i framtiden. Välkomna!

Publicerad: 2018-10-11

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun