Svalövs kommun

Information 2009-04-17

Iordningsställandet av norra området pågår enligt plan. Södra området mer förorenat än väntat.

Norra området


Betongarbetena för GC-broarna pågår enligt planer. Träbroarna som kommer från Martinssons i Skellefteå beräknas kunna lyftas på plats den 10 juni. Markarbetena pågår med uppfyllnader och en stor del av de massor som samlats under projektets gång norr om Torgskolan har förts över till det området. Den tidigare dammen för dräneringsvatten har fyllts igen. Vattnet kan nu pumpas över internt i pumpstationen mellan de båda pumpgravarna så att vattnet kan pumpas vidare till Landskrona. Det behov av utjämning av flödet som finns kan tas upp genom variation i grundvattennivån inom området.
 
Skanska har i dagarna fått exporttillstånd för de sista 9 000 ton jord som ska gå till Bremen. Preliminärt kommer lastningen att ske helgen 24-26 april.
 
Försöken med ozonbehandling av dräneringsvattnet har gett så goda resultat att avsikten är att bygga en permanent anläggning för att därmed kunna behandla vattnet lokalt och upphöra med överpumpningen till det kommunala nätet och Landskrona. Förslag till teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats av konsulterna för information och diskussion med intressenter och länsstyrelsen och som underlag för en anmälan enligt miljöbalken.

Södra området


Resultaten från testgrävningarna på den södra sidan har bekräftat farhågorna att området är mycket mer förorenat än vad som var väntat. Det är främst de gamla betsvämmorna och området intill Lans Mekaniska Verkstads lokaler som är förorenade. Kommunledningen har därför informerat länsledningen om läget och diskuterat den uppkomna situationen. En grov bedömning är att kostnaderna för en sanering kan bli av samma storleksordning som för det norra området. För att kunna genomföra en sanering måste sannolikt verkstaden flyttas och ett lämpligt alternativ kan vara till det i översiktsplanen redovisade industriområdet intill väg 17 öster om infarten till Teckomatorp.
 
Projektledningen ska i samråd med länsstyrelsen ta fram en översiktlig handlingsplan med kostnadsbedömning som underlag för ett inriktningsbeslut från Naturvårdsverket som ju är finansiär av projektet. I underlaget bör ingå en bedömning av tänkbara alternativa åtgärder och riskbedömning. En flyttning av verkstadsverksamheten kräver detaljplaneläggning vilket sannolikt är tidsstyrande för de åtgärder som behövs. En möjlighet som ska undersökas är möjligheten att söka bidrag för vissa saneringsinsatser inom det södra området under 2009 eftersom Naturvårdsverket sannolikt har medel till förfogande.
 
Frågan om att nu riva den s.k. byggnad 5 har med anledning av den uppkomna helhetsbilden lagts åt sidan.

Informationskväll


En informationskväll för allmänheten planeras till onsdagen den 13 maj kl. 18 i Torgskolan.
Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun