Svalövs kommun

Norra och södra området

Norra området invigs i december, det södra ska undersökas ytterligare, samt har en attitydundersökning genomförts.

Norra området


Nu kan man se det framtida landskapet helt framträda. Planteringarna har påbörjats och den 21-22 oktober kommer Teckomatorps skolbarn att hjälpa till med "Barnens skog". Invigning av området planeras ske den 6 december, skyltsöndagen.
 
I samband med markarbetena har Braåns södra sida rensats upp längs med BT Kemi-området. Vid rensningen har en fiskeexpert och en ekolog medverkat enligt önskemål från länsstyrelsen. Rensningen har skett försiktigt och rensmassorna har kommit till nytta i projektet.
 
Ett antal storsten som projektet fått från Eslöv via EGM har placerats ut i terrängen som möjliga sittplatser och som komplement till planteringarna. På högsta punkten läggs en ring med stenar och planteras träd som ska kunna bli belysta nattetid. Den planerade tidskapseln ska placeras där vid invigningen.
 

Södra området


Projektledningen är överens med länsstyrelsen att en utredning av alla realistiska alternativ med riskvärdering ska göras för det södra området. Miljörisken och skyddet av Braån bedöms fortfarande vara huvudmotivet för de åtgärder som behövs. Den riskbedömning som gjordes i samband med Huvudstudien 2002-2004 av Kemakta ska ses över och omarbetas med hänsyn till all den nya kunskap som nu finns om både det södra och det norra området. Bland alternativen ska ingå att klarlägga om alternativ med inlösen av fastigheter kan underlätta en kommande sanering. SWECO ansvarar för utredningsarbetet, som beräknas bli klart detta år.
 
Försök med s.k. sanering på plats i jorden med hjälp av pulserande likström ska genomföras av företaget 3C i Billeberga. Genom att leda elektrisk ström genom marken från armeringsjärnen i de rivna betsvämmorna till i marken nerslagna armeringsjärn ska undersökas om bekämpningsmedlen i jorden kan destrueras. Företaget driver idag ett projekt i Landskrona med behandling av lösningsmedel i ca 3 000 m3 jord. Resultatet där bedöms hittills som lovande. Kostnaden blir betydligt lägre än t.ex. att behandla jorden i en termisk anläggning så som skett med massorna från det norra området. Det är dock inte alls säkert att metoden fungerar när det gäller alla BT Kemi-föroreningar och försöket ska ses som en första test.
 
Projektet ska medverka i ett forskningsprojekt rörande förorenad betong förutsatt att projektet beviljas anslag från ett antal intressenter. Svevia står för projektet och avsedd huvudfinansiär är SBUF, Svenska Byggbranchens Utvecklingsfond.
 

Attitydundersökning


Alla intervjuer har genomförts för projektet under augusti-september. Rapport beräknas kunna lämnas i oktober.
Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun