Svalövs kommun

Södra området

Åtgärdsutredningen för det södra BT Kemi-området är nu i princip färdig.
I utredningen förordas alternativ 2A, som innebär att verksamheterna flyttas från området, byggnaderna rivs varefter den förorenade jorden kan grävas upp och föras bort från Teckomatorp för behandling. Alternativet är det som anses vara det bästa för orten Teckomatorp i längden och det som bäst uppfyller Naturvårdsverkets krav och principer för efterbehandling av förorenad mark. Det gör också att saneringsarbetena kan optimeras och utföras under kortare tidsperiod, vilket leder till att störningarna på omgivningen blir mindre.

Alternativ som utretts


De andra alternativen som utretts har bland annat varit att den förorenade jorden grävs upp medan verksamheterna finns kvar, och att föroreningarna kapslas in på området. Eftersom en del av föroreningarna finns under byggnaderna, kan en större andel av föroreningarna tas bort om byggnaderna först rivs än om man bara kan gräva runtom. Att kapsla in föroreningarna på området skulle bli billigare under själva utförandet, men eftersom det kräver kontroll och behandling av grundvattnet i kanske över 100 år blir det dyrare i längden.

Projektledningen arbetar med alternativ 2 A


Projektledningen arbetar nu vidare med alternativ 2A som utgångsläge och har tagit fram två ansökningar för utökade medel från Naturvårdsverket i koncept. Den ena ansökan gäller bidrag för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder för 186 Mkr. För att utnyttja tiden innan ansökan kan lämnas in kommer den att diskuteras med länsstyrelsen samtidigt som den behandlas inom kommunen. För att kommunen ska få svar på sin ansökan så snabbt som möjligt är det viktigt att alla parter, även Naturvårdsverket, är överens innan ansökan lämnas in. Den andra ansökan är en kompletterande ansökan som ska täcka de löpande kostnaderna för projektet fram till dess att bidrag fåtts för efterbehandling. Fram till och med juni 2010 förväntas 10 Mkr behövas för att täcka kommunens utgifter.

Tidplan


Tidsplaneringen inför saneringen är något oklar eftersom förberedelserna inte kan sättas igång förrän kommunen fått klartecken från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om bidrag. Om klartecken kommer senast under sommaren 2010 finns det en möjlighet att saneringsarbetet kan starta under sommaren 2011.

Informationsmöte


Projektet planerar att hålla ett informationsmöte för allmänheten så snart bidragsansökan är inlämnad till Länsstyrelsen. Detta kommer troligtvis att ske inom ett par månader.

Namntävling på naturparken


Vid invigningen av naturparken i december 2009 kunde man lämna in förslag till namntävlingen. Närmre 100 förslag lämnades in. Under styrelsemötet i januari valde styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att skicka vidare namnförslaget Vallarna till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet (TSU) som är den beslutande instansen i frågan. TSU kommer att ta upp frågan på sitt möte onsdagen 24 februari.
Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun