Fastighetsägarens ansvar

För att vår kommun ska vara säker, kännas trygg och vacker så måste vi tillsammans vårda och sköta våra fastigheter. Du som fastighetsägare har, enligt lag, skyldighet att hålla rent och snyggt på och kring din fastighet samt se till att säkerställa en säker och trygg miljö.

Enligt PBL 8 kap 15 §:
”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas
och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Nedan kan du läsa om vad du behöver göra under varje årstid men även information om när du måste ta kontakt med kommunen om ändring på din fastighet eller allmän platsmark.

Att tänka på!

Det är vi tillsammans som bidrar till att vi i kommunen kan röra oss säkert och tryggt på våra gator, cykel- och gångbanor.

Under våren

 • Gångbaneutrymmet intill din fastighet hålls fritt från skräp och vintergrus.
 • Buskar får inte hänga ut eller växa utanför din fastighetsgräns.
 • Träd får inte växa lägre än 2,5m över gång/cykelbana eller 4,5m över körbanan utanför din fastighetsgräns.
 • Skyltar eller belysning intill din fastighet får inte skymmas av er vegetation.

Under sommaren

 • Gångbaneutrymmet intill din fastighet hålls fritt från ogräs och skräp.
 • Buskar får inte hänga eller växa utanför din fastighetsgräns.
 • Träd får inte växa lägre än 2,5m över gång/cykelbana eller 4,5m över körbanan utanför din fastighetsgräns.
 • Skyltar eller belysning intill din fastighet får inte skymmas av er vegetation

Under hösten

 • Gångbaneutrymmet intill din fastighet hålls fritt från löv, ogräs och skräp
 • Rännstensbrunnen hålls fri från löv och smuts, om den befinner sig inom gångbaneutrymmet.
 • Skyltar eller belysning intill din fastighet får inte skymmas av er vegetation.

Under vintern

 • Gångbaneutrymmet intill din fastighet hålls fritt från snö och is.
 • Rännstensbrunnen är fri från snö och is, om den befinner sig inom gångbaneutrymmet.
 • Skyltar eller belysning intill din tomt får inte skymmas.
 • Håll gator och gångbanor fria från fordon, släpvagnar och soptunnor för att underlätta snöröjningen

Sikttriangel vid utfart och korsning

Fastighetsägarens ansvar att hålla sin tomt säker är extra viktigt vid korsningar och utfarter där dålig sikt kan orsaka höga risker för trafikolyckor. Därför ställs det speciella krav inom sikttriangeln på hörntomt, in- och utfarter ur ett trafiksäkerhetssynpunkt. Inom frisiktstriangeln får inte byggnation och växtlighet vara högre än 0,7 m för att skymma sikt.

Området räknas tio respektive fem meter från gatukorsningen eller egen utfart. Allmänt krävs en säker trafikmiljö med god sikt vid utfarter och gathörn. Utanför tätorterna räknas siktsträckan beroende på tillåten hastighet, kontakta därför bygglovsenheten för en enskild bedömning i aktuellt fall.

På bilden visas hur sikttrianglarna kan se ut vid en korsning samt utfart

Du kan läsa mer om vad som gäller för växlighet, plank och murar i kommunens riktlinjer som du hittar här. Pdf, 182.5 kB.

Information om bygglov

Tänk på att om du vill bygga inom din fastighet kan det kräva ett bygglov först innan du sätter igång. Läs mer här för att ta reda på vilka åtgärder som kräver bygglov. Öppnas i nytt fönster.

Information om grävningar

Om du behöver gräva i kommunal mark, så kallad allmän plats, så tänk på att följande gäller. Öppnas i nytt fönster.

Nyttjande av allmän plats

Allmän plats är ytor som man som privatperson inte kan ta i anspråk eller ansöka om att få arrende på. Allmän plats är tänkt som ytor som gemene man skall få ha tillgång till. Mer information om detta finns på Boverkets hemsida: www.Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmän plats utgörs av gator, vägar, parker, torg, grönområden etc. som är angivna som allmän plats i kommunens detaljplan. För att få nyttja allmän plats för evenemang, torghandel, uteservering, uppställning av containrar etc. krävs ett beviljat tillstånd.

Tillståndsansökan görs hos Polismyndigheten. Svalövs kommun ska därefter yttra sig i ärendet, varför det är viktigt att din ansökan inkommer i god tid innan den allmänna platsen är tänkt att nyttjas. Polisen tar ut en avgift för att pröva ansökan. Avgiften avser prövningen och tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte. Avgiftens storlek beror på vilken typ av tillstånd som avses.