Gator, vägar & torg

Svalövs kommun är väghållare för de kommunala vägarna inom kommunens sex tätorter. Andra väghållaren inom kommunen är Trafikverket samt samfälligheter, så kallade enskilda vägar.

Inom det kommunala vägnätet så är kommunen ansvarig för drift och underhåll av beläggningar, belysning och skyltningar. Som fastighetsägare ansvarar man dock för såväl renhållning som snöröjning utanför den egna fastigheten.

Tänk på...

Att du som fastighetsägare ansvarar för såväl renhållning som snöröjning utanför den egna fastigheten. Du ansvarar även för att din vegetation inte skymmer sikt, belysning eller skyltar.

Tillstånd från polisen

För att nyttja en gata, väg eller gång & cykelbana för verksamhet, uppställning eller annat behövs tillstånd. Det ansöker du om hos Polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Belysning

Svalövs kommun ansvarar samtliga offentlig belysning både i kommunens tätorter men även ute på landsbygden. De enda undantagen från detta ansvar är belysningar utmed Trafikverkets vägar i kommunens tätorter, som då Trafikverket huvudsakligen ansvarar för.

Totalt sett finns det cirka 3 500 belysningspunkter längs med vägar, gcm-vägar samt allmänna platser såsom torg, lekplatser och vid konstverk.

I Svalövs kommun så arbetar kommunens upphandlade entreprenör med drift och underhåll av belysningen. I avtalet mellan kommunen och entreprenören så finns uppsatta riktlinjer för när åtgärder skall göras vilka lyder enligt följande:

  • Mörk vägkorsning utmed större gata/genomfartsled eller stort gruppfel inom bostadsområde – åtgärd skall påbörjas inom 1 dygn.
  • Fler än tre släckta belysningspunkter inom samma område eller mörk korsning – åtgärd skall påbörjas inom 7 dygn.
  • Mellan 2-3 släckta belysningspunkter i följd eller enstaka felrapporterade ljuspunkter – åtgärd skall påbörjas inom 14 dygn.

Övriga icke akuta åtgärder samlas ihop för att utföras vid planerat tillfälle i samråd mellan kommun och entreprenör.

Om du ser en skadad eller släckt belysning så anmäler du det enklast via vår felanmälansystem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att underhålla vegetationen på din fastighet så att den inte skymmer sikt, belysning eller skyltar.

Beläggningsarbeten

Svalövs kommun har långa sträckor med asfalterade gator, vägar, parkeringar, torg samt gång- och cykelvägar att sköta drift och underhåll på.

Årligen utför kommunen beläggningsarbeten på de gator och vägar kommunen ansvarar för. Detta arbete synkroniseras med de ledningsägare som finns i kommunen för att minimera dubbelarbeten.

De så kallade "potthål" (gropar) som uppstår i asfaltsbeläggningen åtgärdas löpande under vår, sommar och höst. Flest "potthål" uppstår efter vintern då kyla och blött väder är den största orsaken till skadorna.

Många platser inom kommunen kan behöva större arbeten än att bara lägga ny asfalt på befintlig gata. Det kan till exempel vara att justera vägkroppen, sätta om kantstenar, justera dagvattenbrunnar med mera. Efter att asfalten har lagts så kan det även finnas behöv av stödremsor, vägmarkeringar och annat innan gatan är helt färdig.

Dagvattenbrunnar

Sugning av dagvattenbrunnar i Svalövs kommun är upphandlad på entreprenad, där den anlitade entreprenören ansvarar för brunnarna på kommunal mark i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.

Under våren och sommaren utförs sugning av samtliga dagvattenbrunnar på kommunal mark. Arbetet startas upp efter att gatsopningen har färdigställts. Samtliga brunnar kontrolleras och sugs samt markeras med en färg som valts ut för det år som sugningen utförts. Detta för att enkelt kunna se att brunnen har kontrollerats och åtgärdats.

Enskilda vägar

Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner, vägarna sköts istället till exempel av en samfällighetsförening. Föreningarna kan få hjälp med att betala för sina driftskostnader genom statligt eller kommunalt bidrag. Detta bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Varje år betalar Svalövs kommun ut bidrag till vägföreningar som sköter enskilda vägar. Bidraget är tänkt att användas till underhåll samt förbättringsarbeten.

Förutsättningar för möjlighet till bidrag:

Statligt bidrag:

Om vägen är längre än en kilometer lång så görs ansökan hos Trafikverket. Bidraget gäller under en fyra årsperiod och omprövas sedan, i samband med detta kan trafikverket ändra sitt beslut. En del av det statliga bidraget betalas av Svalövs kommun.

Ansökan för detta årliga driftsbidrag görs på Trafikverkets hemsida senast 1 oktober varje år. På Trafikverket kan man även söka andra statliga engångsbidrag kopplade till enskilda vägar.

Läs mer och ansök på Trafikverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kommunalt bidrag:

För vägar som är kortare än en kilometer så finns det möjlighet att söka ett kommunalt bidrag. Detta bidrag baseras på att vägen är/har:

  • Minst 300 meter lång
  • Minst 2 permanent boende
  • Inte tar emot statligt bidrag
Formulär Word, 37.6 kB, öppnas i nytt fönster. till samfälligheter med kommunalt bidrag.

Väghållare

För att få reda på om vägen är statlig, kommunal eller enskild så har Trafikverket redovisat detta på sin webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När du ser kartan på Trafikverkets hemsida, välj Väghållare i det övre högra hörnet. Nu kommer kartan färgläggas med röda, blåa eller gröna linjer som påvisar vem som är väghållare.

Gatusopning

Gatusopningen i Svalövs kommun är upphandlad på entreprenad, där den anlitade entreprenören ansvarar för de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.

Arbetet utförs på våren

Under våren utförs sopning av samtliga asfaltsbelagda kommunala gator och gång- och cykelvägar för att befria dessa från grus, löv och annat skräp som ansamlats.

Gatusopning påbörjas första veckan i april, under förutsättning att vintersäsongen är över, och ska vara avslutad den 15:e maj. Om vintersäsongen varar längre förlängs tiden när sopningen kan vara avslutad med motsvarande tid.

För bästa resultat måste sopmaskinerna ha fri tillgång till ovan nämnda ytor. Fordon ska, om möjligt, parkeras på den egna fastigheten under den period arbetet utförs. Detta gäller också släp, husvagnar etc.

Rensopade gator och gång- och cykelvägar ger ett städat intryck samtidigt som vattenavrinningen till befintliga dagvattenbrunnar underlättas. Grus, löv och annat skräp kan vid kraftiga regn orsaka stopp i brunnar som i sin tur medför översvämningar. En icke fungerande vattenavrinning medför också att vattnet inte kan nå avsedd brunn utan blir stående i pölar som riskerar att ge fotgängare en kalldusch när fordon passerar. Vattenansamlingar försvårar också passagen för fotgängare vid övergångsställen.

Under sommaren så utförs även ogräsborstningar utmed kantstenar på kommunens gator. Detta arbete utförs i kombination med kommunens egna heat-weed-fordon som bekämpar ogräs i hårdgjorda ytor med hjälp av hetvatten.

Gräva på allmän plats

1.Ansök på kommunens e-tjänst: Ansökan om grävningstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i god tid. Du kan också skicka in blanketten Pdf, 429.3 kB, öppnas i nytt fönster., men gata och park uppskattar om du nyttjar E-tjänsten. Detta utförs av dig som ledningsägare eller anlitad entreprenör. Ansökan skall vara kommunen tillhanda tre veckor innan påbörjad grävning. För mer information se Svalövs kommuns Grävningsbestämmelser Pdf, 373.1 kB, öppnas i nytt fönster.. På följande länkar kan du se vilka avgifter för grävningsarbeten Pdf, 127.9 kB, öppnas i nytt fönster. som gäller samt kostnader för påföljder om bestämmelser ej följs Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster..

2.Till din ansökan bilägger du en TA-plan (trafikanordningsplan) Pdf, 161.2 kB, öppnas i nytt fönster. som påvisar hur trafikanter omleds kring arbetet. Avgifter för inhämtande av tillstånd för TA-plan och LTF Pdf, 103.4 kB, öppnas i nytt fönster..

3.Om behov finns så skall en tillfällig lokal trafikföreskrift upprättas. Detta beslutas av kommunen.

4.Avstängning, utmärkning och skyddsanordningar skall utföras enligt gällande bestämmelser och godkänd TA-plan.

5.Om din grävning behöver förlängas så gör du detta här: Förlänga grävningstillstånd Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster..

6.Akut grävning får endast ske vid ledningsbrott och ansökan om tillstånd skall inkomma snarast möjligt. Anmälan ska ske inom 24 timmar.

7.Du, som ledningsägare, ansvarar för återställning, dock ej toppskikt, på samtliga ytor som är berörda. För att beställa återställning använd följande dokument Excel, 15.7 kB, öppnas i nytt fönster..

8.Kommunen besiktigar samtliga återställningar. Ledningsägaren bekostar besiktningen.

9.Kommunen ansvarar för återställning av samtliga ytors toppskikt men du som ledningsägare bekostar arbetet. Ledningsägaren gör beställning till Svalövs kommun när arbetet är klart.

Ny eller ändrad utfart

Om du vill gör en ny anslutning från en enskild väg/utfart till en allmän väg måste du ha tillstånd från väghållningsmyndigheten. Väghållaren är antingen staten eller kommunen på de allmäna vägarna. Inom tätorterna är nästan alla gator kommunala förutom genomfartslederna. Du måste även ha tillstånd om du vill ändra en befintlig anslutning/utfart, till exempel bredda eller flytta den. Reglerna för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948):

39 § En enskild körväg får inte anslutas till en allmän väg utan väghållningsmyndighetens tillstånd. Inte heller får utan sådant tillstånd en enskild körvägs anslutning till en allmän väg ändras. Vad som sagts nu gäller också i fråga om sådana utfarter från fastigheter och sådana bryggor som kan användas för körtrafik.

Vid behandling av en fråga om tillstånd enligt första stycket skall väghållningsmyndigheten pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen.
I samband med tillstånd kan väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om väganslutningens läge och utförande i övrigt. Lag (1987:459).

Du kan ansöka om tillstånd antingen på Trafikverket hemsida Länk till annan webbplats. om den allmänna vägen är statlig eller till kommunen om det är en kommunal gata. Vid anmälan till kommunen mejla gataochpark@svalov.se med information om vilken fastigheten det gäller och placering av utfart.

Vinterväghållning

Vinterväghållningen i Svalövs kommun är upphandlad på entreprenad, där de anlitade entreprenörerna ansvarar för de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.

När första snön och halkan kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid.

Så här prioriterar vi i Svalövs kommun

Mål är att huvudgatorna ska vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest frekventerade cykelvägarna.

Prioritet 1
Huvudvägnätet för gator och matargator.

Prioritet 2
Busshållplatser, industriområden, parkeringar, cykel- och gångbanor.

Prioritet 3
Entrégator

Först snöröjs och halkbekämpas huvudgator - prioritet 1. När dessa är färdigröjda börjar arbetet på platser med prioritet 2. Inte förrän detta är klart sätter man vid behov igång med övriga ytor - prioritet 3.

Observera att om det snöar mycket, betyder det att man behöver köra flera gånger i prioritet 1 innan man börjar i prioritet 2.

Vem ansvarar var?

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen
Kommunen ansvarar genom entreprenad för vinterväghållningen på de kommunala gatorna samt de gång- och cykelvägar, parkeringsytor, torg, trottoarer och trappor som gränsar till allmän platsmark. Allmän platsmark är den mark som i detaljplanen avsatts för allmänhetens användande.

Enskild fastighetsägare
Varje enskild fastighetsägare, privat som kommunal, ansvarar för gångbaneutrymmet utanför den egna tomten. Gångbane-utrymmet kan vara en trottoar, men kan även var det utrymme utanför fastigheten som används för gångtrafik.

Var uppmärksam på

Om det finns en rännstensbrunn utanför din fastighet (exempelvis på en gångbana), ska du hålla den fri från is och snö.

För att underlätta vinterväghållningen är vi tacksamma om ni håller gator och gångbanor fria från fordon, släpar/husvagnar och soptunnor.

Vägarbeten

Inom Svalövs kommun så behövs det dagligen utföras arbeten som påverkar dig som boende eller besökare. Detta kan vara allt från beläggningsarbeten, nya ledningar eller andra byggnationer som påverkar trafiksituationen.

Alla arbeten som ska utföras inom kommunen och som berör gator, vägar eller allmän plats, skall anmälas in till berörd myndighet och/eller till kommunens Gata & Park-kontor beroende på åtgärd.

Så långt det är möjligt så försöker vi alltid tillse att det finns passager förbi byggarbetsplatserna. Om detta inte är möjligt så finns alltid skyltningar uppsatta som hänvisar er annan väg förbi arbetsområdet.

Torghandel

På flera av kommunens torg finns platser anvisade för försäljning. Platserna är tillfälliga och bokas i förväg för enstaka dagar i taget. Platserna bokas i förväg hos Svalövs kommun via e-posta till gataochpark@svalov.se.

Kostnader för kommunens torgplatser hittar du här. Pdf, 723.9 kB, öppnas i nytt fönster. Vid ansökan skall F-skattebevis uppvisas. Svalövs kommun utfärdar sedan ett tillståndsbevis som skall finnas på plats vid eventuell stickprovskontroll.

Torghandel får bedrivas helgfria måndagar till lördagar. Försäljningen får ske mellan klockan 07.00 och klockan 19.00. Försäljare får inte lägga upp varor eller redskap innan klockan 07.00. Senast klockan 19.30 ska varor och redskap vara bortförda.

All försäljning ska ske från egna bord. När torghandelsståndet är uppställt så måste det tydligt visas vem försäljaren är med namn, adress och organisationsnummer. Informationsplikten är reglerad i lag och är en skyldighet mot kunderna. Fordon får inte vara uppställda eller parkerade på torget.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. i Svalövs kommun är upprättade för att hålla ordning och säkerhet på allmän plats. Det är innehavaren av torgplatsen som är ansvarig för att känna till och följa reglerna. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter enligt ordningslagen.

Torgplatser i Svalöv

Torgplatser i Teckomatorp

Torgplatser i Kågeröd

Torgplatser i Billeberga

Torgplatser i Röstånga

Torgplatser i Tågarp