Artikeln publicerades 3 november 2022

Ekar i Kågerödslund

Föryngringsåtgärder för skyddsvärda ekar i Kågerödslund

I samarbete med länsstyrelsen planerar vi en röjningsinsats i Kågeröd för att förbättra situationen för de gamla ekarna som idag står i en allt mer igenvuxen skogsmiljö.

Träd och sly som växer under och 3-5 meter utanför trädens kronor tas bort, förutom hasselbuskar och blommande träd/buskar som är viktiga för den biologiska mångfalden. Genom åtgärden ges ekarna mer plats och det skapar även solbelysning på stammarna vilket gynnar insekter och lavar. Målet är att vi får behålla och skapa fler gamla ekar, som är så oerhört viktiga för ekosystemet.

I dagarna har vi varit ute och märkt upp de ungträd som ska tas bort, så om ni ser röda markeringar på träden i Kågerödslund är det därför. Röjningsarbetet kommer utföras under december-februari och vi kommer ta stor hänsyn till fornlämningar och naturen.