Svalövs kommun

Månadens smultronställe

Betesdjur i Svenstorp

Betesdjur i Svenstorp

Månadens smultronställe

Varje månad kommer en fördjupad beskrivning av ett naturområde som passar sig extra väl för ett besök vid tiden för presentationen.

September - Upptäck natur och kultur i det kommunala naturreservatet Svenstorp - Bolshus fälad

Norr om Svalövs tätort finns rester av ett gammalt jordbrukslandskap som i dag betas och skyddas som naturreservat. Genom att studera gamla kartor och kulturspår i fält kan du läsa hur landskapet förändrats genom tiden.

Svenstorps fälad som ligger i norra delen av reservatet är ett gammalt utmarksbete till den nu rivna Sventorps gård. Gården byggdes på 1840-talet. De tidigare odlade markerna är fria från buskar och sten medan fäladen är stenbunden och svagt igenvuxen av björk, bok och en. De många stengärdena runt åkrarna tyder också på tidigare stenröjning. Floran kan också berätta om landskapets odlingshistoria. I marker med lång beteskontinuitet finns en större biologisk mångfald både av arter och livsmiljöer än på gamla åkrar.

I söder ligger resterna efter den gamla gården Bolshus. Den lär ha anor från 1500-talet. Närmast gården låg inägorna, åkern och ängen medan utmarken, betena låg en bit ifrån.

Från en karta från 1942 brukades 4.6 hektar som åker, 15 hektar som äng och 6 hektar som fäladsmark/ utmark. Idag ser man rester efter det gamla ängsbruket i övre och nedre Bolsingaskogen. Här finns en stor artrikedom blad träd, buskar och örter. Förekomst av vildapel vittnar också om tidigare ängsbruk.

I området finns många olika naturtyper som porlande bäckar, dammar, lövskogsdungar, fuktängar, ekhagar, enefälad och betesvallar.

Naturreservatet är ett viktigt rekreationsområde och uteklassrum för främst Svalövs tätort.

Området och dess närområde Karatofta by och Höjebacke är välinventerade av Svalövs fältbiologer och naturskyddsföreningen i Svalöv.

Läs mer i boken om Karatofta från 1978 och artiklar i tidningen Släkt och bygd nr 2 – 2020 För naturreservatet finns en skötselplan som antogs 2001.

Publicerad: 2021-08-11

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun