Svalövs kommun

Juni

Testbild

Ängar och hagar

Lien och mulens marker är ett unikt levande kulturarv. Dessa artrika naturtyper har i alla tider inspirerat musiken, poesin och konsten.

Ängen och naturbetesmarken har varit basen för boskapsskötseln ända fram till skiftesreformerna i mitten av 1800-talet. Ängen producerade vinterfoder och naturbetet sommarfoder åt djuren. Växterna användes också till mat och mediciner till byns invånare.

Ängen är en naturlig gräsmark som brukas genom slåtter och naturbetet har betats lång tid tillbaka. Ingen plöjning och endast tillskott av näring från betande djur är orsaken till utvecklingen av den stora artrikedomen.

Bergart, jordart och vattentillgång är viktiga faktorer som bestämmer vilka arter som växer på ängen och i hagen. Skötseln med lie och mule har också betydelse. Brudbröd, mandelblom och jungfrulin trivs på torra och näringsrika marker medan smörboll och svinrot växer där det är fuktigt och näringsrikt. Stor blåklocka trivs på torra och kalkrika marker medan den lilla blåklockan växer på sandig och näringsfattig mark.

Innan slåttern myllrar det av insekter bland ängens alla blommor. De hjälper växterna med pollinering och fröspridning. I gengäld erbjuder växterna mat i form av nektar och frö.

Speciellt fjärilen hör ängen till. Här fladdrar slåttergräsfjäril, mindre guldvinge och ängsmetallvinge mellan blommorna.

I landskapet mellan skogen och plogen, risbygden, finns de flesta ängarna och hagarna. I och mellan dessa finns flera olika och gamla kulturspår som blomrika vägrenar, stenmurar, odlingsrösen, fägator, torpruiner, gamla träd och källor. Alla dessa ekosystem och livsmiljöer har en specifik sammansättning av arter med olika roller. På stenmuren möter du stenskvättan som sitter och vippar på stjärten och i buskbrynet hör du törnsångaren som frågar dig ”tycker du det, tycker du det?” och gulsparven som räknar till sju.

Välkommen ut att titta på blomsterprakt och lyssna på insektsurr i Liaängen, Orrödskärret, Grindhus, Lilla Klåveröd och Svenstorp- Bolshus fälad som är ängs- och hagmarker som skyddats som naturreservat.

Publicerad: 2021-08-04

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun