Svalövs kommun

Kulturstipendium

Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium

Svalövs kommuns kulturstipendium utdelas för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendier ska förbehållas unga personer eller personer som sadlat om och således är "unga i sin utveckling av den anledningen".

Kulturstipendiat ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun eller ha annan särskild långvarig anknytning till kommunen.

Utses årligen

Kulturstipendiat utses årligen. Den person som önskar kandidera till kulturstipendium ska själv lämna in sin ansökan. Andra personer kan således inte lämna in förslag till kulturstipendiater. Utdelningstvång föreligger inte och prissumman kan reserveras från ett år till ett annat.

Stipendiets storlek bestäms inom givna budgetramar, samt om prissumman ska utdelas i form av ett eller flera stipendier. Samma person kan erhålla stipendiet högst två gånger.

Utdelning

Kulturstipendiet delas ut vid lämpligt kommunfullmäktige-sammanträde i samråd med kommunfullmäktiges ordförande.

Redovisning

Redovisning av stipendiet till Bildningsnämnden ska ske före 1 september nästkommande år. Redovisningen är ett villkor för att erhålla och behålla Svalövs kommuns kulturstipendium. Stipendiat som inte redovisar sitt stipendium till Bildningsnämnden kan bli återbetalningsskyldig, om inte synnerliga skäl finns.

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 september respektive år.

Till ansökan ska bifogas de handlingar som den sökande önskar åberopa.

I ansökan ska framgå hur man vill redovisa stipendiet till Bildningsnämnden. Detta kan göras genom en skriftlig berättelse, ett muntligt framträdande, en offentlig konsert eller på annat sätt som passar stipendiatens inriktning. Redovisningsformen kommer att vägas in i bedömningen av kandidaternas stipendieansökan.

Ansökan görs digitalt.

Publicerad: 2020-07-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kulturchef
Elisabet Viktorsson
0418-47 51 34
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun