Svalöv - Heleneborgsskolan

Vy över Heleneborgsskolan..

Välkommen till Heleneborgsskolan - en modern skola med plats för alla!

Heleneborgsskolan ligger i Svalövs tätort och är en F-6-skola med cirka 320 elever varav cirka 150 elever går på vårt fritidshem. På skolan finns även kommunens grundsärskola.

Heleneborgsskolan har ljusa och ändamålsenliga lokaler och en genomtänkt skolgård för att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra elever. Stora ljusa klassrum och många grupprum skapar förutsättningar för en bra inlärningssituation och möjligheter att anpassa verksamheten efter varje barns behov.

Så här arbetar vi

I en trygg miljö möter vi varje barn med respekt för dess person och arbete. Vi skapar goda förutsättningar för bildning, självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro.

På Heleneborgsskolan arbetar pedagogerna i väl fungerande arbetslag. Varje arbetslag består av alla elever i en årskurs och fyra till fem pedagoger som tillsammans ansvarar för undervisningen. Arbetslagen förfogar över fem rum i olika storlek.

Skolan leds av rektor Åsa Sjöberg och biträdande rektor, Kerstin Lindén Olsson.

Elevhälsa

Elevhälsovården är elevernas företagshälsovård och sträcker sig från grundskolan till gymnasiet. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa och att skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla barn och ungdomar. Skolhälsovården arbetar förebyggande både individuellt och i grupp.

Vi följer elevens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller med hälsosamtal och vaccinationer efter skolhälsovårdens basprogram.

Skolsköterska
Till skolsköterskan kan man komma med både små och stora bekymmer. Frågor som kost, motion, trivsel, kamratrelation och skolsituation - allt som påverkar elevens hälsa och välmående. Att må bra är en god grund för att man ska klara sina studier. Vi samarbetar med övriga inom elevhälsoteam, skolledning, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Skolsköterska, Heleneborgsskolan (mån samt ons-fre)
Diana Patriksson
Kontaktuppgifter

Skolkurator, Heleneborgsskolan (tis jämn v. samt ons och fre)
Annette Mander
Kontaktuppgifter

Vi som arbetar i elevhälsovården har tystnadsplikt och sträng sekretess!

Sjuk- & frånvaroanmälan

Frånvaro
När elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska målsman anmäla detta i lärplattformen SchoolSoft. Sjukanmälan ska göras senast klockan 07.30 varje dag som eleven är frånvarande.

Logga in på Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledighet
Utifrån Skollagen (SL 7 kap 18§) är vår hållning att inte bevilja elever ledighet för semester. Vill man ansöka om ledighet för sitt barn av andra skäl ska man göra så, men man bör då noggrant motivera ledigheten. Ansökningsblankett kan fås av pedagogerna eller skrivas ut via vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rektor beviljar/avslår ledigheten. Det är förälderns/vårdnadshavarens ansvar att se till att den sökta ledigheten inte påverkar möjligheten att uppnå uppställda mål.

Föräldrainformation

Lärplattform - Schoolsoft
På skolan använder vi Schoolsoft som lärplattform. Det är via den som all kontakt mellan skolan och hemmet sker. Det är även via den du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn.

Logga in på Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Besöksadress
Skolgatan 14
238 31 Svalöv

Rektorer
Åsa Sjöberg
0418-47 52 60
E-post

Biträdande rektor
Kerstin Lindén Olsson
0418-47 52 16
E-post

Administrativa assistenter
Terese Jansson
0418-47 51 19
E-post

Anne-Sophie Brunstedt
0418-47 51 18
E-post

Vaktmästare
Mikael Olsson
0709-47 52 19
 
Fritidshem
Avdelning Stationen: 0418-47 51 73
Avdelning Centralen: 0709-45 10 28
Avdelning Tåget: 0418-47 53 57