Svalövs kommun

Sjuk/frånvaroanmälan elever

Frånvaro

När elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska målsman göra anmälan om detta i SchoolSoft. Sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är frånvarande.

Har eleven specialkost ska målsman dessutom meddela skolmåltidspersonalen på tel 0435-781009 eller via sms till nr 0709-475419.

Ledighet

Utifrån Skollagen (SL 7 kap 18§) är vår hållning att inte bevilja elever ledighet för semester. Vill man ansöka om ledighet för sitt barn av andra skäl ska man göra så, men man bör då noggrant motivera ledigheten. Pedagogerna tillhandahåller ansökningsblankett. Rektor beviljar/avslår ledigheten. Det är förälderns/vårdnadshavarens ansvar att se till att den sökta ledigheten inte påverkar möjligheten att uppnå uppställda mål.

Publicerad: 2021-05-03

Sidansvarig: Elin Arenhag

Sjuk/frånvaroanmälan ska göras i SchoolSoft senast kl 07.30

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun