Svalövs kommun

Regelverk

Testbild

Regelverk för skolskjuts

Under våren 2019 har kommunfullmäktige i Svalövs kommun godkänt ett nytt regelverk för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola. Det nya regelverket trädde i kraft 1 juli 2019.

Det tidigare regelverket för skolskjuts för Svalövs kommun har varit mycket förmånligt och sträckt sig utöver lagens krav. Vissa av dessa tidigare förmåner dras in för att bättre stämma överens med övriga kommuners skolskjutsbestämmelser. Det kommande regelverket är anpassat till förändrad lagstiftning och följer skollagens bestämmelser om skolskjuts.*

Ändrade regler

Enligt regelverket har elever som går i fristående skola i annan kommun inte rätt till skolkort för resor med kollektivtrafiken (gäller från och med höstterminen 2019).

Enligt regelverket har elever som väljer att gå i kommunal grundskola i annan kommun enbart rätt till skolskjuts/skolkort om detta inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Svalövs kommun enligt tilläggsregel* (gäller från och med höstterminen 2019).

Övergångsregel

En elev som under läsåret 2018/2019 beviljats skolkort för skolresa till skola utanför kommunen ska efter ansökan beviljas fortsatt busskort under en övergångsperiod för att kunna fullfölja aktuell grundskolenivå, dock som längst tre läsår från och med 2019-07.01.

Regelverkets fortsatt generösa bestämmelser utöver lagens krav

Skolbussar kommer som tidigare vara öppna för alla kommunens medborgare i mån av plats.

Utifrån ett politiskt beslut i Svalövs kommun kan elev som valt annan skola än sin närskola få ett busskort för resor mellan folkbokföringsadress och skola om skolan ligger i Svalövs kommun. Detta gäller under förutsättning att eleven uppfyller övriga grundkrav enligt huvudregeln för skolskjuts. Enligt det nya regelverket har elever som väljer att gå i annan skolan inom kommunen även rätt till upphandlad skolskjuts om detta inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Svalövs kommun. Se tilläggsregel *

Utifrån ett politiskt beslut i Svalövs kommun kan elever som har ”växelvist” boende hos vårdnadshavare inom Skåne få ett busskort för resor mellan den växelvisa adressen och närskolan.*

* Viktiga begrepp:

Skolskjuts innefattar transport av elev från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka som inte är av tillfällig natur. Skolskjuts kan utföras genom upphandlad skolskjuts eller genom att eleven får ett skolkort för resa med kollektiva färdmedel.

Närskola är den skola som kommunen skulle placerat en elev i utifrån folkbokföringsadress; närmsta kommunala skola.

Huvudregeln: Elever som har sin skolgång i sin närskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

En elev som går på sin närskola och som har en gång/cykelväg till skolan som ligger utanför skolans markerade gångavståndsområde uppfyller alltid grundkraven enligt huvudregeln. 3 km från skolan gäller om gångavståndsområde saknas.

Tilläggsregel: Kostnadsfri skolskjuts erbjuds endast om det inte innebär organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen.

Vid bedömning av rätten till skolskjuts tar kommunen hänsyn till vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven hade valt att gå i sin närskola. Om eleven ej har rätt till skolskjuts till sin närskola beviljas ej skolskjuts till annan skola. Kostnadsfri skolskjuts erbjuds endast om skolskjuts till vald skola inte blir dyrare för kommunen än skolskjuts till närskolan. Individuell prövning görs i varje enskilt fall.

”Växelvist” boende: När omfattningen av vistelsen utgörs av ca 50 % hos vardera vårdnadshavare anses eleven ha två likvärdiga hem s.k. ”växelvis boende”. Kommunen är inte skyldig att bekosta resor vid växelvist boende från den alternativa adressen om denna ligger utanför kommunen. Men utifrån ett politiskt beslut i Svalövs kommun kan elever som har växelvist boende hos vårdnadshavare inom Skåne få ett busskort för resor mellan den alternativa adressen och närskolan. En förutsättning för detta är alltså att eleven bor ca 50 % hos vardera vårdnadshavare, är folkbokförd i Svalövs kommun och går på sin närskola.

Publicerad: 2021-04-06

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Relaterad information

Kontakt

Kvalitetskoordinator/
skolskjutssamordnare

David Lopez Svensson
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun