Svalövs kommun

Information från utbildningschefen

2021-02-19

Information angående Coronaviruset (covid-19)

Medskick inför sportlovet

I normala fall är sportlovsveckan en vecka då många med självklarhet reser bort. Förutsättningarna inför årets sportlov är dock allt annat normala och att resa är inte längre lika självklart. Vi har under några veckor haft en minskad smittspridning i Skåne och så även i Svalövs kommun. Det finns dock en betydande risk, om vi inte hjälps åt att vara försiktiga, att den positiva utvecklingen bryts i och med sportlovet.
Om man ska resa inrikes betonar Folkhälsomyndigheten (FHM) det personliga ansvaret: ”dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra.”1 Har du symtom som kan bero på covid-19 avråder FHM helt från resa.

Även vid utlandsresa betonar FHM det personliga ansvaret. Framför allt rekommenderar myndigheten att alla som reser in i Sverige efter utlandsvistelse testar sig för covid-19 och att ytterligare ett test genomförs fem dagar efter hemkomst. Vidare rekommenderar FHM att man stannar hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Även förskole- och skolbarn bör stanna hemma efter en utlandsresa. Under den tiden kan föräldrar inte ta ut vab eller smittbärarpenning.

Jag vill uppmana vårdnadshavare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende utlandsvistelse. Även om smittan går ner i Skåne befinner vi oss i en andra våg av pandemin, som kan övergå till en kraftfull tredje våg. Vi har tillsammans ett ansvar att ta hand om varandra och agera på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Med önskan om ett bra sportlov!
Hans Dahlqvist, utbildningschef

2021-01-14

Information till vårdnadshavare i förskola, grundskola och gymnasium angående covid-19 Pdf, 271.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 271.4 kB)


2020-12-03

Information till vårdnadshavare i förskola, grundskola och gymnasium angående covid-19

Fjärr- och distansundervisning på gymnasiet

Enligt regeringsbeslut ska undervisningen på alla landets gymnasieskolor genomföras via fjärr- och distansundervisning från och med måndag den 7 december fram till den 6 januari. I enlighet härmed ställer Svalöfs gymnasium om undervisningen från och med måndag. Vidare information kommer att lämnas av skolan.
Alla elever omfattas inte av beslutet. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer undantar Svalövs kommun vissa elever från fjärr- och distansundervisningen. Undantagen är gjorda med hänsyn till att vissa elever, enligt en rapport från Skolinspektionen, ställs inför särskilda utmaningar vid fjärr- och distansundervisning.1 De elever som fortsatt kommer att få vanlig undervisning är eleverna på introduktionsprogrammen och eleverna på särskolan
Vidare så rekommenderar Folkhälsomyndigheten att undantag även görs för:
 praktiska moment som inte kan skjutas upp,
 nationella prov,
 andra examinationer som inte går att genomföra på distans.
Vuxenutbildning och SFI betraktas som arbetslivet i övrigt och ska arbeta hemifrån i möjligaste mån.
Under den aktuella perioden (6/12-7/1) kan alla gymnasieelever som är folkbokförda i Svalövs kommun fortsatt hämta ut ett lunchpaket på närmaste skola i kommunen.

Förskola och grundskola

För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan förväntas. Dessa skolformer omfattas alltså inte av beslutet.

Ny vädjan till vårdnadshavare i förskolan

Utifrån den ansträngda situation vi befinner oss i vill jag på nytt vädja till vårdnadshavare i förskolan att hålla era barn hemma om ni har möjlighet. Det skulle vara till stor hjälp för verksamheten. Ni som håller era barn hemma under perioden 6/12-7/1 kommer att avgiftsbefrias under en månad.

Hans Dahlqvist
Utbildningschef

1 https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2020/gymnasieskolors-distansundervisning-under-covid-19/ (2020-12-03).


2020-11-13

Information angående Coronaviruset (covid-19)

Ökad smittspridning

Smittspridningen av Covid-19 eskalerar alltjämt. Även dödstalen ökar nu markant igen. Sett ur ett Svalövsperspektiv är den stora skillnaden från i våras att smittspridningen under hösten fått ett tydligare fäste i vår kommun. Vi har nu smitta bland både personal, barn/elever och vårdnadshavare på helt annat sätt än under våren. Smittan har på så sätt kommit närmare oss.
Pandemin har ända sedan i våras varit en påtaglig faktor i våra liv och det är lätt att känna sig trött på hela situationen och försöka bortse från stundens allvar. Det är dock viktigt att vi tillsammans fortsätter hålla skärpan uppe och att vi fortsätter efterleva de rekommendationer som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Jag kommer nedan att redogöra för några av de åtgärder som vi vidtar för att begränsa smittspridningen och skydda såväl barn/elever som personal.
Jag vill också vädja till alla vårdnadshavare att respektera de riktlinjer vi sätter upp, även i de fall där det kan leda till frustration, och jag ber er framför allt att inte ta ut frustrationen på personalen som bara efterföljer de beslut som fattats. Har ni kritiska synpunkter så vänd er gärna till er rektor eller till utbildningschefen.

Allmänna riktlinjer för förskola, grundskola och gymnasium fram till 31/12 2020

 Var noga med att uppmärksamma symtom och ta symtomen på allvar. Skicka inte barn/elever till skolan om de uppvisar symptom (se dokumentet När ska jag stanna hemma?). Pdf, 688.9 kB. (Pdf, 688.9 kB)
 Respektera om förskolans eller skolans personal skickar hem barn eller elever på grund av uppvisade symtom. Det görs i välmening.
 Alla fysiska möten som kan undvikas bör undvikas. Som vårdnadshavare har ni fortfarande samma rätt till information som tidigare, men kommunikationen bör framför allt ske digitalt när det är möjligt.
 Vi ber vårdnadshavare att i så liten utsträckning som möjligt vistas inom förskolans och skolans område och framför allt inte inomhus.
 Om det låter sig göras bör hämtning och lämning av barn/elever ske utomhus.

Specifikt för gymnasiet

Från och med måndagen 16/11 övergår Svalöfs gymnasium till fjärrundvervisning för elever i årskurs 2 och 3. Däremot fortgår undervisningen i de praktiska momenten, som ej kan genomföras digitalt. Dock sker undervisningen i de praktiska momenten i mindre grupper.
Vi har valt att undanta några grupper från fjärrundervisningen. Det gäller eleverna särskolan, eleverna i årskurs 1 och de elever som bor på internatet. Dessa grupper får fortsatt reguljär undervisning i skolan. Eleverna i särskolan undantas från fjärrundervisningen på grund av stödbehovet. Eleverna i årskurs 1 undantas då de är relativt nya på skolan och på gymnasiet, och fjärrundervisning skulle medföra en större omställning för dem i ett redan nytt sammanhang. Eleverna på internat (ca 140 st) undantas för att de ska ha möjlighet att tillgodogöra sig de praktiska momenten i utbildningen. Om internatet stängs och eleverna reser hem till hemkommunerna, kommer de att svårt att ta sig till skolan för att genomföra de praktiska inslagen.
Genom att införa fjärrundervisning för alla elever i årskurs 2 och 3 (som inte bor på internatet) glesar vi ut skolan och minskar risken för smittspridning på väsentligt sätt.

Specifikt för grundskolan

 Språkvalet i årskurs 6 har tillfälligt skjutits upp, då vi under rådande omständigheter inte vill bussa elever från olika delar av kommunen till Linåkerskolan. Vi kommer inom kort att återuppta språkvalsundervisningen genom att språkläraren undervisar eleverna digitalt. Eleverna stannar på hemskolan och det kommer att vara en pedagog närvarande från hemskolan under språkundervisningen.
 Cityidrotten har ställts in till 17/11. Därefter fattas nytt beslut.
 Vi fortsätter med simundervisningen, då badhusen anpassar sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte släpper in fler än vad som är lämpligt. Ofta innebär det att våra elever är ensamma på badhuset.

Specifikt för förskolan

Förskolan är den verksamhet som pandemin förutan är hårdast drabbad av influensa och förkylningar på grund av den nära kontakten mellan barnen och mellan barnen och personalen. Våra förskoleverksamheter är under rådande omständigheter hårt ansträngda av personalfrånvaro på grund av symtom eller sjukdom. Jag vill därför gå ut med samma vädjan till vårdnadshavare som jag gjorde i våras: Om ni kan ni hålla er barn hemma under en period (i första hand fram till årsskiftet), så hjälper det verksamheten väldigt mycket i en tuff situation. Det är endast en vädjan och ni har fortfarande rätt till er förskoleplats.
I syfte att begränsa smittspridningen och för att frigöra personal har öppna förskolan stängts till 31/12.

Med vänlig hälsning
Hans Dahlqvist
Utbildningschef

2020-08-10

Information angående Coronaviruset (covid-19)


En unik vårtermin

Läsåret 19/20 avslutades med en unik vårtermin, som präglades av den fortfarande pågående pandemin. Terminen ställde stora krav på både verksamheten och samarbetet mellan vårdnadshavare och förskola/skola.
Min bild är att vi tillsammans tagit oss igenom en betydande utmaning på ett bra sätt. Ett kvitto på det är att skolresultaten – i form av andelen behöriga till gymnasiet – ligger kvar på en hög nivå för andra året i rad. På gymnasiet – som del av den föregående terminen bedrev undervisning på distans – ökade andelen elever som tog sin gymnasieexamen inom tre år. Barn och vårdnadshavare inom förskolan anger i våra enkätundersökningar, att de i hög utsträckning är nöjda med förskolans verksamhet.
Jag har vidare fått flera positiva signaler från vårdnadshavare som upplevt att vi förmått att ansvar under den pågående krisen. Bland annat har vi bjudit kommunens ungdomar i gymnasieålder på lunch, då de inte haft tillgång till skollunch i sin ordinarie skola. Vi har bjudit vårdnadshavare inom förskola på en avgiftsfri månad för att kompensera för att många hörsammade min vädjan och höll sina barn hemma från förskolan när krisen var som värst.

Viktigt att behålla aktsamheten!
Nu går vi in i ett nytt läsår, som förhoppningsvis ska bli mer normalt. Gymnasieungdomarna kommer till exempel tillbaka till skollokalerna. Men även om vi önskar oss mer normala förhållanden är det viktigt att behålla aktsamheten. Krisen är inte över. Folkhälsomyndigheten skriver:

”För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.”1

Utöver barn, elever och personal vill jag även be er vårdnadshavare att vara fortsatt uppmärksamma på de symtom som nämns i citatet ovan. Ta symtomen på allvar. Är ert barn sjukt så låt hen vara hemma. Vi behöver fortsatt hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere.

Sveriges vägval
När det gäller Sveriges vägval att hålla förskolor och skolor öppna, har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap om hur barn och unga drabbas av Covid-19. Bland annat har man gjort en jämförelse med Finland, som tidigt stängde sin skolverksamhet:

”Jämförelsen visar att skolstängning eller fortsatt öppna skolor inte har påverkat antalet rapporterade fall bland barn i vare sig Finland eller Sverige. [---] Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.”2

Fortfarande är det svårt att veta vad som är rätt och fel i den situation vi är mitt uppe i. Men det verkar alltså inte som att öppethållandet av förskolor och skolor ökar smittspridningen i samhället. För vår del ska vi göra vad vi kan för att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och med fortsatt hänsyn till den pågående pandemin.

Tack för ett gott samarbete läsåret 19/20! Jag ser fram emot läsåret 20/21!

Hans Dahlqvist, utbildningschef

Källor:
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ (2020-08-10).
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ (2020-08-10).


2020-04-16

Information angående Coronaviruset (covid-19)

Studentavslutningen på gymnasiet

Studentavslutningen närmar sig, vilket under rådande omständigheter ställer nya krav på svåra avvägningar och beslut. Studenten är en stor och viktig dag i livet samtidigt som livet är större än studenten. Utbildningschef och skolledning har försökt tänka fram den klokaste lösning vi kunnat komma på och vi har landat i följande: Eleverna i årskurs tre och fyra springer ut en grupp i taget. Eleverna får under utspringet mötas upp av endast en vårdnadshavare eller annan anhörig. Vårdnadshavarna kommer att anvisas plats på skolgården med behörigt avstånd mellan varandra. Härigenom undviker vi att samla fler än 50 personer på samma ställe samtidigt. Studentavslutningen står därmed inte i strid med regeringens beslut att begränsa allmänna sammankomster till högst 50 personer. Rektor för Svalöfs gymnasium ansvarar för och informerar om den mer precisa planeringen av studentavslutningen.

Efter utspringet uppmanas elever och vårdnadshavare att omgående lämna skolan och fortsätta firandet hemma. Det är direkt olämpligt att planera för bilkorteger eller motsvarande i Svalövs tätort eller på annat håll i kommunen.

För övriga elever på gymnasiet hålls avslutningen på arbetslagsytan dagen före studenten.
Ovanstående planering utgår från nuläget. Det kan hända mycket fram till juni. Läget kan både förbättras och försämras. En förändring av läget kan kullkasta den planering som jag redogjort för och ställa krav på nya beslut. Vi fortsätter att följa utvecklingen nogsamt.

Skolavslutning på grundskolan

Den traditionella skolavslutningen på grundskolan ställs in. Skolavslutningen firas av mentor och elever i klassrummet. Inga vårdnadshavare eller andra anhöriga är inbjudna till skolan.
Ibland har kortare skolresor arrangerats i nära anknytning till skolavslutningen. Några sådana skolresor kommer inte att arrangeras i år i någon av kommunens grundskolor.
På samma sätt som på gymnasiet utgår planeringen utifrån det nuläge som råder. Ändras omständigheterna kan även planeringen komma att ändras.

Hans Dahlqvist, utbildningschef

2020-04-07

Information angående Coronaviruset (covid-19)

Uppdatering av läget

Veckorna går och viruset fortsätter att breda ut sig runt om i världen och så även i Sverige. Det finns, enligt de senaste uppgifterna, 7 206 bekräftade sjukdomsfall i Sverige varav 348 i Skåne. Det är 477 personer som avlidit i Sverige i sviterna av Corona. 88 procent av dessa finns i åldrarna 70-90+.1

Lika lite som tidigare är det någon som sitter inne med facit kring vad som är bäst att göra i den här situationen. Bildningsnämnden och utbildningssektorn håller fast vid linjen, att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ingen sitter, som sagt, med facit i sin hand, men det klokaste sättet att agera torde vara att förlita sig på dem som har utbildning och yrkeserfarenhet kopplat till den föreliggande problematiken.

Det är min övertygelse att det är viktigt för både barn/elever och vårdnadshavare att våra verksamheter i möjligaste mån kör på – oavsett om det gäller distansundervisning som på gymnasiet eller reguljär undervisning i grundskolan. Den dagen expertisen eventuellt säger något annat, ska vi såklart lyssna på det. För nu står det emellertid ännu följande på Folkhälsomyndighetens hemsida:

”De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.”2

Enligt Folkhälsomyndigheten tycks det, enligt citatet ovan, ha ingen eller liten effekt på smittspridningen att stänga skolverksamheter.

Distansundervisning på gymnasiet

Gymnasiet har, på regeringens uppmaning, sedan en tid tillbaka ställt om verksamheten till distansundervisning, och på kort tid fått det att fungera väldigt väl (därmed inte sagt att det inte kan finnas enskilda individer som tex har problem med uppkoppling eller annat). Elevernas närvaro är generellt sett hög. Beträffande eleverna i årskurs tre på gymnasiet, så har Svalöfs gymnasium börjat ta in elever två åt gången för att de ska få chansen att genomföra de praktiska moment som deras utbildning kräver för att de ska kunna få sin examen.

Hans Dahlqvist, utbildningschef

Källor:
1 https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa (2020-04-07).
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ (2020-04-07).


2020-03-27
Information angående Coronaviruset (covid-19)


Vi följer utvecklingen noga och arbetar proaktivt

Bildningsnämnden och utbildningssektorn följer utvecklingen noga och vi försöker hela tiden arbeta proaktivt genom att tolka de signaler vi får så att vi kan vara så förberedda som möjligt. En åtgärd vi vidtagit är att vi efterfrågat vårdnadshavares yrken för att kunna avgöra vilka som har samhällsviktiga funktioner. I händelse av att regeringen stänger förskolor och skolor måste vi vara beredda på att ha en omsorg för barn med vårdnadshavare som har samhällsviktiga funktioner. Nu har dock Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gått ut sagt att några listor över vårdnadshavares yrken inte ska upprättas. Om förskolor och skolor stängs är det upp till vårdnadshavare att anmäla eventuellt omsorgsbehov till huvudmannen. Det är sedan huvudmannen (i vårt fall kommunen), som fattar beslut kring omsorgsbehovet. Beskedet från MSB innebär att vi omgående slutar samla in information om vårdnadshavares yrken och vi kasserar den förteckning som påbörjats.

Distansundervisning på grundskolan

Den senaste tiden har många elever varit frånvarande från skolan. Det är min tro att det både handlar om sjukdom och om att vårdnadshavare iakttar försiktighetsprincipen. Det är svåra avvägningar som både vårdnadshavare och skola ställs inför. Frånvaron leder dock till att mycket undervisning går förlorad. För att möta frånvaron erbjuder Linåkerskolan sedan 25/3 distansundervisning till alla frånvarande elever parallellt som den ordinarie undervisningen fortlöper. Vi förbereder oss även för att kunna bedriva distansundervisning inom åk. 1-6.

Skolplikten gäller

Jag vill passa på att understryka att skolplikten gäller. Det är viktigt att vara försiktigt, men det är även viktigt att upprätthålla skolgången i möjligaste mån. Är man frisk ska man gå till skolan. Har man varit sjuk ska man återgå till skolan efter två symtomfria dagar.

Tack till vårdnadshavare inom förskolan

För en tid sedan vädjade jag till vårdnadshavare inom förskolan, att ni skulle hålla era barn hemma om det var möjligt. Det handlade inte om risken för smitta utan om att avlasta en ansträngd verksamhet. Av allt att döma har ni hörsammat den vädjan, vilket jag är mycket tacksam över! Det har betytt mycket och bidragit till att vi fortsatt kan hålla öppet.

Hans Dahlqvist, utbildningschef

2020-03-20
Information angående Coronaviruset (covid-19)


Förskolor och skolor hålls fortsatt igång

Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor från och med lördag den 21 mars. Den nya lagen innehåller också ett regelverk som innebär att om detta sker kommer barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas kunna erbjudas det. I ett pressmeddelande från regeringen betonas dock att förskolor och skolor inte kommer att stängas i nuläget:

”Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen. Med denna lag skapas handlingsutrymme och beredskap om läget skulle förändras.”

För Svalöv kommuns vidkommande innebär ovanstående att vi fortsätter bedriva förskole- och grundskoleverksamhet. Vår hållning är fortsatt att det är viktigt för både barn/elever och hela samhällskroppen att förskolor och skolor hålls igång.

Jag vill djupt och innerligt tacka all personal inom förskola, grundskola, gymnasium, kulturskola och bibliotek – ni gör ett fantastiskt arbete och tar stort ansvar för att göra det bästa av i situationen. I mitt tack inkluderas även de som stannar hemma när de inte mår bra. Det är också att ta ansvar.


Vi planerar för olika scenarier

Vi eftersträvar, som sagt, att hålla våra verksamheter öppna så länge vi kan och får. Det är dock viktigt att vi i det här läget planerar för flera olika scenarier beroende på hur utvecklingen gestaltar sig. Regeringen kan i ett senare skede fatta beslut om att stänga förskolor och skolor, och då måste vi vara beredda på det. Det kan kanske bli tal om att börja bedriva distansundervisning även på grundskolan, och då behöver vi skaffa oss förutsättningar för att klara det. I en ansträngd situation behöver vi ha en flexibel organisation, där vi med kort varsel kan göra förändringar i grupp- och klassammansättningar för att klara omsorg och undervisning med minskad bemanning. Vi gör med andra ord vad vi kan för att vara beredda på olika vägval. Allt kommer sannolikt inte att fungera exakt som vanligt, men vi ska se till att det fungerar.

Hans Dahlqvist, utbildningschef


2020-03-19
Information angående Coronaviruset (covid-19)

Vi förbereder oss på nya direktiv från regeringen

Onsdagen den 18 mars gav riksdagen mandat åt regeringen att stänga förskolor och grundskolor från och med måndagen 23 mars. Det är ännu oklart om regeringen kommer att utnyttja detta mandat och i så fall när det sker. Än så länge har Folkhälsomyndigheten inte ändrat sina rekommendationer att hålla förskolor och skolor öppna. När vi försöker tolka signalerna som kommer från regeringen finner vi det ändå troligt att ett beslut att stänga förskolor och grundskolor är att vänta.

Ett eventuellt beslut om att stänga förskolor och skolor kommer, enligt regeringen, att åtföljas av en förväntan på kommunerna att ta hand om de barn vars föräldrar har samhällsviktiga funktioner. I syfte att förbereda oss behöver vi nu samla in information om vilka yrken vårdnadshavarna till barnen i våra förskolor och skolor har. Vi ber om överseende med detta och hoppas att ni vill underlätta informationsinsamlandet. Vi kommer att sammanställa informationen i en särskild förteckning, som kommer att förstöras så snart läget förändrats och listan inte behövs längre.

För att vara beredda på olika scenarier förbereder vi oss även för att kunna bedriva fjärrundervisning i grundskolan. Av den anledningen har vi även ett behov av att undersöka vilka tekniska förutsättningar som finns i hemmet. Jag vill understryka att vi inte vill inkräkta på den privata integriteten, utan endast skapa förutsättningar för att hantera en komplicerad situation så bra vi kan.

Åtgärder för att minska risken för smittspridning

Vi har vid flera tillfällen tidigare framhållit att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I förlängningen därav är det vår ambition att bedriva förskole- och skolverksamhet så länge vi kan och får. Samtidigt är det viktigt att vidtar de åtgärder vi kan för att minska smittspridningen. Av denna anledning vill vi be vårdnadshavare i förskola och skola, att vistas i våra verksamheter i så liten utsträckning som möjligt. I samma anda har vi beslutat om att tillsvidare ställa in simundervisningen i grundskolan liksom språkvalet i årskurs 6, där vi bussar elever från de olika tätorterna till Linåkerskolan. Högstadiet skjuter på sin prao i årskurs 8 till årskurs 9.


Vi kommer att ta ansvar för elevernas rätt till utbildning

Om regeringen fattar ett beslut att stänga förskolor och skolor kommer Svalövs kommun att ta ansvar för att våra barn och elever får den utbildning de har rätt till så fort krisen är över. Hur det ska gå till kan vi inte sätta ord på ännu, då vi inte vet om en stängning kommer eller hur länge den varar om den kommer. Vi arbetar för att vara beredda på olika scenarier för att vi ska stå så väl rustade som möjligt inför en just nu lite oviss framtid.

Hans Dahlqvist, utbildningschef

2020-03-13

Information angående Coronaviruset (covid-19)

Vi stänger inte förskolor eller skolor

Utbildningsförvaltningen har tidigare informerat om att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är ett förhållningssätt som vi står fast vid. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som besitter den mest lämpliga kompetensen när det gäller att bedöma hur händelseutvecklingen påverkar samhället.
I linje med att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer stänger Svalövs kommun inte ner några förskolor eller skolor på grund av covid-19. Vi kommer att följa händelseutvecklingen dag för dag och vi är beredda att fatta ett annat beslut om situationen förändras. I nuläget finns inga bekräftade fall av Coronasmitta i Svalövs kommun.

Rekommendationer för personal, vårdnadshavare och barn/elever

Vår målsättning är att fortsätta bedriva förskole- och skolverksamhet i en tid då samhället belastas hårt av den pågående pandemin. Det är viktigt för barn och elever att de kan gå till förskolan/skolan. Det är också viktigt för hela samhällskroppen att dessa verksamheter hålls öppna så att vårdnadshavare därmed kan fortsätta gå till sina arbeten. För att vi ska kunna fortsätta bedriva verksamhet ber vi vårdnadshavare, barn/elever och personal att vara försiktiga. Stanna hemma om du uppvisar något av följande symptom:

 Feber (38 grader eller högre).
 Besvärlig hosta.
 Halsont/snuva.
 Allmän sjukdomskänsla.

Stanna hemma tills du är fri från symptom. Följer du ovanstående rekommendationer hjälper du till att begränsa smittspridning.


Vädjan till vårdnadshavare i förskolan

På grund av att personalen vidtar ovanstående försiktighetsåtgärder, finns risken att det uppstår personalbrist i några verksamheter. Kan ni som vårdnadshavare hålla era barn hemma från förskolan del av tid de kommande tre veckorna, skulle det innebära en viktig avlastning för förskolorna. Detta är inget krav, utan en vädjan.


Har du frågor om Corona eller misstänker att du är smittad

Kontakta läkare per telefon eller kontakta 1177 (Vårdguiden).
Gå in på Folkhälsmyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ .

Hans Dahlqvist, utbildningschef

Publicerad: 2021-03-12

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun