Introduktionsprogram

Ett introduktionsprgrogram vänder sig till dig som saknar behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

Genom att gå något av Svalöfs gymansiums fyra olika introduktionsprogram blir du behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller går vidare till annan utbildning.

Mer information om Svalöfs gymnasiums introduktionsprogram finns nedan.
Har du frågor, kontakta studie- och yrkesvägledare Marie Eriksson.

Marie Eriksson
0418-66 61 17
E-post: marie.eriksson@svalov.se

Våra fyra introduktionsprogram

Programinriktat val

För dig som saknar behörighet till ett nationellt program men vet vilken utbildning du vill läsa. Du måste vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska, samt tre andra ämnen till eller svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Du följer programmet samtidigt som du läser de ämnen som saknas för att bli behörig.

Mål:

Programinriktat val skall ge eleven en utbildning som är riktad mot ett nationellt yrkesprogram, och att så snart som möjligt kunna antas till programmet. Eleven läser integrerat med det aktuella yrkesprogrammet.

Upplägg:

Utbildningen ska innehålla de grundskoleämnen som eleven saknar betyg i för att bli behörig till yrkesprogram. Dessutom ska kurser från aktuellt nationellt yrkesprogram samt arbetsplatsförlagt lärande ingå i utbildningen.

Eleven följer det nationella programmets studieplan på tre år.

Yrkesintroduktion

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning och läser ett utvalt antal yrkeskurser samtidigt som du läser in grundskoleämnen för att bli behörig. Yrkesintroduktion finns mot bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och naturbruksprogrammet.

Mål:

Utbildningens mål är att eleven når de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna vara anställningsbar inom det aktuella yrkesområdet. Ett alternativt mål för utbildningen kan vara att eleven blir behörig till studier på ett nationellt gymnasieprogram.

Upplägg:

Studierna bedrivs på heltid och anpassas efter elevernas specifika behov och intresse.

De teoretiska kurserna utgörs i huvudsak av gymnasiala kurser men kan även innehålla grundskoleämnen utifrån elevens behov för att kunna leda till behörighet för vidare gymnasieutbildning.

De praktiska kurserna utgår från elevens val och kan om önskemål finns i varierande omfattning förläggas som arbetsplats förlagt lärande utifrån elevens individuella behov.

Utbildningens längd är mellan 1-3 år.

Yrkespaket: Djurskötare i mjölkproduktion Pdf, 438.9 kB.

Yrkespaket: Djurvård Pdf, 267.7 kB.

Yrkespaket: Anläggningsförare Pdf, 268.3 kB.

Yrkespaket: Maskinförare/Växtodling Pdf, 261.8 kB.

Yrkespaket: Servicetekniker personbil Pdf, 278.5 kB.

Individuellt alternativ

För dig som ännu inte vet vilken utbildning du vill gå, kanske har svårt med motivationen och saknar behörighet till ett yrkesprogram. Denna utbildning kan leda vidare till yrkesintroduktion. Utbildningen utformas individuellt och den kan innehålla både studier och praktik på en arbetsplats. En intresseanmälan görs till detta program.

Mål:

Individuellt alternativ syftar till att elever skall gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationellt program, speciellt är utbildningen avsedd för dem som har stora kunskapsbrister och/eller svag motivation.

Upplägg:

Individuellt alternativ ska utformas utifrån den enskilde elevens önskemål, behov och förutsättningar. De grundskoleämnen som eleven saknar betyg i ska erbjudas. Även hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen kan ingå samt andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling till exempel olika motivationshöjande insatser och praktik.

Har eleven godkänt betyg i engelska, matematik eller Svenska/Svenska som andraspråk kan gymnasiekurs i motsvarande ämne erbjudas.

Utbildningens längd anpassas efter elevens förutsättningar, behov och önskemål.

Språkintroduktion

För dig som nyligen anlänt till Sverige eller varit här en tid erbjuder Språkintroduktionsprogrammet en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Utbildningen ger dig möjlighet att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Vi erbjuder en utbildning som tar hänsyn till varje enskild elevs behov. En intresseanmälan görs till detta program.

Mål:

Målet med introduktionsprogrammet språkintroduktion är att erbjuda eleven utbildning med tyngdpunkt i svenska språket, men även att eleven ska få möjlighet att fortsätta sin kunskapsutveckling i andra ämnen. Eleven ska efter introduktionsprogrammet ha möjlighet att läsa vidare inom gymnasieskolan eller gå mot annan utbildning, t ex folkhögskola eller vuxenutbildning.

Upplägg:

Vid start av utbildningen ska en pedagogisk kartläggning göras för att ta reda på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper. Utifrån den upprättas en individuell studieplan som justeras vid behov.

Utbildningen ska innehålla kurser på grundskolenivå som eleven behöver för att kunna fortsätta studera vid ett annat introduktionsprogram eller annan utbildning och ska anpassas efter elevens behov. Modersmålsundervisning finns till de större språkgrupperna.

Utbildningen bedrivs på heltid och är som längst ettårig. Räcker inte studietiden för detta (uppnår målen för årskurs 6 i SvA), kan eleven söka om på nytt.