Introduktionsprogram

Ett introduktionsprogram vänder sig till dig som saknar behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

Genom att gå något av Svalöfs gymnasiums fyra olika introduktionsprogram har du möjlighet att bli behörig till ett nationellt program.
Du kan också välja ett program med fokus på yrke där du förbereds för yrkeslivet.

Mer information om Svalöfs gymnasiums introduktionsprogram finns nedan.
Har du frågor, kontakta studie- och yrkesvägledare Marie Eriksson.

Marie Eriksson
0418-66 61 17
E-post: marie.eriksson@svalov.se

Våra fyra introduktionsprogram

Programinriktat val - IMV

För dig som saknar behörighet till ett nationellt program men vet vilken utbildning du vill läsa. För att gå på IMV måste du vara godkänd i:

  • Svenska/svenska som andraspråk.
  • Matematik
  • Engelska
  • Tre andra andra ämnen

    Eller så behöver du godkänt i:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Matematik eller engelska
  • Fyra andra ämnen

Du följer det nationella programmet samtidigt som du läser de ämnen som saknas för att bli behörig.

Mål:

Programinriktat val skall ge eleven en utbildning som är riktad mot ett nationellt yrkesprogram, och att så snart som möjligt kunna antas till programmet. Eleven läser integrerat med det aktuella yrkesprogrammet.

Upplägg:

Utbildningen ska innehålla de grundskoleämnen som eleven saknar betyg i för att bli behörig till ett yrkesprogram. Dessutom ska kurser från aktuellt nationellt yrkesprogram samt arbetsplatsförlagt lärande ingå i utbildningen.

Eleven följer det nationella programmets studieplan på tre år.

Yrkesintroduktion - IMyrk

Du läser en yrkesinriktad utbildning med ett utvalt antal yrkeskurser samtidigt som du läser in grundskoleämnen för att bli behörig till ett nationellt program.
Yrkesintroduktion finns mot bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, inriktning servicetekniker personbil samt naturbruksprogrammet inriktning djurvård eller lantbruk.

Mål:

Utbildningens mål är att eleven når de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna vara anställningsbar inom det aktuella yrkesområdet. Ett alternativt mål för utbildningen kan vara att eleven blir behörig till studier på ett nationellt gymnasieprogram.

Upplägg:

Studierna bedrivs på heltid och anpassas till viss del efter elevernas specifika behov och intresse.

De teoretiska kurserna utgörs i huvudsak av programspecifika gymnasiekurser men kan även innehålla grundskoleämnen utifrån elevens behov för att kunna leda till behörighet för vidare gymnasieutbildning.

De praktiska kurserna utgår från elevens val och kan om önskemål finns i varierande omfattning förläggas som arbetsplats förlagt lärande utifrån elevens individuella behov.

Utbildningens längd är mellan 1-3 år.

Yrkespaket: Djurhållning/mjölkproduktion Pdf, 607.1 kB.

Yrkespaket: Djurvård Pdf, 477.1 kB.

Yrkespaket: Anläggningsförare Pdf, 888 kB.

Yrkespaket: Lantbruksmaskiner/Växtodling Pdf, 297.7 kB.

Yrkespaket: Servicetekniker personbil Pdf, 324.5 kB.

Individuellt alternativ - IMA

För dig som ännu inte vet vilken utbildning du vill gå, kanske har svårt med motivationen och saknar behörighet till ett yrkesprogram. Denna utbildning kan leda till att läsa vidare på yrkesintroduktion, annan utbildning eller få ett arbete. Utbildningen utformas individuellt och den kan innehålla både studier och praktik på en arbetsplats. En intresseanmälan görs till detta program.

Mål:

Individuellt alternativ syftar till att elever skall gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationellt program, speciellt är utbildningen avsedd för dem som har stora kunskapsbrister och/eller svag motivation.

Upplägg:

Individuellt alternativ ska utformas utifrån den enskilde elevens önskemål, behov och förutsättningar. De grundskoleämnen som eleven saknar betyg i ska erbjudas. Även hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen kan ingå. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling till exempel olika motivationshöjande insatser och praktik kan ingå.

Har eleven godkänt betyg i engelska, matematik eller svenska/svenska som andraspråk kan gymnasiekurs i motsvarande ämne erbjudas.

Utbildningens längd anpassas efter elevens förutsättningar, behov och önskemål.

Språkintroduktion - IMS

För dig som nyligen anlänt till Sverige eller varit här en tid erbjuder Språkintroduktionsprogrammet en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Utbildningen ger dig möjlighet att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Vi erbjuder en utbildning som tar hänsyn till varje enskild elevs behov. En intresseanmälan görs till detta program.

Mål:

Målet med introduktionsprogrammet språkintroduktion är att erbjuda eleven utbildning med tyngdpunkt i svenska språket, men även att eleven ska få möjlighet att fortsätta sin kunskapsutveckling i andra ämnen. Eleven ska efter introduktionsprogrammet ha möjlighet att läsa vidare inom gymnasieskolan eller gå mot annan utbildning, t ex folkhögskola eller vuxenutbildning.

Upplägg:

Vid start av utbildningen görs en pedagogisk kartläggning för att ta reda på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper. Utifrån den upprättas en individuell studieplan som justeras vid behov.

Utbildningen innehåller de kurser på grundskolenivå som eleven behöver för att kunna fortsätta studera vid ett annat introduktionsprogram eller annan utbildning och anpassas efter elevens behov. Länk till annan webbplats. Modersmålsundervisning finns till de större språkgrupperna.

Utbildningen bedrivs på heltid och är som längst ettårig. Räcker inte studietiden för detta (uppnår målen för årskurs 6 i SvA), kan eleven söka om på nytt.