Artikeln publicerades 5 juli 2022

Statsbidrag för språkfrämjande insatser

Genrerbild - klassrumFörstora bilden

Foto: Mostphotos.

Länsstyrelsen har beviljat Svalövs kommun 1,3 miljoner kronor som ska användas till språkinsatser för att nyanlända och ensamkommande flyktingar snabbare ska etablera sig i arbetslivet.

För att komma bra in i samhället är språket en av de viktigaste komponenterna. De beviljade medlen riktas därför bland annat till skyddssökande som anländer under massflyktingsdirektivet men även till nyanlända som behöver påskynda sin språkutveckling.

Svalövs kommun kommer att utveckla ett koncept med en språkutvecklare som ska, i ett så tidigt stadium som möjligt, skapa språkfrämjande insatser parallellt med SFI-undervisning (svenska för invandrare). Det kan till exempel handla om språkpraktik parallellt med studierna i svenska.

- Insatsen bygger på tidigare erfarenheter av ett liknande koncept som vi har inom kommunen, men i detta fall riktar sig insatsen enbart till språksvaga individer med målsättningen att dessa ska stärka sitt språk och därmed komma vidare mot en varaktig sysselsättning. Antingen i arbete eller genom studier, säger Hanna Åstrand, utvecklingschef i Svalövs kommun.

Insatsen kommer att drivas i projektform där ett antal personer kommer att få testa och utveckla vår nya modell under projektperioden. Svalövs kommun har en styrgrupp där vi samlar alla frågor kring sysselsättning och arbetslöshet. Detta arbete sker i samverkan mellan kommunens Arbetsmarknadsenhet, Vuxenutbildning, Utvecklingsavdelning, Arbetsförmedlingen, FINSAM samt Fridhems folkhögskola.

- Vi har haft den lägsta arbetslösheten bland utrikesfödda på nio år, sedan 2013, men vi ser ett fortsatt behov av att arbeta proaktivt med parallella insatser för att bibehålla detta fina resultat, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Länsstyrelsens motivering till beslut

”Länsstyrelsen bedömer att insatsen svarar mot utlysningens prioriteringar. Länsstyrelsen anser att kommunen väl har kunnat beskriva behovet av insatsen, genomförande, uppföljning av resultat samt kopplingar till andra insatser som genomförs, eller har genomförts, i kommunen. Länsstyrelsen ser det vidare som positivt att insatsen kopplas till styrgruppen för Sysselsättning Svalöv, med dess breda representation av relevanta parter i kommunen, samt att kommunen så tydligt avser att implementera insatsen i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.”

Beviljade medel avser perioden 2022-09-01till 2023-12-31.