Artikeln publicerades 15 juli 2022

Svalövs kommun har infört rapporteringskanal för visselblåsning

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden eller oegentligheter. Genom ny lagstiftning stärks skyddet för visselblåsare.

Visselblåsning inom Svalövs kommun

Ett EU-direktiv (2016:749) ersätts av ny lag (2021:890) att gälla i all privat och offentlig verksamhet. Bland annat innebär detta att fler omfattas av skyddet och består av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och repressalier. Kommunen har härigenom också en skyldighet att inrätta rapporteringskanal, i vilken visselblåsarens anonymitet garanteras, vilket även medfört ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2021:921).

Skyddet i lagstiftningen omfattar:

 • Arbetstagare
 • Arbetssökande
 • Volontärer och den som söker sådant arbete
 • Praktikanter och den som söker sådan plats
 • Inhyrda
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • Personer som ingår i ett företags lednings- eller tillsynsorgan
 • Aktieägare som är verksamma i bolag

Även den som bistår visselblåsaren med uppgifter omfattas av det lagstadgade skyddet, som innebär ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och repressalier.

Vad kan rapporteras genom visselblåsarkanalen?

Oegentligheter och missförhållanden bland annat avseende:
 • Offentlig upphandling
 • Finansiella tjänster
 • Penningtvätt
 • Bokföring
  Controlling
 • Konkurrensbegränsande samarbete
 • Intressekonflikt
 • Muta
 • Säkerhet i nätverks- och informationssystem
 • Dataskydd
 • Väsentligt brott mot arbetsmiljöreglerna
 • Incidenter med fysiskt och sexuellt våld relaterat till tjänsten
 • Miljöförorening
 • Felaktig framställan i kommunens namn
 • Missbruk av position
 • Olika former av hot
 • Stöld eller motsvarande

Inkomna ärenden mottas och hanteras av tjänstepersoner utsedda av kommunstyrelsen, med undantag för ärenden som riktas mot dessa tjänstepersoner, kommunchef, sektorchefer samt förtroendevalda som utreds av upphandlad extern kompetens.