Artikeln publicerades 13 september 2022

Vattenvårdsåtgärder vid Svalövssjöns utlopp

Vattenvårdsåtgärder vid Svalövssjön.

Vattenvårdsåtgärder vid Svalövssjön.

Svalövs kommun utför i samarbete med länsstyrelsen Skåne vattenvårdsåtgärder vid Svalövssjöns utlopp med syfte att få en bättre flödesreglering, minskad erosion, fria vandringsvägar för vattenlevande organismer och ett höjt rekreationsvärde. 

Utloppet från Svalövssjön utgörs idag av tre reglerbara luckor och fasta ytvattenskov på sidorna. I samråd med länsstyrelsen har kommunen beslutat att helt avlägsna den mittersta luckan medan övriga luckor hålls stängda året om. Vidare kommer de kraftigt eroderade slänterna nedströms sjön att fasas av och vattendraget kommer att återfå en naturligare utformning.

Den förändrade regleringen kommer att förbättra sjöns flödesutjämnande funktion då det kommer att uppehålla mer vatten vid plötsligt höga flöden. Enligt den utredning som gjorts för åtgärden kommer upp till
21 000 kubikmeter vatten att kunna fördröjas vilket kommer att minska risken för översvämningar nedströms sjön. Den förändrade regleringen kommer att sammantaget ge ett jämnare flöde i Svalövsbäcken vilket minskar erosion och sedimentation. Detta blir allt viktigare i ett ändrat klimat med både fler och kraftigare regn under vinterhalvåret.

Åtgärden kommer också öppna upp fria vandringsvägar för vattenlevande organismer. Dämmet utgör idag ett vandringshinder under stora delar av året då fallet från de tre reglerbara mittluckorna ner till utloppet är signifikant. Med ena mittluckan avlägsnad kan vattenlevande organismer vandra mellan Svalövssjön och vattendraget nedströms året om. Enligt genomfört elfiske i Svalövsbäcken förekommer i vattendraget bland annat elritsa, ål, gädda, mört och öring. Eftersom inga betydande vandringshinder finns uppströms sjön kommer ett avlägsnande av vandringshindret möjliggöra för akvatiskt fisk att vandra vidare upp i Lönnstorpsbäcken och Svenstorpsbäcken. Att skapa fria vandringsvägar och tillgängliggöra lek- och uppväxtområden i och uppströms Svalövssjön för fler arter bidrar bland annat till att uppnå miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag".

Åtgärden finansieras av länsstyrelsen Skåne och Svalövs kommun.