Artikeln publicerades 9 december 2022

Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

I ett ärende rörande en familj med insatser från socialtjänsten har det framkommit bristande kunskaper i verksamheten gällande anmälningsskyldigheten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

Enligt intern utredning bedöms orsaken till det inträffade vara bristande kunskap om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen. Utifrån det inträffade planerar socialtjänsten att genomföra en utbildning i hur man agerar vid misstanke om att barn far illa.

Verksamheten ska också ta fram en tydlig rutin för när, hur och till vem en orosanmälan vid misstanke om att barn far illa ska göras samt implementera denna på samtliga enheter inom socialtjänsten i Svalövs kommun

Likande ärende har inte tidigare rapporterats enligt lex Sarah inom socialtjänsten.

Fakta lex Sarah

Lex Sarah är ett samlingsnamn för bestämmelser om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. Bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till inspektionen för vård och omsorg (IVO).