Artikeln publicerades 24 januari 2023

Kommunen sätter barnets bästa i centrum

Li Merander, kommunens folkhälso- och barnrättsstrateg, processleder kommunens arbete med tidiga insatser.

Li Merander, kommunens folkhälso- och barnrättsstrateg, processleder kommunens arbete med tidiga insatser.

Kommunen arbetar med tidiga, främjande och samordnade insatser kring barn och familjer. Inom ramen för detta hålls det populära frukostmöten. I dag var det dags att träffas igen, denna gång var temat orosanmälningar.

Svalövs kommun har tillsammans med Region Skåne och Polisen påbörjat arbetet med att implementera tidiga, främjande och samordnade insatser kring barn och familjer i behov av stöd, med inspiration utifrån det som brukar kallas Skottlandsmodellen, GIRFEC - Getting It Right For Every Child. Arbetet påbörjades under 2022 som ett FINSAM-finansierat uppdrag.

Det handlar kort sagt om att samordna insatser, såväl interna inom kommunen som externa, i ett tidigt skede, med barnet i centrum och med så lite byråkrati som möjligt. Syftet med uppdraget är att ge alla barn i Svalövs kommun en trygg och utvecklande uppväxt med målet att barn och deras familjer ska få det stöd de behöver i rätt tid. Det operativa arbetet i uppdraget leds av ett processteam med representanter för de olika aktörerna, till exempel: socialtjänst, förskola, skola, elevhälsa, familjecentralen, vårdcentralen, polisen, med flera.

Inom ramen för arbetet arrangeras en serie frukostmöten med syfta att öka kunskapen mellan olika verksamheter som kommer i kontakt med barn och familjer. I höstas fick familjecentralen Guldkornet samt Öppna insatser presentera sig och nu startade vi upp våren med en presentation av Enheten för utredning och uppföljning med över 50 personer anmälda. Det ställdes många frågor till representanterna från enheten och sedan fick deltagarna en chans att mingla och prata med varandra. Kommande frukostmöten kommer att handla om elevhälsan, Region Skåne (vårdcentralen/BUP/habiliteringen) samt polisen.