Artikeln publicerades 17 februari 2023

Socialnämndens ordförande tar del av extern granskningsrapport

Foto på granskningsrapporten.Förstora bilden

Konsultföretaget Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning för att bedöma vård- och omsorgsnämnden arbetet med att säkra och utveckla kvalitén inom hemvården.

Granskningen genomfördes under perioden september 2022 till januari 2023 och avser verksamhetsåret 2022.

Nu är rapporten här och socialnämndens ordförande, Aase Jönsson (KD), har tagit del av rapporten.

— Att bli granskade är positivt och en självklarhet. Vi får ett externt perspektiv på saker som vi faktiskt gör bra i dagsläget och vi får också uppmärksammat sådant som vi kan bli bättre på. Det hjälper oss att utveckla och förbättra verksamheten, säger Aase Jönsson.

Syftet med granskningen har varit att svara på frågan om vård- och omsorgsnämnden* säkerställt ett ändamålsenligt arbete för att säkra och utveckla kvalitén inom hemvården i Svalövs kommun.

Den sammanfattande bedömningen som granskarna gör är att vård- och omsorgsnämnden delvis gjort ett bra arbete men att det delvis också finns utvecklingsområden.

Granskningsrapporten visar på att arbetsprocesser och rutiner för hemvårdens medarbetare är dokumenterade och tillgängliga och att dessa följs upp genom egenkontroll och intern kontroll, vilket granskarna anser till stor del är tillräckligt.

Rapporten lämnar några förslag till förbättringar som verksamheten sedan tidigare också konstaterat och arbetar med. Till exempel kommer verksamheten under 2023 att göra egenkontroller av både genomförandeplaner och dokumentation i enlighet med socialtjänstlagen, då verksamheten i den interna kontrollen hösten 2022 uppmärksammade brister.

Under hösten 2022 har verksamheten även arbetat med att genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys inom ramen för intern kontroll. På vård- och omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2022 presenterades en bruttorisklista för nämnden om prioriteringar av kontrollmoment inför 2023. Ärendet var upp på nämndens sammanträde i januari men bordlades till nästa sammanträde i februari.

— På februarisammanträdet kommer nämnden att fatta beslut om vilka kontrollmoment som ska genomföras under 2023, säger Aase Jönsson.

Fakta: Så här genomfördes granskningen
Underlaget till granskningsrapporten grundas på intervjuer med ledande tjänstpersoner och dokumentstudier. En enkät skickades ut till undersköterskor och vårdbiträden inom hemvården (totalt 62 personer) och svarsfrekvensen var 34 procent. Granskarna anser inte att den låga svarsfrekvensens påverkat deras bedömningar i rapporten.

* Efter förändringar i den politiska organisationen upphörde vård- och omsorgsnämnden den 1 januari 2023 och nämndens uppgifter övertogs av socialnämnden.