Artikeln publicerades 12 april 2023

Socialnämnden anmäler enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg

Anmälan handlar om två händelser där det har uppstått risk för allvarlig vårdskada för en patient. 

Händelserna handlar om en skör patient som var ordinerad infusionsvätska intravenöst via PVK, perifer venkateter, en tunn kateter som förs in i en ven i syfte att kunna administrera infusionsvätskan direkt i blodet.

Den ena händelsen handlar om att tjänstgörande sjuksköterskor inte lyckades utföra ordinationen. Sjuksköterskorna kontaktade då närstående och gav information, men de kontaktade inte jourläkare för ställningstagande till att de inte kunde genomföra ordinationen. Då närstående tidigare meddelat att hen är läkare gav sjuksköterskorna den närstående tillåtelse att utföra ordination av intravenös infusionsvätska på patienten.

Den medicinska åtgärden (PVK och att administrera infusionsvätska) är av en karaktär som utförs av vårdgivarens legitimerade personal. Utförandet medförde inte några komplikationer för patienten men överlåtandet av genomförandet av ordinationen avviker från verksamhetens rutiner.

Den andra händelsen avser att det vid ett uppföljningsmöte beslutades om att närstående fortsättningsvis skulle sätta PVK och administrera infusionsvätska.

Vårdgivarens utredning visar att berörda sjuksköterskor inte följt de avtal som vårdgivaren, i detta fall socialnämnden, har för läkarmedverkan. Utredningen gör också bedömningen att man inte uppfyllt kraven som garanterar att en patient ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.

Med anledning av detta anmäls händelsen som risk för allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Verksamheten ser allvarligt på det inträffade och för att förhindra händelser av detta slag kommer medicinskt ansvarig sjuksköterska att föra dialog med samtlig legitimerad personal gällande vårdgivarens ansvar och vilka ramavtal som gäller för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Syftet är att öka kunskapen samt betona vikten av följsamheten till vårdgivaransvar och avtal.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0418-47 52 54
E-post

Marléne Andersson, t.f. socialchef
Tel: 0418–47 53 15
E-post