Artikeln publicerades 11 december 2023

Saneringen efter BT Kemi, södra området, är godkänd

De största delarna av det färdigsanerade området har återställts till en blomsteräng för att gynna den biologiska mångfalden.

De största delarna av det färdigsanerade området har återställts till en blomsteräng för att gynna den biologiska mångfalden.

Braån är skyddad, föroreningarna i marken på det gamla BT Kemi-området har minskats med över 80 procent och det som har lämnats kvar innebär ingen risk för vare sig hälsa eller miljö.
Länsstyrelsen i Skåne län har med det godkänt saneringen efter BT Kemi i Teckomatorp avseende fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler.

Saneringen av det södra BT Kemi-området i Teckomatorp inleddes i juni 2020 och avslutades genom hävning den 26 juli 2022. Området hade då efterbehandlats genom en kombination av schaktsanering och termisk behandling in situ. Resultatet efter saneringen har löpande redovisats för Länsstyrelsen i Skåne län, som är tillsynsmyndighet för saneringsarbetet. I maj 2022 lämnade myndigheten en preliminär bedömning att saneringsmålen för de så kallade BT Kemi-föroreningarna fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler hade uppnåtts.

Projektet BT Kemi Efterbehandling har därefter sammanställt en slutrapport för efterbehandlingsarbetet på det södra området. Länsstyrelsen i Skåne län har nu meddelat sitt beslut att godkänna saneringen av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler på södra delen av BT Kemis verksamhetsområde.

- Det är glädjande med ett positivt besked från länsstyrelsen som bekräftar att föroreningarna från BT Kemi är borta. Det känns också bra att vi redan har tagit ett antal steg i arbetet med att hantera den sista utmaningen på det här området, den dioxinförorening som bildades vid termisk sanering, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD).

I sitt beslut gör länsstyrelsen bland annat bedömningen att målet om ett begränsat halttillskott till Braån är uppfyllt, att de platsspecifika mätbara åtgärdsmålen i jord uppnåtts, att de halter av BT Kemi-förorening som lämnats kvar inte innebär någon risk för hälsa eller miljö samt att målet att minska mängden förorening inom norra och södra området med totalt 80 procent har uppnåtts.

Länsstyrelsen konstaterar också att pumpningen av dräneringsvatten till Landskrona har avslutats - vilket var ett övergripande mål, samt att projektet under saneringsarbetet utöver schaktsanering och termisk sanering bland annat har hanterat tunnor med förorenat material från sorteringshallen, åtgärdat kreosotförorening i en kulvert och förorenat vatten i ytterligare en kulvert.

Svalövs kommun är sedan 2002 huvudman för saneringsprojektet och Naturvårdsverket är dess finansiär. Arbetet med att utreda, förbereda och sanera den södra delen av BT Kemi-området har kostat strax över 220 miljoner kronor. Det norra BT Kemi-området i Teckomatorp sanerades under åren 2007-2009. Denna sanering godkändes av Länsstyrelsen i Skåne län år 2011. Kostnaden för denna del var strax över 200 miljoner kronor.

 

Beslutet att godkänna saneringsresultatet avser fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler och inte den kvarlämnade dioxinförorening, som bildades som nedbrytningsprodukt under termisk behandling där måltemperatur inte uppnåddes. Dioxinföroreningen hanteras separat.