Artikeln publicerades 18 april 2024

Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Den inträffade händelsen rör en felaktigt utlämnad handling inom socialtjänsten.

I samband med att individ och familjeomsorg, efter sekretessprövning, lämnat ut handlingar uppmärksammades det i ett senare skede av mottagaren att handlingarna innehöll ett dokument som inte rörde den aktuella mottagaren och som omfattades av sekretess.

I samtal med mottagaren, för att säkerställa att dokumentet återlämnas till socialtjänsten, har hen uppgett att handlingarna är slängda och kan därför inte återlämnas. Socialtjänsten har även kontaktat kommuninvånaren, vars dokument felaktigt lämnats ut, för att informera om händelsen.

Det inträffade bedöms vara ett allvarligt missförhållande enligt bestämmelserna om lex Sarah då socialtjänsten med all säkerhet inte kunnat säkerställa att det felaktigt utlämnade dokumentet faktiskt är destruerat. Detta har inneburit en betydande förlust av den enskildes rättigheter som hade kunnat få allvarliga konsekvenser och därför anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Verksamheten ser allvarligt på det inträffade och har vidtagit samt har pågående åtgärder gällande rutinerna kring utlämning av handlingar så att något liknande inte ska kunna inträffa igen.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Marléne Andersson
Socialchef
Tel: 0418-47 53 15
E-post: marlene.andersson@svalov.se

Aase Jönsson (KD),
Socialnämndens ordförande
Tel: 0418-47 50 00 (växel)
E-post: aase.jonsson@svalov.se

Fakta Lex Sarah:

Lex Sarah är ett samlingsnamn för bestämmelser om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten.

Bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till IVO.