Artikeln publicerades 8 april 2021

Detaljplan för del av Torrlösa 24:35 är ute på samråd

Förslag till detaljplan för del av Torrlösa 24:35, Svalöv, Svalövs kommun finns tillgängligt för samråd från den 8 april till den 7 maj 2021.

Planområdet är beläget nordöst om Svalöv, inom område för Svalövs gamla golfbana.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en solcellspark med tillhörande transformatorstationer inom del av fastigheten Torrlösa 24:35, del av den gamla golfbanan i Svalöv. Planen syftar också till att säkerställa att naturvärden och biotopskyddsområden inom planområdet skyddas.

Detaljplanens genomförande bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

På grund av rådande pandemi och folkhälsomyndighetens rekommendationer kan inget allmänt samrådsmöte anordnas. På kommunens hemsida finns istället en film där planförslaget presenteras.

Planhandlingarna finns utställda från den 8 april till den 7 maj 2021 här på kommunens webbplats samt under öppettider på Svalövs bibliotek och kommunhuset i Svalöv.

Planförslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna: Södra Svalöv S:4, väg.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 7 maj 2021 till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post till plan@svalov.se.

Vid eventuella frågor kontakta handläggare Anna Heyden på telefon 0418-47 50 00 eller via e-post plan@svalov.se.