Artikeln publicerades 30 april 2021

Stort överskott för Svalövs kommun i 2020 års bokslut

Vid ingången av 2020 var det budgeterat för ett överskott på åtta miljoner kronor. Vid den ekonomiska delårsrapporten i augusti redovisades ett resultat på 30,9 miljoner kronor och nu när de ekonomiska böckerna stängts visar Svalövs kommun ett starkt och positivt resultat på 47 miljoner kronor.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags, den 26 april, antogs Svalövs kommuns årsredovisning för 2020. Detta sedan kommunstyrelsen godkänt både bokslut och årsredovisning vid sitt möte den 12 april.

Överskottet innehåller flera delar
Precis som många andra kommuner har Svalövs kommun under förra året fått statlig förstärkning av skatter och bidrag. Detta är dock är inte hela bilden bakom det goda resultatet. Förutom statlig förstärkning har även anpassningar i bokföringen gjorts, som är av engångskaraktär, och som medfört ett överskott på 19 miljoner kronor. Kommunens nämnder och verksamheter visar också sammantaget upp överskott och en ekonomi i balans. Till det positiva resultatet bidrar också börsens utveckling på aktierna, som tas upp i årsredovisningen till ett marknadsvärde av sex miljoner kronor.

Rustar för tuffare ekonomiska tider
För att kommunen ska stå rustad inför eventuellt kommande tuffare ekonomiska tider har 20 miljoner kronor av 2020 års överskott placerats i kommunens resultatutjämningsreserv. Dessa medel kan till exempel användas för att jämna ut minskade skatteintäkter framöver.

Kommunens nämnder levererar ett positivt resultat
Nämnderna har tillsammans levererat ett positivt resultat på 6,5 miljoner kronor. I tabellen nedan är två avvikelser tydliga - en positiv och en negativ. Den positiva avvikelsen är kommunstyrelsens resultat om 13,4 miljoner kronor, vilket merparten består av 10 miljoner kronor i extra anslag för covid-19. Den större negativa avvikelsen, om 7,5 miljoner kronor, är kopplad till samhällsbyggnadsnämndens medfinansiering av gång- och cykelväg.