Artikeln publicerades 3 maj 2021

Remiss - arkitekturpolicy för Svalövs kommun

Sektor samhällsbyggnad fick genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-27 § 121 i uppdrag att ta fram en arkitekturpolicy för Svalövs kommun.

Syftet med policyn är att beskriva de värden som finns i kommunens befintliga bebyggelse samt att ge en vägledning för hur dessa värden ska skyddas och vidareutvecklas vid ny- och ombyggnation.

Plan- och exploateringsenheten har tagit fram arkitekturpolicyn tillsammans med Nyréns Arkitektkontor. Policyn innehåller en beskrivning av kommunens landskapskaraktärer och tätorter. Med utgångpunkt i de identifierade karaktärerna beskriver arkitekturpolicyn förhållningssätt som ska vara vägledande i kommunens plan- och bygglovsarbete. Ambitionen är också att förhållningssätten ska fungera som kunskapsunderlag och inspiration för invånare, fastighetsägare och byggaktörer.

Arkitekturpolicyn skickas nu ut på remiss till kommunala nämnder och bolag samt tillgängliggörs för allmänheten här på kommunens hemsida. Syftet är att inhämta synpunkter inför ett antagande av arkitekturpolicyn.

Arkitekturpolicyn finns tillgänglig på kommunens hemsida till den 25 juni 2021. Om du vill ha handlingarna utskrivna går det bra att kontakta kommunen enligt kontaktuppgifterna nedan.

Frågor och synpunkter
Om du har frågor om arkitekturpolicyn kan du kontakta planarkitekt Anna Heyden på anna.heyden@svalov.se eller via telefon 0418-47 50 00.

Synpunkter på arkitekturpolicyn ska lämnas skriftligen senast den 25 juni 2021 och skickas in på något av nedanstående sätt:

  • E-post till: plan@se
  • Brev till: Svalövs kommun, 268 80 Svalöv