Artikeln publicerades 5 maj 2021

Detaljplan för del av Knutstorp 10:6 (Ring Knutstorp) är nu ute på samråd

Förslag till detaljplan för del av Knutstorp 10:6 (Ring Knutstorp), Kågeröd, Svalövs kommun finns tillgängligt för samråd från den 10 maj till den 7 juni 2021.

Planområdet är beläget sydost om Kågeröd och omfattar delar av det område som redan används av Ring Knutstorp.

Syftet med detaljplanen är att planlägga den befintliga anläggningen samt en utbyggnad av motorbanan. Syftet är också att möjliggöra högskola, gymnasieskola och utveckling av verksamheter i området i form av en företagsby för teknikrelaterade företag.

Detaljplanens genomförande har bedömts kunna medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

På grund av rådande pandemi och folkhälsomyndighetens rekommendationer kan inget samrådsmöte hållas. På hemsidan finns istället en film där planförslaget presenteras.

Planhandlingarna finns utställda från den 10 maj till den 7 juni 2021 här på kommunens webbplats samt under öppettider på Kågeröds bibliotek och kommunhuset i Svalöv.

Planförslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna: Knutstorp S:2 för väg.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 7 juni 2021 till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post till plan@svalov.se

Vid eventuella frågor kontakta planarkitekt Anna Heyden via telefon 0418-47 50 00 eller e-post plan@svalov.se

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.