Artikeln publicerades 28 maj 2021

Detaljplan för fastigheten Norrvidinge 13:1 i Norrvidinge by är nu ute på samråd

Detaljplanen finns ute på samråd, från den 30 maj till den 20 juni 2021.

Planområdet är centralt beläget i Norrvidinge by, väster om väg 108. Området som omfattar fastigheten Norrvidinge 13 angränsar i norr och i väster till bostadsfastigheterna Norrvidinge 13:4, 13:5, 13:6, 13:7 och 13:13. I söder angränsar planområdet till Norrvidinge kyrka och kyrkogård.

Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen. I förslaget prövas möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse i form av radhus och/eller småhus. Planförslaget bedöms överensstämma med gällande översiktsplan och inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken.

Planhandlingarna finns tillgängliga här på kommunens webbplats samt under öppettider i kommunhuset i Svalöv. Handlingar kan även beställas per telefon, kommunens växel 0418 - 47 50 00, eller via e-post, plan@svalov.se.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 20 juni 2021 till Plan & Exploatering, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.