Artikeln publicerades 29 juni 2023

Detaljplan för del av Kråkebacken 7:138 m.fl. är ute på samråd

Johan Norborg

Detaljplanen för del av Kråkebacken 7:138 m.fl. ställs ut för samråd under perioden 28 juni till 20 augusti 2023.

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Svalöv och på Kågeröds bibliotek (under ordinarie öppettider). De finns även här på kommunens hemsida.

Planområdet omfattar ca 3 hektar och är beläget i norra Kågeröd i den östra delen av Kråkebacken.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en förskola och att säkerställa att en friyta på minst 30 kvadratmeter per barn uppnås inom planområdet. Vidare syftar planen till att bevara mycket av den vegetation som finns på platsen idag som skolgård samt att skapa en trygg och säker transport till och från förskolan med nya gång- och cykelbanor. För att skydda den del av planområdet som är för blöt för att använda som skolgård, kommer den att planläggas som natur. Dagvattenhanteringen kommer ske inom planområdet. I planområdets sydvästra hörn kommer det även att planläggas för den befintliga tekniska anläggningen med tillhörande ledningar.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se, senast den 20 augusti 2023. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerades första gången den 29 juni.