Stipendier, priser & fonder

I Svalövs kommun delas årligen olika priser och stipendier ut. Här har du möjlighet att söka själv eller lämna in förslag på lämplig kandidat.

Byggnadsvårdspremium

Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium

Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium utdelas som stöd, uppmuntran och erkänsla för värdefull insats inom byggnadsvårdens område. Med byggnadsvård avses i detta sammanhang dess vidare betydelse, varför olika slag av byggnader kan komma ifråga, liksom också byggnadernas närmiljö.

Utdelningskriterier
Premiets andemening är att uppmuntra olika slag av förtjänstfulla insatser på byggnadsvårdens område. Byggnadsvårdspremiet kan därför omfatta olika slags byggnadstyper, bostadshus, företagslokaler, institutioner, lantbrukets ekonomibyggnader med mera. Inga gränser sätts därför för byggnadens art. Det sätts inte heller gränser var gäller byggnadens ålder. Även yngre byggnader bör kunna vara aktuella, liksom nyproduktion.

I byggnadsvårdssammanhang bör också stor hänsyn tas till den yttre miljön. Därvid kan även trädgårdsarkitektoniska värden beaktas vid bedömningen.

Premium utdelas endast till mottagare (fysisk eller juridisk person) som är bosatt, alternativt har sin verksamhet, inom Svalövs kommun, eller som har annan särskild anknytning till kommunen.

Byggnadsvårdspremiet utgörs av två delar:
a) Gjuten, liten metallplatta med inskription "Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 20xx" att uppsättas på lämplig plats på aktuellt byggnadsobjekt.

b) Diplom med namn på mottagaren med aktuell fastighet angiven liksom även bygg- och räddningsnämndens motivering.

Någon kontantersättning utgår ej.

Premiet kan även utdelas utan ansökan eller externa förslag. Finner nämnden att lämplig mottagare saknas kan utdelning anstå till senare år.

Ansökan
Ansökan om premium eller förslag till premiemottagare skickas till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post.

Märk kuvertet med "Byggnadsvårdspremium".

Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september. Utdelning sker på lämpligt fullmäktigesammanträde.

Handikappidrottsstipendium

Svalövs kommun inrättade 1995 ett handikappidrottsstipendium. Stipendiet utdelas varje år i samband med nationaldagsfirandet i Svalöv.

För att komma ifråga för stipendiet ska någon av följande kriterier vara uppfyllda:

  • En person bosatt i kommunen som utfört en prestation inom idrotten.
  • En ledare som är verksam i kommunen och som gjort särskilda insatser för handikappidrotten.
  • En förening som är verksam i kommunen och som gjort särskilda insatser för handikappidrotten.

Stipendiet utgörs av ett penningbelopp, för närvarande 1.500 kronor.

Förslag på stipendiat ska skickas in senast den 15 april till:
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv.

Förslag kan även skickas via e-post till Niklas Fonskov.

Kulturpris

Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturpris
Svalövs kommuns kulturpris utdelas som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden till exempel inom: musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.

Kulturpristagare ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun eller ha annan särskilt långvarig anknytning till kommunen.

Kulturpriset kan inte sökas.

Förslag
Allmänheten har möjligheten att föreslå kulturpristagare. Förslag ska vara inlämnade senast 1 september.

Förslag lämnas digitalt via E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kulturpriset är ett hederspris och utgörs av ett lokalt framtaget konstverk/konsthantverk.

Utses årligen
Pristagare utses årligen. Kulturpriset ska inte delas mellan flera personer, men kan tilldelas flera personer för en och samma gärning. Priset kan utdelas till samma person/förening flera gånger dock ska ett tidsintervall på minst fem år skilja mellan utdelningarna.

Utdelning
Kulturpriset delas ut vid lämpligt kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges ordförande.

Tidigare års kulturpristagare och mottagare av kulturstipendium  Öppnas i nytt fönster.

Kulturstipendium

Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium

Svalövs kommuns kulturstipendium utdelas för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendier ska förbehållas unga personer eller personer som sadlat om och således är "unga i sin utveckling av den anledningen".

Kulturstipendiat ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun eller ha annan särskild långvarig anknytning till kommunen.

Utses årligen
Kulturstipendiat utses årligen. Den person som önskar kandidera till kulturstipendium ska själv lämna in sin ansökan. Andra personer kan således inte lämna in förslag till kulturstipendiater. Utdelningstvång föreligger inte och prissumman kan reserveras från ett år till ett annat.

Stipendiets storlek bestäms inom givna budgetramar, samt om prissumman ska utdelas i form av ett eller flera stipendier. Samma person kan erhålla stipendiet högst två gånger.

Utdelning
Kulturstipendiet delas ut vid lämpligt kommunfullmäktige-sammanträde i samråd med kommunfullmäktiges ordförande.

Redovisning
Redovisning av stipendiet till Bildningsnämnden ska ske före 1 september nästkommande år. Redovisningen är ett villkor för att erhålla och behålla Svalövs kommuns kulturstipendium. Stipendiat som inte redovisar sitt stipendium till Bildningsnämnden kan bli återbetalningsskyldig, om inte synnerliga skäl finns.

Ansökan
Ansökan ska vara inlämnad senast 1 september respektive år.

Till ansökan ska bifogas de handlingar som den sökande önskar åberopa.

I ansökan ska framgå hur man vill redovisa stipendiet till Bildningsnämnden. Detta kan göras genom en skriftlig berättelse, ett muntligt framträdande, en offentlig konsert eller på annat sätt som passar stipendiatens inriktning. Redovisningsformen kommer att vägas in i bedömningen av kandidaternas stipendieansökan.

Ansökan görs digitalt via E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidigare års kulturpristagare och mottagare av kulturstipendium Öppnas i nytt fönster.

Miljöpris

Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns miljöpris

Svalövs kommuns miljöpris utdelas som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom natur- och miljövård.

Miljöpriset kan utdelas till enskild person, skolklass, förening, företag eller annan grupp. Priset utdelas endast till personer som är bosatta i Svalövs kommun eller till skolklasser, föreningar, företag eller grupper som har sin verksamhet i kommunen.

Miljöpriset är en av kommunstyrelsen vald symbol för kommunens miljöarbete.

Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagare. Flera pristagare kan utses varje år och miljöpriset kan utdelas till samma pristagare flera gånger. Dock bör ett tidsintervall om 5 år tillämpas mellan utdelningarna.

Utdelning sker på lämpligt kommunfullmäktigesammanträde.

Ditt förslag ska innehålla följande:

  • Kandidatens namn, adress och telefon.
  • Beskrivning om varför kandidaten ska tilldelas miljöpriset
  • Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon

Skicka förslaget till:
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, märk kuvertet med "Miljöpris"
eller via e-post.

Förslag på kandidat till årets miljöpris ska vara inlämnat senast den 1 september.

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att komplettera med egna förslag.

Poppe-stipendiet

Bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet
Svalövs kommuns Poppestipendium utdelas till förtjänstfull elev på Fridhems folkhögskola som visat särskild talang och ambition på någon av skolans kulturlinjer på särskild kurs.

Stipendiet ska ses som en uppmuntran och stöd till stipendiatens personliga och konstnärliga utveckling. Stipendiet ska utdelas endast till person som har gått eller går på Fridhems folkhögskola.

Bildningsnämnden utser Poppestipendiat en gång årligen. Bildningsnämnden har rätt att själv nominera Poppestipendiat. Beslutet kan inte överklagas.

Bildningsnämnden bestämmer för varje utdelning storleken på Poppestipendiet inom givna budgetram.

Nämnden bestämmer också för varje år om en eller flera ska dela på stipendiesumman.

Poppestipendiet kan inte sökas.

Fridhems folkhögskola har rätt att nominera Poppestipendiat. Nomineringen överlämnas av representant för skolans ledningsgrupp till kommunens förvaltning senast den 30 april respektive år.

Utdelning
Poppestipendiet delas ut av representant för Bildningsnämnden i samband med Fridhems folkhögskolas årliga våravslutning.

Stiftelser

Svalövs kommun förvaltar ett antal stiftelser (fonder, donationer). Avkastningen från dessa går till olika ändamål i enlighet med givarnas uttryckta önskningar.

Du som är skriven i Svalövs kommun kan ansöka om pengar ur stiftelserna*. Tillsammans med ansökan ska bifogas personbevis. Skriv ett kort men tydligt brev med motivering till varför du bör få bidrag, ange kontaktuppgifter och eventuellt andra handlingar som kan styrka din ansökan, ex studiebevis.

* Gäller inte för Evy och Ernst Johanssons stipendiefond, utan då ska du vara skriven i Kropps församling som ligger i Helsingborgs kommun.

Skicka ansökan via E-post.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 december varje år om inte annat anges under respektive stiftelse.

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond
Lämnar stipendier åt skötsamma, flitiga och begåvade ungdomar vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för av staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall vara folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i Norrvidinge, men även sökande som varit tvungen att folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, kan komma ifråga.

Evy och Ernst Johanssons stipendiefond
Fonden har till ändamål att främja och uppmuntra ungdomar under 25 år bosatta i Kropps Pastorat att utbilda sig inom jordbruksyrket på gymnasial- eller eftergymnasial nivå. Stipendier avsedda för kursavgift, boende och skäligt uppehälle delas ut till ungdomar under 25 år som är bosatta i Kropps församling. Ungdomar som tvingats skriva sig på sin studieort men som varit bosatta i Kropps församling fram tills dess är också berättigade att söka.

Stiftelser ämnade kommunens grundskolor. Ansökningar mottages inte, pedagoger och rektor beslutar om utdelning:

Stiftelsen Georg och Elsa Pehrssons stipendiefond
Enligt stiftelsens stadgar skall, efter att 10 % av årliga avkastningen lagts till kapitalet, kvarvarande avkastning utdelas årligen i samband med avslutningen på våren genom lärarkollegiets försorg till elever vid Svalöfs Kommunala Mellanskola. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen (delegeras till Linåkerskolan).

Arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.

Under de kommande tio åren kommer Arvsfonden att satsa minst fem miljarder kronor på små lokala och stora nationella projekt runt om i landet. Fyra av fem projekt som Arvsfonden finansierar är samarbeten mellan ideella organisationer och offentliga aktörer.

Generella krav för att få stöd från Arvsfonden
Förutom de specifika krav som ställs för varje projekttyp finns även tre generella krav som projektet måste uppfylla:

1. Målgruppen ska vara med
Arvsfonden vill att deras målgrupper ska kunna vara med och påverka utvecklingen i samhället. Därför ger de stöd till projekt som målgrupperna själva deltar i. Projekten ska sedan kunna bli inspirerande förebilder och sprida idéerna över hela landet. Arvsfonden är noga med att projekten dokumenteras. De uppmuntrar också projekt som har ett jämställdhetsperspektiv, verkar för en etnisk och kulturell integration samt är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

2. Nyskapande och utvecklande verksamhet
Projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande. Det betyder att den ska skilja sig från den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel vara att pröva en ny metod eller en helt ny verksamhet, eller att vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en ny riktning.

3. Plan för överlevnad
Ansökan ska innehålla en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. Till exempel att projektet blir en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Informationen ovan är hämtad från www.arvsfonden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan läsa mer om hur man söker stöd till ett projekt.