Om grundskola

Skrattade elever på skolgården.

Foto: Mostphotos.

I grundskolan går alla barn mellan 6 och 16 år. I början av det år ditt barn fyller 6 år är det dags att välja vilken skola ditt barn ska gå i.

I Svalövs kommun finns det 6 kommunala grundskolor och 2 fristående skolor. Förskoleklass och fritidshem är integrerade i respektive grundskoleverksamhet.

Har du specifika frågor om ditt barns skolgång, vänder du dig till den skola där barnet går eller ska gå.

Kommunala grundskolor

Fristående skolor och fritidshem

Skolplikt från 6 års ålder

2018 beslutade riksdagen att skolplikten gäller från och med det år barnet fyller sex år, vilket innebär att förskoleklass nu är obligatoriskt för alla barn i Sverige. Skolplikten gäller numera alltså från förskoleklass till och med årkurs 9.

E-tjänster - grundskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Val till förskoleklass (F-klass) alternativt årskurs 7

Kommunal skola
Sedan höstterminen 2018 gäller skolplikten redan från sex års ålder vilket innebär att du som har barn som har fyllt eller ska fylla sex år (födda år 2018) har möjlighet att välja skola till ditt barn.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola. Utbildningen i förskoleklass ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
Förskoleklassen följer grundskolans terminstider och lov och eleverna har närvaroplikt. Om du som vårdnadshavare önskar att barnet ska vara ledigt måste en ledighetsansökan lämnas till skolan. Rektor avgör utifrån Skollagen om ledighet kan beviljas eller ej.

Du som har barn födda 2011 och som ska börja i årskurs 7 har möjlighet att välja skola till ditt barn.

Du som vårdnadshavare väljer tillsammans med ditt barn den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst i Svalövs kommun.

Perioden för att välja förskoleklass alternativt årskurs 7 inför läsåret 2024-2025 äger rum mellan 13 och 27 februari 2024. Om du inte aktivt valt en skola kommer ditt barn att placeras i den skola som tillhör det boendeområde där ditt barn är folkbokfört, den så kallade ”närskolan”.

Om ditt barn ska börja förskoleklass men du inte gjort något val under valperioden så ber vi dig kontakta den kommunala skola du vill att ditt barn ska gå på, mer information om kommunala skolor i Svalövs kommun hittar du här.

Om ditt barn bor i Svalövs kommun men ska gå i en skola i annan kommun tar du kontakt med den mottagande skolan för att få besked att de kan ta emot ditt barn. Därefter meddelar du Svalövs kommun att ditt barn kommer att gå i skola i annan kommun, se kontaktuppgifter under rubriken Bor ditt barn i kommunen men ska gå i skolan i annan kommun nedan.

Om barnet går i en annan skola än sin närskola kan detta påverka rätten till skolskjuts. En elev har alltid rätt till skolskjuts till sin närskola om avståndskraven uppfylls enligt närskolans upptagningsområde. Mer information om detta hittar här.

Fristående skola
Utöver de kommunala skolorna i Svalövs kommun finns också Svalövs Montessori med årskurserna F-9. Vill du ansöka om plats på denna skola tar du kontakt direkt med Svalövs Montessori Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fritidshem
Fritidshem erbjuds endast för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmets verksamhet vänder sig till elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Om ditt barn har behov av och är berättigad till fritidshemsplats ska du göra en ansökan om sådan.

Kom ihåg att säga upp din förskoleplats om ditt barn går på förskola.

E-tjänst för ansökan och uppsägning av barnomsorgsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regler och avgifter för barnomsorg i Svalövs kommun.

Är du nyinflyttad och söker grundskola till ditt barn?

Skola i Svalövs kommun
Om du är nyinflyttad i Svalövs kommun och vill att ditt barn ska gå i en skola i kommunen så tar du kontakt med rektorn på den skola du är intresserad av.

Mer information om kommunala skolor i Svalövs kommun.

Skola i annan kommun
Om ditt barn ska gå i en skola i annan kommun tar du kontakt med den mottagande skolan för att få besked att de kan ta emot ditt barn. Därefter meddelar du Svalövs kommun att ditt barn kommer att gå i skola i annan kommun.

Kontakt
Sektorsadministratör
0418-47 50 76

Bor ditt barn i kommunen men ska gå i skolan i annan kommun eller bor ditt barn i annan kommun men ska gå i skola i Svalövs kommun?

Om ditt barn bor i Svalövs kommun men ska gå i en skola i annan kommun tar du kontakt med den mottagande skolan för att få besked att de kan ta emot ditt barn. Därefter meddelar du Svalövs kommun att ditt barn kommer att gå i skola i annan kommun.

Kontakt
Sektorsadministratör
0418-47 50 76

Om ditt barn redan har en skolplacering i Svalövs kommun tar du kontakt med den skola ditt barn går på idag.

Om ditt barn bor i en annan kommun och vill gå i skola i Svalövs kommun så tar du kontakt med rektorn på den skola du är intresserad av.

Mer information om kommunala skolor i Svalövs kommun.

OBS! Det är viktigt att du meddelar din hemkommun om att ditt barn ska gå i en skola i Svalövs kommun.

Modersmålsundervisning

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andraspråk och andra ämnen.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Information om modersmålsundervisning
En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i grundskola om antalet elever är minst fem och om det finns lämplig lärare. Gäller elever i åk 1-9.

Detta gäller dock inte när en elev pratar något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska. Dessa elever har rätt till undervisning även om antalet anmälda elever understiger fem.

Om du har anmält ditt barn till modersmål och elevantalet understiger fem eller om vi inte hittat lämplig lärare, blir ni informerade via mejl. Eleven placeras i kö.

Det är rektorn som tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning eller inte.

Ett språk
Eleven har endast rätt att undervisas i ett språk även om föräldrarna pratar olika språk i hemmet med eleven.

När och var?
Undervisningen anordnas utanför skoltid och kan äga rum via fjärrundervisning.

Obligatorisk närvaro
När eleven har börjat med undervisningen är det obligatorisk närvaro.

Betyg
Modersmål är ett ämne som alla andra och eleven får betyg från årskurs 6. Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen.

Ansökan
Ansökan görs via appen Edlevo.

För vidare information, kontakta:
Anna Larsson, ansvarig rektor modersmål
Linda Nilsson, administratör modersmål.