Skolskjuts - grundskola

Elever som kliver ombord på skolskjutsen.

Foto: Mostphotos.

Skolskjuts är ett samlingsbegrepp för en resa till och från grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola som bekostas av kommunen och som utförs i anslutning till skolans start på morgonen och avslut på eftermiddagen. Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts. Läs här om gymnasieskolans elevresor.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att få skolskjuts och om när/hur du ansöker om skolskjuts för elever folkbokförda i Svalövs kommun.

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2024/2025

OBS! Om du tillhör ålderspannet motsvarande årskurs 7-9 och kan åka med kollektivtrafiken till skolan behöver du inte ansöka om skolskjuts.

Du kommer att få hemskickat en ungdomsbiljett från Skånetrafiken som gäller alla dagar/ tider på dygnet och i hela Skåne. För elever som redan har resekort, så laddas ungdomsbiljetten in på samma kort och därför skickas inget nytt kort till de eleverna. Ungdomsbiljetten gäller från och med den 1 augusti det året eleven fyller 13 år.

Skolbiljett eller ungdomsbiljett kan överföras till Skånetrafikens Länk till annan webbplats. app (OBS biljetten kan antingen finnas på fysiskt kort eller digitalt). Kräver ett mobilt bank-ID.

Spara ditt kort! Har du råkat tappa ditt kort?

Vid förlust eller skadat skolkort kan ett nytt hämtas av elev eller närstående i kommunhusets reception mot en avgift på 50 kronor för skolbiljett (förskoleklass - årskurs 6) och 100 kronor för ungdomsbiljett (årskurs 7 - 9). Ankomst behöver inte föranmälas. Det går att betala med Swish eller jämna kontanter.

Vilka elever kan ha rätt till skolskjuts?

Rätten till skolskjuts utgår ifrån den så kallade närskolan. Närskolan är den skola som kommunen anvisar eleven till utifrån dennes folkbokföringsadress och skolans fastställda upptagningsområde (läs mer under Upptagningsområde nedan). För samtliga gäller att eleven är folkbokförd i Svalövs kommun.

Förskoleklass - årskurs 6 (kommunal närskola)
Elever som går på sin kommunala närskola, och befinner sig i åldersspannet för förskoleklass till och med årskurs 6.

Förskoleklass - årskurs 6 (val av annan kommunal skola än närskola)
Elever som valt annan kommunal skola i Svalövs kommun, och befinner sig i ålderspannet för förskoleklass till och med årskurs 6. Rätt till skolskjuts föreligger om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen jämförelsevis med skolskjuts till kommunal närskola.

Årskurs 7 - 9
Elever går på sin kommunala högstadieskola och inte kan resa med kollektivtrafik (har längre än 3 km till närmsta hållplats).

För elever i årskurs 7-9 som kan resa med kollektivtrafik ska ingen ansökan om skolskjuts göras då dessa elever får hemskickat en ungdomsbiljett, vilken gäller alla dagar som tider på dygnet i hela Skåne.

Anpassad grundskola
Elever går på vår kommunala anpassade grundskola.

Anpassad gymnasieskola
Elever som går på vår kommunala anpassade gymnasieskola.

Val av friskola i Svalövs kommun eller kommunal skola i annan kommun
Elever som väljer en fristående skola i kommunen eller kommunal skola i annan kommun kan ha rätt till skolskjuts om detta inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Svalövs kommun jämförelsevis med skolskjuts till den kommunala närskolan, samt om minst ett av de fyra kraven (se nedan) är uppfyllda.

Skolskjutsbussarna är inställda de dagarna som Svalöv kommuns kommunala skolor är stängda. Svalövs kommun har ingen möjlighet att meddela elever som nyttjar våra skolskjutsfordon i mån av plats.

Elever med varaktig funktionsnedsättning och kommunen placerar på annan skola
Elever med varaktig funktionsnedsättning som kommunen med stöd av skollagen beslutat placera på annan skola i kommunen eller annan kommun med anledning av att Svalövs kommun inte kan erbjuda en likvärdig utbildning för eleven på dennes närskola.

Elever som placeras på annan skola
Elever som kommunen med stöd av skollagen beslutat att placera på annan skola än sin närskola för dennes eller andra elevers trygghet och studiero har rätt till skolskjuts om något av de nedanstående fyra kraven är uppfyllda.

Växelvist boende
Elever som bor växelvis (cirka 50 % vardera) hos sina vårdnadshavare kan ha rätt till skolskjuts för resor mellan de växelvisa adresserna och närskolan. Båda adresserna behöver vara i Svalövs kommun. Ett busskort kan beviljas under förutsättning att eleven är folkbokförd i Svalövs kommun, går på sin närskola samt att minst ett av de fyra kraven (färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet) är uppfyllda.

Vid begäran ska intyg, schema, avtal, dom eller liknande uppvisas som styrker omfattningen av barnets vistelse hos respektive vårdnadshavare.

Elever som inte har rätt till skolskjuts

För elever som inte har rätt till skolskjuts är det vårdnadshavares ansvar att transportera elev till och från verksamheten.

I Svalövs kommun är det tillåtet för andra resenärer än skolskjutsberättigade elever att åka med kommunens upphandlade skolskjutsfordon i mån av plats. Att åka i mån av plats är endast tillåtet om det kan ske utan störning för skolskjutsberättigade elever. Denna möjlighet upphör den 11 juni 2024.

Svalövs kommun ansvarar inte för att meddela icke skolskjutsberättigade elevers vårdnadshavare om upphandlat skolskjutsfordon är försenad eller inställd.

Friskola i annan kommun
Elever som går i friskolor i annan kommun har ej rätt till skolskjuts.

Val av fristående skola i Svalövs kommun eller kommunal skola i annan kommun
Vid bedömning av rätten till skolskjuts tar kommunen hänsyn till vilka skyldigheter kommunen skulle haft om eleven hade valt att gå i sin närskola och om eleven då hade haft rätt till skolskjuts. Om skolskjuts till vald fristående skola alternatvt kommunal skola i annan kommun skapar ökade kostnader eller organisatoriska svåigheter i jämförelse med kostnad för skolskjuts till elevens närskola har eleven ingen lagstadgad rätt till skolskjuts.

Förskola och fritidshemsverksamhet
Elever i förskola och fritidshemsverksamhet har inte rätt till skolskjuts. Det åligger vårdnadshavare att transportera eleverna till och från verksamheterna.

Undantag kan dock göras för elever i grundsärskolan. Skolskjuts för elever i grundsärskolan kan utföras schemalagt till eller från fritidstillsyn i anslutning till skoltiderna. Elever i grundsärskolan som beviljats plats på samlokaliserad korttidsvistelse kan i mån av plats åka med befintlig skolskjuts.

Det föreligger ingen rätt till skolskjuts mellan korttidsvistelse och skola.

Vad krävs för att ha rätt till skolskjuts?

Rätten till skolskjuts gäller bara på skoldagar. Elever med beviljad skolskjuts har inte rätt till skolskjuts till fritidshemmet under studiedagar och lovdagar. Rätten till skolskjuts utgår från dennes folkbokföringsadres, alternativt den skola kommunen beslutat att placera eleven vid.

Det finns fyra separata grunder vilka berättigar till skolskjuts:

 • Färdvägens längd: Om eleven bor utanför skolans gångavståndsområde (se upptagningsområden) eller om gångavståndsområde inte är definerat bor mer än tre km mellan folkbokföringsadress och skola.
 • Trafikförhållanden: Bedömer kommunen skolvägen som trafikfarlig utifrån elevens ålder och mognad beviljas skolskjuts utan hänsyn till avstånd till skola.
 • Funktionsnedsättning: Skolskjuts kan beviljas vid varaktig (minst tolv veckor lång) funktionsnedsättning om eleven inte kan ta sig till skolan som övriga elever. Funktionsnedsättningen ska styrkas med läkarintyg.
  • Läkarintyget behöver vara utfärdat av läkare, psykolog eller annan person i liknande befattning, ej vara äldre än sex månader, beskriva elevens funktionsnedsättning samt behov av skolskjuts och vilket slags färdmedel som eleven kan färdas med.
  • Om en ansökan om skolskjuts med anledning av funktionsnedsättning beviljas, behöver ni inte ansöka på nytt varje läsår (förutom om eleven byter folkbokföringsadress eller skola).
   • Kommunen ser dock över alla beslut inför varje läsår och dessa kan omprövas om kommunen bedömer att förutsättningarna som fanns när beslutet fattades har ändrats.
  • En elev med varaktig funktionsnedsättning som placeras i skola i kommunen eller skola i annan kommun har rätt till skolskjuts till placeringsskolan om inte Svalövs kommun kan erbjuda en likvärdig utbildning för eleven på dennes närskola.
 • Särskild omständighet
  • Även andra omständigheter än ovanstående ska prövas av kommunen när detta åberopas av enskild (exempelvis nyanlända som placeras på olika boenden flera gånger under en termin eller läsår, elever folkbokförda i Svalövs kommun och som placeras i ett familjehem i Svalövs kommun, kan ha rätt till skolskjuts).

Behöver man ansöka om skolskjuts? När och hur görs ansökan?

I Svalövs kommun är det endast nedanstående elevkategorier som ska ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. För att säkerställa att ansökan hinner hanteras innan läsårsstart behöver den skickas in före den 31 mars inför kommande läsår.

Observera att om eleven byter adress under terminens gång, aldrig haft skolskjuts men behov uppstår alternativt inte längre vill nyttja skolskjuts ska meddela skolan eller skolskjutssamordnaren.

En elev som går på sin närskola och bor i aktuellt skolskjutsområde behöver inte ansöka om skolskjuts.

Förskoleklass - årskurs 6 (kommunal närskola)
Elever som går på i en av Svalövs kommunala skolor närskola, och befinner sig i åldersspannet för förskoleklass till och med årskurs 6:

 • Ansökan ska göras om elev bor utanför skolskjutsområdet.
 • Ansökan ska inte göras om eleven bor inom aktuellt skolskjutsområde.

Förskoleklass - årskurs 6 (val av annan kommunal skola än närskola)
Elever som valt annan kommunal skola i Svalövs kommun, och befinner sig i ålderspannet för förskoleklass till och med årskurs 6:

Årskurs 7 - 9
Elerver som går på sin kommunala högstadieskola och inte kan resa med kollektivtrafik. Elever som kan använda kollektivtrafik ska använda sin ungdomsbiljett och nyttja kollektivtrafik som skolskjuts.

 • Ansökan ska inte göras om elev bor inom aktuellt skolskjutsområde.
 • Ansökan ska göras om elev bor utanför aktuellt skolskjutsområde.

Elever som behöver skolskjuts med anledning av funktionshinder alternativt särskild omständighet
Elever som går på sin kommunala grundskola alternativt annan skola som Svalövs kommun placerat eleven vid:

 • Ansökan ska göras när behovet uppstår. Om en elev varit beviljad skolskjuts med anledning av funktionsnedsättning alternativt särskild omständighet behöver inte ansöka på nytt vid nästkommande läsår. Vårdnadshavare ska informera kommunen omgående om behovet inte längre kvarstår eller om förutsättningarna förändras (såsom ny adress).

Elever med växelvist boende
Elever som bor växelvis lika mycket hos sina vårdnadshavare:

 • Ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Elever som valt friskola i Svalöv eller kommunal skola i annan kommun

 • Ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

 • Elever i anpassad grundskola ska inte ansöka.
 • Elever i anpassad gymnasieskola ska ansöka inför varje läsår samt bifoga läkarintyg.

Regler vid av- eller ombokning av Kristianstad Taxi & Buss

 • Om eleven inte ska åka ska detta meddelas direkt till aktuellt taxibolag i så god tid som möjligt via telefon eller app, alternativt via mail om avbokning sker minst 2 arbetsdagar i förväg. Avbokning görs varje ny frånvarodag, eller för flera dagar i sträck om detta är möjligt.
 • Vid missad morgonresa med Kristianstad Taxi: hemresan avbokas inte automatiskt. Ska eleven inte åka hem ska resan omgående avbokas av målsman.
 • Om eleven har åkt till skolan med taxi på morgonen men av någon anledning inte behöver taxi hem på eftermiddagen är det målsmans ansvar att avboka ordinarie hemresa.

Kontakt

Kristianstad Taxi & Buss AB
Tele 0707-752572

Skolresor vid tillfällig (kortare än tolv veckor) funktionsnedsättning

Vid funktionsnedsättning som varar under tolv veckor anses den vara tillfällig. Vid tillfällig funktionsnedsättning är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts när en funktionsnedsättning kan anses vara tillfällig. Det finns ofta andra alternativ som kan ge stöd i elevens situation:

 • Vid olycksfall: Kontakta skolan samt anmäl skadan till kommunens olycksfallsförsäkring som bekostar resor om de anser att behov finns.
 • Vid sjukdom: Kontakta i första hand barnets privata försäkringsbolag och förklara att kommunen inte anser sig skyldig att anordna skolskjuts då funktionsnedsättningen är tillfällig. I andra hand kontaktas skolskjutsansvarig på kommunen som kan se över möjligheten för andra lösningar.

OBS! Rätten till skolskjuts utgår ifrån elevens egen situation. Rätt till skolskjuts förefaller inte när det är förälder som är sjuk eller har råkat ut för en olycka.

Upptagningsområde för respektive skola

Varje kommunal grundskola har ett fastställt upptagningsområde

Upptagningsområdets gränser sammanfaller helt med skolskjutsområdet. Huvudregeln är att en elev alltid har rätt till skolskjuts till närskolan om hemmet finns inom skolans skolskjutsområde. Om barnet går i en annan skola än sin närskola kan detta alltså påverka rätten till skolskjuts.

Kartor över skolskjuts- & gångavståndsområden

Rödmarkerat område: eleven är inte berättigad till skolskjuts eftersom eleven bor inom gångavståndsområdet.

Blåmarkerat område: eleven är berättigad till skolskjuts.

Olika färdmedel

Med vilka färdmedel anordnas skolskjuts?

Kommunen har rätt att hänvisa eleven till skolskjuts med det färdmedel som bedöms som mest lämpligt utifrån gällande regelverk och redan rådande skolskjutssituation. En grundregel i Svalövs kommun är att eleven inte får ha längre än tre kilometer mellan bostad och närmaste hållplats.

Resor med kollektivtrafik

Huvudregeln i Svalövs kommun är att skolskjuts utförs genom att eleven får ett resekort för resa med kollektivtrafiken. Resekortet är personligt för eleven och ska i huvudsak nyttjas för resa till och från skolan i anslutning till skolans tider. Går eleven på sin närskola kommer resekortet hem automatiskt om denne inte har haft ett kort sedan tidigare (tidigare utfärdade kort ska sparas och laddas automatisk med nya biljetter inför varje termin).

Vid växelvist boende eller om eleven valt en annan skola än sin närskola krävs ny ansökan inför varje nytt läsår. Kortet kommer sedan hem automatiskt om eleven blir beviljad resekort och inte har ett kort sedan tidigare (tidigare utfärdade kort ska sparas och laddas sedan med nya biljetter efter godkänd ansökan).

Vid förlust eller skadat resekort kan ett nytt hämtas av elev eller närstående i kommunhusets reception mot en avgift på 50 kronor. Ankomst behöver inte föranmälas. Betalning med Swish eller jämna kontanter.

Upphandlad skolskjuts

För elever som inte har möjlighet att resa med kollektiva färdmedel arrangeras så kallad ”upphandlad skolskjuts” vilken kan utföras med personbil, minibuss eller större bussar. I Svalövs kommun finns det ett antal fastställda hållplatser för upphandlad skolskjuts, dessa kan efter särskild prövning utökas med tillfälliga hållplatser. I Svalövs kommun finns det tre entreprenörer som utför upphandlad skolskjuts: Bergkvarabuss AB, Telepass samt Kristianstad Taxi & Buss AB.

Självskjutsning

I undantagsfall kan självskjutsning vara aktuell efter särskild prövning av kommunen. Självskjutsning innebär att förälder eller anhörig skjutsar eleven mot ersättning som utbetalas genom kontant reskostnadsersättning. Kontantbidraget är ett belopp som motsvarar högst kostnaden för resa med allmänna kommunikationer.

Kontaktpersoner - skolskjuts

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola
Cecilia Viborg
E-post

Billeshögskolan
Maria Möller
0418-47 53 22
E-post

Heleneborgskolan
Anne-Sophie Brunstedt
0418-47 51 18
E-post

Linåkerskolan
Karina Tingstedt
0709-47 52 41
E-post

Lunnaskolan
Marie Notsten
0418-47 53 33
E-post

Midgårds skola
Linda Nilsson
0435-78 10 02
E-post

Parkskolan
Robin Yjord
0418-47 52 68
E-post

Bergkvarabuss AB
Växel i Helsingborg
042-24 80 00

Sektorsadministratör/skolskjutssamordnare
Ann-Louise Svensson
Tis och tors kl. 13:00 - 15:30 samt fre kl. 10:00 - 11:30
0418-47 53 84
E-post

Exempel och Svalövs kommuns riktlinjer om skolskjuts

Elev bor fyra km från sin kommunala närskola Lunnaskolan

 • Eftersom eleven bor mer än tre km från sin närskola och har då rätt till skolskjuts.
 • Elevens vårdnadshavare kontrollerar skolskjutsområdet för Lunnaskolan och ser att familjen bor inom skolskjutsområdet.
  • Därför ingen ansökan om skolskjuts lämnas in, utan kommunen kommer att se till att eleven får en plats på ett av våra skolskjutsfordon.

Elev bor fem km från sin kommunala närskola Parkskolan

 • Eftersom eleven bor mer än tre km från sin kommunala närskola har eleven rätt till skolskjuts.
 • Elevens vårdnadshavare kontrollerar skolskjutsområdet och upptäcker att familjen bor utanför skolskjutsområdet.
  • En ansökan om skolskjuts behöver därmed skickas in.

Elevens föräldrar skiljer sig. Eleven bor kvar på samma adress (över tre km från sin kommunala närskola) med ena vårdnadshavaren och den andra vårdnadshavaren flyttar till annan adress inom Svalövs kommun.

 • Eftersom eleven alltjämt bor tre km från sin kommunala skola kvarstår rätten till skolskjuts.
 • Om eleven kommer att bo växelvis hos sina vårdnadshavare ska de ansöka om skolskjuts inför varje läsår.
  • Från elevens folkbokföringsadress kan eleven fortsätta att använda redan nyttjad skolskjuts.
  • Från växelvis adress beviljas resekort.

En elev flyttar under pågående termin till en ny folkbokföringsadress inom Svalövs kommun och till en annan skolas upptagningsområde, men eleven vill gå kvar på den gamla skolan

 • Rätten till skolskjuts upphör och en ansökan om skolskjuts måste göras på nytt. Om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Svalövs kommun kan skolskjuts beviljas mellan den nya folkbokföringsadressen och den gamla skolan.

En elev flyttar under pågående termin till en ny folkbokföringsadress inom Svalövs kommun och fortsätter tillhöra samma skolas upptagningsområde

 • Vårdnadshavare behöver anmäla till Svalövs kommun om skolskjutsbehovet kvarstår eller upphör.

Riktlinjer för skolskjuts för elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola i Svalövs kommun Pdf, 3.9 MB.