Folkhälsa & trygghet

Familj som är ute och springer tillsammans.

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkning och fördelning mellan kön, olika grupper i samhället och geografiska områden. Folkhälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa.

Folkhälsoarbetet ska förebygga ohälsa och syfta till att skapa förutsättningar för en god hälsa i samhället, vilket kräver långsiktighet. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.

Utgångspunkten kommunens folkhälsoarbetet

Utgångspunkten för Svalövs kommuns folkhälsoarbete är det nationella övergripande folkhälsomålet:

”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor”.

Även kommuns vision, som antogs 2020, lyfter fram fyra rum och som alla ska knyta an till ett aktivt folkhälsoarbete. De fyra visionsrummen är:

 • ”Har mod och framåtanda”,
 • ”Knyter samman”,
 • ”Låter människor växa”,
 • ”Har plats för liv”.

Folkhälsopolitiskt mål

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsopolitikens åtta nationella målområden är:

 • Det tidiga livets villkor.
 • Kunskaper, kompetenser och utbildning.
 • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
 • Inkomster och försörjningsmöjligheter.
 • Boende och närmiljö.
 • Levnadsvanor.
 • Kontroll, inflytande och delaktighet.
 • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Folkhälsoprogram för Svalövs kommun

I augusti 2021 antog kommunfullmäktige Folkhälsoprogrammet för Svalövs kommun. Programmet har tre prioriterade fokusområden som visar inriktningen på folkhälsoarbetet 2022 - 2025. Det lyfter fram barn/ungas uppväxt, betydelsen av studier/arbete samt sunda levnadsvanor för Svalövs alla medborgare.

Folkhälsoprogram för Svalövs kommun Pdf, 710 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsoinformation

Regional och nationell folkhälsoinformation:

Alkohol, narkotika, doping, tobak & spel om pengar - ANDTS

I länkarna nedan finns mer information som är kopplat till ANDTS-arbetet.

Vårdcentralens medborgarråd

Här har du som kommuninvånare möjlighet att vara med och påverka Vårdcentralens framtida arbete. Syftet med rådet är att Vårdcentralen vill ta tillvara på goda tankar och idéer som kommunens invånare har gällande verksamheten samt tillsammans skapa bättre förutsättningar för hälsa i kommunen.

Protokoll från medborgarrådet Pdf, 417.2 kB, öppnas i nytt fönster.