Ekonomi

Här hittar bland annat information om autogiro, årsredovisningar, kommunens dokument för mål- och budget, skattesatser samt prognoser och statisktik för befolkningsutveckling.

Autogiro - barnomsorg eller vård & omsorg

Svalövs kommun erbjuder möjlighet att betala fakturor som gäller barnomsorg och vård & omsorg via autogiro.

Du får som vanligt din faktura 30 dagar före förfallodagen. Pengar ska finnas på ditt konto dagen före förfallodagen. Betalningen bekräftas i bankens vanliga kontoutdrag

Gör så här:

 1. Skriv ut, läs igenom vilkorstexten och fyll i anmälningsblanketten. Pdf, 261.3 kB.
 2. Skicka anmälningsblanketten (kostnadsfritt) till:
  Frisvar, Svalövs kommun, Staben/ekonomi, 268 80 Svalöv
 3. OBS! glöm inte att underteckna.

Vid frågor, kontaka:
Annika Olsson, ekonomienheten
0418-47 50 85
E-post

Befolkningsutveckling - prognos & statistik

Befolkningsprognoser

Befolkningsstatistik

Befolkning den 31 december 2023
Kommunen: 14 544 personer

Svalöv: 4 265
Teckomatorp: 1 983
Kågeröd: 1 575
Billeberga: 979
Röstånga: 904
Tågarp: 447
Landsbygden: 4 391

Fakturaadress

Fakturaadress:
Svalövs kommun
Referensnummer: xxxx
Box 24
268 21 Svalöv

Obs! Det är viktigt är att du som leverantör anger referensnummer (alltid fyra siffror som vår beställare uppger vid köpet).

Elektroniska leverantörsfakturor
Svalövs kommun använder sig av elektroniska leverantörsfakturor. Detta innebär att du som leverantör har möjlighet att skicka elektroniska fakturor till kommunen.

Fakturaradress är enligt ovan och kommunens GLN-nummer är: 7362120000999.

För e-fakturor samarbetare vi med InExchange. Har ni ingen e-fakturalösning i dagsläget kontakta gärna InExchange Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på 0500-44 63 60.

Skanning av fakturor
Svalövs kommun arbetar fortsatt med skanning av fakturor. Fakturaadress för skanning av fakturor är enligt ovan.

Kontakta kommunens ekonomienhet
Vid frågor om elektroniska leverantörsfakturor samt skanning av leverantörsfakturor kontakta oss via telefon: 0418- 47 50 00 (växel), elle via e-post.

Fakturaadress koncernbolagen

Hur fungerar utjämningssystemet för Sveriges kommuner?

Sveriges kommuner och landsting har olika förutsättningar för att bedriva sina verksamheter. Skillnaderna kan bero på olika inkomstnivåer och därmed skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, klimatförhållanden, glesbygsgrad m.m. Staten har därför genom åren försökt med olika medel att utjämna dessa skillnader.

Det har funnits flera olika sorters system för kommunalekonomisk utjämning. Det nuvarande gäller från och med 1 januari 2005. Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet för att dessa skall kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i förutsättningar.

Utjämningssystemet kan delas upp i fyra olika delar:

1. Inkomstutjämning
2. Kostnadsutjämning
3. Strukturbidrag
4 Regleringsvidrag/avgift

1. Inkomstutjämning
Skatteintäkterna varierar kraftigt mellan kommunerna. Det kan bero på inkomstnivå, sysselsättningsläge, andel arbetande m.m. Det finns därför en långtgående utjämning mellan kommunerna, som till stor del finansieras av staten.

Utjämningen garanterar varje kommun en skattekraft som uppgår till 115 % av medelskattekraften i riket. Skattekraft är kommunalt skatteunderlag per invånare. Medelskattekraft är ett riksmedelvärde. De kommuner, som har en egen skattekraft överstigande 115 %, tvingas betala en stor del av de skatteintäkter, som ligger över den nivån, till andra kommuner.

2. Kostnadsutjämning
I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader, som den enskilda kommunen inte själv anses kunna påverka. Utjämning sker inte för faktorer som beror på servicenivå, effektivitet, kvalitet och/eller avgiftssättning.

Systemet är helt kommunalt. De kommuner som har gynnsamma strukturella förhållanden betalar till de som har ogynnsamma sådana.

Förenklat kan sägas att systemet skall utjämna för att exempelvis andelen äldre med stort vårdbehov varierar kraftigt mellan olika kommuner. Ett annat exempel är att skolan kostar mer i glesbygdskommuner eftersom undervisningen där kan behöva drivas i mindre klasser och att eleverna oftare behöver skolskjuts.

Däremot skall inte systemet kompensera för att man exempelvis har valt att ha en hög lärartäthet, låg taxa inom äldreomsorgen eller stor andel platser i särskilt boende.

Följande tio verksamhetsområden/faktorer finns med i utjämningssystemet:

 • Barnomsorg
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Äldreomsorg
 • Individ och familjeomsorg
 • Omställningsbidrag vid kraftigt förändrad folkmängd
 • Barn och ungdomar med utländsk bakgrund
 • Kollektivtrafik
 • Bebyggelsestruktur
 • Lönenivåer i olika delar av landet
 • LSS (handikappreformen)

För varje verksamhetsområde beräknas en standardkostnad. Dessa summeras ihop till en total strukturkostnad för respektive kommun. Kommuner som har en lägre strukturkostnad än rikets genomsnitt får betala en avgift till andra kommuner. De som en högre strukturkostnad än rikets genomsnitt får ett bidrag.

​3. Strukturbidrag
Bidraget ska stärka kommuner och landsting med en liten befolkning för att dessa ska kunna satsa på näringsliv och sysselsättning. Bidraget har således en karaktär av regionalpolitiskt stöd.

4. Regleringsvidrag/avgift
Inkomstutjämningen leder till att statens kostnad kommer att påverkas av hur skatteunderlaget utvecklas. En hög ökning leder till en hög ökning av statens kostnad. Det har därför införts en avgift eller bidrag, som gör att staten kan anslå en viss summa pengar till kommunsektorn. Räcker inte summan så får kommunerna betala en avgift och vice versa. I regleringsbidraget/avgiften syns även om staten vill ge extrapengar eller om man vill dra in pengar från sektorn.

Skattesatser 2023

Skattesatser i kommunen, regionen och församlingarna

Församling

Svalövsbygden
Kommunalskatt: 20,74
Landstingsskatt: 11,18
Begravningsavgift: 0,258
Kyrkoavgift: 1,27
Totalt, ej kyrkoavgift: 32,178
Totalt: 33,448

Billeberga/Sireköpinge
Kommunalskatt: 20,74
Landstingsskatt: 11,18
Begravningsavgift: 0,258
Kyrkoavgift: 1,27
Totalt, ej kyrkoavgift: 32,178
Totalt: 33,448

Teckomatorp
Kommunalskatt: 20,74
Landstingsskatt: 11,18
Begravningsavgift: 0,258
Kyrkoavgift: 1,27
Totalt, ej kyrkoavgift: 32,178
Totalt: 33,448

Kågeröd/Röstånga
Kommunalskatt: 20,74
Landstingsskatt: 11,18
Begravningsavgift: 0,258
Kyrkoavgift: 1,43
Totalt, ej kyrkoavgift: 32,178
Totalt: 33,608