Internationellt arbete

Kommunen har vänortsavtal med Kedainiai i Litauen och samarbetsavtal med Stadt Kyritz i Tyskland och Lobez i Polen. Vidare har Svalövs kommun samarbete med Kalundborg i Danmark.

Den ökade internationaliseringen, och då särskilt kontakterna inom EU, har ändrat förutsättningarna för det internationella samarbetet. Det traditionella vänortsutbytet har fått minskad betydelse. Istället etableras nya och skiftande partnerskap kring konkreta samarbetsprojekt.

Svalövs kommuns mål med det internationella arbetet:

  • Att genom internationellt engagemang och kunskapsutbyte bidra till en fredlig och demokratisk utveckling i världen.
  • Att bidra till en ökad ömsesidig förståelse för andra kulturer och samhällssystem.
  • Att bidra till marknadsföringen av kommunen.
  • Att skapa, stödja och stimulera en miljö för internationellt samarbete genom erfarenhets- och kunskapsutbyte för kommunens invånare, näringsliv, organisationer, förtroendevalda och anställda.
  • Att genom kunskapsinhämtning och kunskapsspridning maximera kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga nytta av det svenska EU-medlemskapet.
  • Att stimulera kommunens ungdomar till internationella kontakter och utbyten.

Dessa mål omsätts konkret i en internationell handlingsplan som årligen revideras. Den vägledande principen är att det internationella arbetet ska vara av strategisk nytta för kommunen, och vara inriktat på praktiskt och operativt arbete.

Detta kan ske i form av deltagande i Europeiska Unionens (EU) projektsamarbete. Särskilt fokus sätts på ungdomars möjligheter till kontakter och utbyte med andra länder