Så fungerar Svalövs kommun

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. Här kan du läsa mer om vem som styr och hur kommunen styrs. Du kan även läsa om hur ett beslut fattas och hur du kan överklaga beslut.

Vem styr kommunen?

Under mandatperioden 2023–2026 styrs Svalövs kommun av en koalition som består av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Tillsammans har de tre partierna 19 av 35 mandat.

I Svalövs kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 7 partier.

Mandatfördelning i Svalövs kommun efter kommunvalet 2018.

Politiken styr

Det finns flera sätt för dig som invånare att påverka kommunens inriktning och arbete. Först och främst är Svalöv, som alla kommuner, styrd av sin politiska majoritet. Det betyder att hur du röstar i valet är ett sätt att direkt påverka kommunens mål och inriktningar.

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 35 mandat. Det betyder att det finns 35 platser som fördelas mellan partierna utifrån valresultatet. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år och vara skriven inom kommunen respektive landstinget/regionen. Utländska medborgare ska dessutom ha varit skrivna i landet i tre år.

Kommunalråd och förtroendevalda

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen. Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden.

Förtroendevalda i nämnder och bolagsstyrelser

De förtroendevalda i kommunens nämnder och bolagsstyrelser beslutar i frågor inom nämndens eller bolagets ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd och bolag ska ha ansvar för. Många lagar säger också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Så styrs Svalövs kommun

Mål och budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och budget ska se ut för de kommande tre åren. Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Det innehåller inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Här kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. Du kan också se vad vi gör för att nå våra inriktningsmål, hur väl vi håller oss till vår budget och hur vi fördelar pengarna mellan olika verksamheter och nämnder.

Nämnder, förvaltningar och bolag

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Till exempel har vård- och omsorgsnämnden ansvar för omsorgen och vårdpolitiken. Nämnderna ska utifrån kommuninvånarnas intressen se till att den kommunala servicen fungerar.

Kommunfullmäktige ger varje år inriktningsmål och uppdrag till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Nämnderna och bolagsstyrelserna arbetar sedan för att fullfölja uppdragen. Till sin hjälp har de förvaltningar och bolag som tar fram beslutsunderlag och genomför besluten. Verksamheten utförs av verksamheter i kommunens egenregi, privata utförare och de kommunala bolagen.

» Se alla nämnder och styrelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningarnas uppdrag är att genomföra de beslut som nämnderna fattar, och förse nämnderna med beslutsunderlag. Varje förvaltning ansvarar för ett verksamhetsområde och stödjer en nämnd. Till exempel är det sektor vård- och omsorg som arbetar för och stödjer vård- och omsorgsnämnden.

» Se alla förvaltningar Öppnas i nytt fönster.

Svalövs kommun har valt att driva en del av sin verksamhet genom kommunala bolag. Bolagen får direktiv av kommunfullmäktige och alla är samlade i koncernen Svalövs Kommunhus AB.

» Se alla kommunala bolag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar och lagar

Kommunen ansvarar för en stor del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård. Ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst ligger också hos kommunen. Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Länk till annan webbplats.

Styrande lagar

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I Förvaltningslagen, som styr alla offentliga organ, regleras särskilt myndigheternas upplysningsplikt. I båda lagarna fastställs hur insyn och överprövning ska ske.

Lokala föreskrifter

De flesta kommuner har dessutom lokala regler (föreskrifter), som behövs för att se till ordning och säkerhet för kommunens invånare.

GDPR

All behandling av personuppgifter Öppnas i nytt fönster. sker enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Så fattas beslut

Ett ärendes gång och överklaga beslut

När en privatperson, en organisation, ett företag eller en myndighet skickar in en handling till Svalövs kommun uppstår ett så kallat ärende som kommunen nu ska bearbeta.

Ett ärendes gång

Ärendet registreras

Kommunen registrerar datum när ärendet kommer in och ger ärendet ett diarienummer. Diarienumret är unikt för varje ärende för att de lätt ska kunna hittas. Alla ska kunna se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Ärendet bereds och beslutas
Ärendet ska nu beredas. Det betyder att tjänstepersoner i kommunen tar fram nödvändig information om ärendet. I en del ärenden beslutar sedan kommunens olika nämnder.

Nämnderna kan även lämna över ärenden till en tjänsteperson som då fattar ett beslut. Det gäller främst för rutinärenden.

Vissa ärenden ska gå vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut.

Beslutet meddelas
När ett beslut är fattat skickas det till den som berörs av det. På kommunens officiella anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. meddelar kommunen att och när beslut är fattade. Vad som är bestämt går att läsa i nämndernas, kommunstyrelsens och fullmäktiges protokoll Öppnas i nytt fönster.. Dessutom kan du söka i Svalövs kommuns webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beslutet genomförs
Det är kommunens tjänstepersoner som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort.

Överklaga beslut

Du kan överklaga om du tycker att ett felaktigt beslut är taget inom kommunen.

Om du överklagar ett beslut som gäller en enskild person, kallas det för att göra ett förvaltningsbesvär. Du har tre veckor på dig att överklaga, efter att du fått beslutet.

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du anser att kommunen har fattat ett beslut som den inte har rätt att fatta. Det gäller också om du anser att själva beslutet bryter mot någon lag. Det kallas för att göra ett kommunalbesvär eller en laglighetsprövning.

» Läs mer om att överklaga beslut Öppnas i nytt fönster.