Artikeln publicerades 22 januari 2009

Information om BT Kemi-arbetet

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Utökat bidrag med 45 miljoner kronor är beviljat.

Länsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket beviljat utökat bidrag med 45 miljoner kronor för 2008 och samtidigt meddelat att man fortsätter stödja de åtgärder som framöver bedöms erforderliga.

Norra området

Hittills har 67 000 ton förorenad jord behandlats. 8 000 ton har grävts upp och lagts i upplag i avvaktan på ett utökat export-tillstånd. Analyser av prover från schaktade ytor visar att i stort sett alla ytor är rena eller näst intill rena. En beräkning visar att endast cirka 50 kg bekämpningsmedel finns kvar. Den bort-transporterade och destruerade mängden bekämpningsmedel uppskattas till 8 350 kg, med massorna i upplaget inräknade.
 
I Tyskland har 50 000 ton jord behandlats och godkänts. Analyserna visar fortsatt att alla bekämpningsmedel och dioxiner försvinner vid behandlingen.
 
Arbetet med att förvandla det norra området till ett attraktivt naturområde har påbörjats. Grundläggning av fundament för GC-broarna med provpålning påbörjas nästa vecka. Pålarbetena, som givetvis orsakar buller, avses endast bedrivas dagtid.
 
Fyllnadsmassor körs in de närmaste veckorna och tippas direkt på plats i området. Ungefär 8.000 ton kommer från Billeberga. Ytterligare massor kan tas emot i området.

Södra området

Det begränsade området i söder med förorenade äldre betrännor murade av tegel har grävts ur och sanerats. Provgrävning på en plats i den västra delen av de större betsvämmorna har genom-förts, samt pågår på en plats i den östra delen. Hittills har endast resultat från några prover erhållits, men det första intrycket är att den djupare jorden är så förorenad att åtgärder behövs. Även betongen i rännorna är förorenad.
 
Vatten från länshållning av schaktgropar leds efter slam-avskiljning över till det norra området och dräneringssystemet där.

Förberedelser pågår för att åtgärda den s.k. byggnad 5 inom Lans Mekaniska Verkstad. En rivningsanmälan för den nuvarande lokalen och bygglov för en ersättningsbyggnad har lämnats in.

Läs mer om BT Kemi