Hållbart resande

Här är en sida med information om hållbart resande, tips vad man själv kan göra och kommunens relaterade arbete kring hållbart resande. Detta för att få fler att lämna skoavtryck istället för klimatavtryck på sin väg.

Hållbart resande innebär ”transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö”.

Mer konkret menar hållbart resande i första hand resandet med hållbara färdsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik och att resor inte behöver genomföras alls. I andra hand kan även en effektivare bilanvändning, i form av exempelvis bilpool eller samåkning, och i viss mån också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon räknas som hållbart resande.

Från kommunens Energi- och klimatplan 2022-2030:

Transporter står för en fjärdedel av växthusgaserna i Svalövs kommun. Då fem av kommunens sex tätorter har pågatågstrafik finns relativt goda möjligheter att öka andelen kollektivtrafik i kommunen. Samtidigt är många kommuninvånare beroende av bilen som färdmedel varför kommunen även behöver möjliggöra för en elektrifiering av vägtransporter. Den övergripande målbilden på transportområdet är att minska transportbehovet, öka andelen energieffektiva, miljöanpassade fordon, förbättra distributionen av fossilfria drivmedel och stärka möjligheterna till resor med gång, cykel och kollektivtrafik.”

Europeiska mobilitetsveckan 16 - 22 september

Varje år hålls europeiska mobilitetsveckan som är ett EU-initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Veckan äger rum den 16-22 september varje år. Det är ett tillfälle för olika aktörer att uppmärksamma och skapa aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

22 september - Internationella bilfria dagen

Under mobilitetsveckan infaller även årets bilfria dag, den 22 september. Då vi uppmanar alla att testa att låta bilen stå hemma och antingen avstå från att resa eller välja att gå, cykla eller åka kollektivtrafik.

Låt bilen stå - för klimatets skull!

Restips för dig som bor eller verkar i kommunen

Till vardags kan du resa mer hållbart genom att välja cykel, elcykel, buss eller tåg före bilen. Många sätter sig i bilen av gammal vana. Men det kan finnas mycket att vinna på att prova andra sätt att ta sig till exempelvis jobbet, skolan, affären eller fritidsaktiviteterna. Det kan ge vinster för klimatet, men också vara billigare och ge motion.

Tips för mer hållbara vardagsresor:

 • Gå eller cykla – Det ger en positiv effekt för både hälsa och miljö!
 • Ta tåget eller bussen – När du åker kollektivt kan du multitaska, passa på att läsa en bra bok eller jobba.
 • Samåk – Ypperligt tillfälle att lära känna grannar eller kollegor bättre samtidigt som du gör något för miljön och din ekonomi.
 • Planera dina resor och ärenden – Du sparar inte bara på jordens resurser utan även din tid och pengar.
 • Arbeta hemifrån om du kan – Att avstå resa är den gärning som ger bäst effekt för klimatet och du slipper lägga tid på transport.
 • Låt din nästa bil bli en elbil – Minska utsläppen från ditt bilåkande så mycket som det bara går, välj en elbil!

Tänk på att varje omställning gör skillnad. Att låta bilen stå några dagar i veckan eller att välja en hållbar transport vid några av dina vardagsresor ger positiva effekter för både hälsa och miljö.

Hör gärna av dig till kommunen om du vill ha personliga råd på hur du kan minska ditt bilresande.

Hållbara restips till arbetsgivare

Genom att följa dessa restips kan du som arbetsgivare få nöjda medarbetare, effektivare arbete, lägre kostnader och en bättre miljö. Här hittar du åtta tips som kan miljöanpassa din arbetsplats resor och transporter:

 1. Aktuella tidtabeller - Sprid aktuella tidtabeller och trafikinformation gällande kollektivtrafik på en tillgänglig plats, antingen fysiskt på en anslagstavla eller på företagets intranät.
 2. Subventionera kollektivtrafikresandet – Motivera resandet med kollektivtrafik genom att erbjuda anställda att resa på arbetstid eller subventionera deras resekort. Att tänka på är att delar av kostnaden för privata resor som betalas av arbetsgivaren kan vara skattepliktig.
 3. Cykla och gå till jobbet – Stötta arrangemang som leder till ökad fysisk vardagsaktivitet. Det ger piggare och friskare medarbetare. Arbetsgivare kan erbjuda säker och väderskyddad cykelparkering, dusch- och ombytesmöjligheter, servicetjänster samt leasingcyklar, anordna stegtävlingar eller ha gemensamma hållbarhetsmål etc.
 4. Cykelpool för tjänsteärenden – Många ärenden kan ligga inom cykelavstånd från arbetsplatsen. Att erbjuda cyklar för dessa resor uppmuntrar medarbetare till ett hållbarare val.
 5. Skapa en hållbar resepolicy - Inför en aktiv resepolicy med miljö- och säkerhetskrav. Motivet är att arbetsgivaren då styr mot ett både trafiksäkert och miljöanpassat resande. Börja med att få en överblick på resandet och vilka förändringar som är möjliga.
 6. Ersätt milersättning med bilpool – Utred möjligheten med en bilpool för tjänsteresor. Fördelen med bilpool i stället för att köra privata bilar i tjänsten är att poolbilar är miljöanpassade och säkra samt att medarbetare kan gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet då de inte behöver sin egen bil i tjänsten.
 7. Minska resandet – Utveckla distansarbetet för att ge medarbetare möjligheten att avstå från resor genom att arbeta med digitala möten och fjärr-konferenser.
 8. Uppmuntra godsleverantörens miljöarbete – Ställ miljökrav på företagets godsleverantörer. Efterfråga ett organiserat miljöarbete och låt dem visa hur de jobbar med energieffektivisering och miljöanpassning.

Hör gärna av er till kommunen om ni vill ha råd eller tips som företag.

Kommunala styrdokument kopplat till hållbart resande

I kommunens Energi- och klimatplan (antagen 2023) har kommunen satt upp mål gällande transport och resor. För att nå dessa mål behöver kommunen arbeta med hållbart resande.

Målen för den geografiska kommunen är:

 • Växthusgasutsläppen från vägtrafik ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.
  Indikator: Växthusgasutsläpp från vägtrafik i Svalövs kommun.
 • Andelen hållbara resor inom Svalövs kommun ska öka till 40 procent till 2030.
  Indikator: Andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik.

Läs mer i Energi- och klimatplanen här Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Kommunens Översiktsplanen (antagen 2021) och dess planeringsprinciper gällande hållbart resande sätter tonen för kommunens arbete med dessa frågor inom samhällsplanering och är det övergripande paraply som sedan brutits ner i Trafikstrategin (antagen 2022) och den reviderade Cykelplanen (antagen 2022).

Översiktsplanens planeringsprinciper för Hållbart resande är:

 • Vi samverkar för täta tågavgångar och en robust regionbusstrafik som sammanlänkar landsbygden med stationsorterna och regionen.
 • Vi samverkar för säkra och gena cykelförbindelser genom kommunen och regionen såväl som för cykelleder för rekreation och turism.
 • Vi arbetar för att stärka möjligheterna för gång- och cykelresor i tätorterna och kopplar samman gång- och cykelvägar med viktiga målpunkter och grönblå stråk.
 • Vi verkar genom fysiska åtgärder såväl som attityd- och beteendepåverkan för att öka möjligheterna att resa hållbart.
 • Vi samverkar för infrastruktur- och trafiksäkerhetsåtgärder som minskar genomfartstrafiken i våra tätorter.
 • Vi verkar för att stärka och effektivisera parkeringsmöjligheterna för cykel och bil.
 • Vi verkar för att godstransporter på väg överförs till järnväg och att förutsättningar för ny rangerbangård i kommunen utreds och kartläggs.

Du kan läsa mer om kommunens arbete med hållbart resande i: