Miljö & hälsoskydd

Svalövs kommuns miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt livsmedelstillsyn sker hos Söderåsens miljöförbund. I Söderåsens Miljöförbund ingår Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner.

Söderåsens miljöförbund

Du kontaktar Söderåsens miljöförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när du behöver hjälp med frågor som rör miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt taxor och avgifter som gäller när det rör sig om tillstånd och tillsyn inom miljöområdet.

Buller och luftkvalité

Buller är ett utbrett hälsoproblem och är den störning som berör flest människor i Sverige. Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att olika personer kan uppleva att olika ljud utgör buller.

Det finns många olika källor till buller, till exempel vägtrafik eller ljud från ventilation. Både vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet kan påverkas av buller. Om du störs av buller och problemet kvarstår efter att du varit i kontakt med den som orsakar det, kan du kontakta Söderåsens miljöförbund för att starta ett klagomålsärende.

Luftkvaliteten påverkas av flera olika aktiviteter i samhället, till exempel vägtrafik och industriella processer. Både människors hälsa och vår miljö kan påverkas av luftföroreningar, som till stor del är ett gränsöverskridande problem. Hälsoeffekter på grund av luftföroreningar är beroende på vilken typ av förorening det rör sig om, dess koncentration, längd på exponering och individuell känslighet.

Barn och äldre är ofta mer påverkade av effekterna av luftföroreningar. Vår miljö kan påverkas genom växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. Det nationella miljömålet Frisk luft handlar om luftkvalitet och beskriver de haltnivåer för luftkvalitet som vi ska uppnå. Svalövs kommun är med i Skånes Luftvårdsförbund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information gällande buller och luftkvalité finns på Söderåsens miljöförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomgångskörning

Tomgångskörning betyder att du har bilen igång utan att köra. Detta kan vara störande och det orsakar utsläpp av farliga ämnen till luften. Därför har kommunen regler om tomgångskörning.

Undvik tomgångskörning så långt som möjligt, speciellt när bilen är kall eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen.

Högst en minut
En förbränningsmotor i motordrivet fordon som står stilla får hållas igång i högst en minut. Detta gäller inte om trafikförhållandena kräver att fordonet står stilla, till exempel i trafikkö eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Radon

Grundämnet radon finns överallt i naturen. Radonhaltig luft kan sugas in i våra hus och orsaka höga halter av radon. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial eller dricksvatten.

Radon är en ädelgas som bildas när radium, som är ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar. När man andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna lätt i luftvägarna. När sedan radondöttrarna sönderfaller sänder de ut strålning som kan skada luftvägarnas och lungornas celler. Radon är en vanlig orsak till lungcancer.

Radon i mark

En översiktlig inventering av radon gjordes för Svalövs kommun 1990. I inventeringen riskklassas olika områden utifrån förekomsten av berg och jordarter.

Inventeringen delar in kommunen i:

  • Högriskområde
  • Normalriskområde
  • Lågriskområde
Kartvy över olika riskområden gällande radon i mark.

Radon i hus

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten, eftersom gasen varken luktar, smakar eller är synlig. Det vanligaste sättet att mäta är med hjälp av spårfilm som placeras ut i minst två rum.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning ska mätning ske under eldningssäsongen (vintern) och under minst två månader. Ju längre tid mätningen sker desto noggrannare blir mätningen.

Kontakta ett företag som säljer radonmätare för beställning av spårfilm och beskrivning av hur du går till väga vid mätningen.

Riktvärde
Om årsmedelvärdet, efter mätning enligt SSM:s metodbeskrivning, överstiger 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter), är radonhalten i bostaden eller lokalen ohälsosam för människor.

Åtgärder
Om byggnadsmaterialet avger radon brukar man förbättra ventilationen. Det är framför allt blåbetong som avger radon. Om radonet kommer från marken, kan man först och främst täta läckor. Läckorna finns främst runt golvbrunnar och skyddsrör. I de allra flesta fall räcker det tyvärr inte med att täta utan man måste försöka skapa ett undertryck, så att inte luften från jorden sugs in. Detta görs oftast med en radonsug.

Radon i dricksvatten

I kommunalt dricksvatten kontrolleras radonhalten regelbundet. Många kommunala vattentäkter är dessutom ytvattentäkter, som sällan innehåller radon.

Har du däremot en egen djupborrad brunn bör du kontrollera ditt vatten. Ligger brunnen i ett område där berggrundens halt av uran är högre än vanligt bör du vara extra uppmärksam. Det är inte bra att dricka radonhaltigt vatten, och om det finns radon i hushållsvattnet avgår det dessutom till inomhusluften.

Dricksvatten räknas som tjänligt med anmärkning vid mer än 100 Bq/l (Becquerel per liter vatten), och otjänligt vid mer än 1000 Bq/l. Livsmedelsverket har rekommenderat att man inte ger barn under fem år vatten med radonhalter över 500 Bq/l.

Mer information gällande radon finns på Söderåsens miljöförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantbruk

Lantbruk räknas i miljöbalkens mening som miljöfarlig verksamhet. Det är en näringsform som bland annat innefattar skogsbruk, odling samt djurskötsel. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över miljöskydd samt hälsoskydd för lantbruk.

Ett tillsynsbesök kan vara antingen anmält eller oanmält. Vid besöket utförs en rundvandring och dokumentationen ses över. Det som kontrolleras vid besöket är bland annat verksamhetens egenkontroll, växtodlingsplan, hantering och spridning av bekämpningsmedel, lagring och spridning av gödsel, hantering av farligt avfall, olja och diesel. Tillsynsbesöken görs med stöd av miljöbalken och checklistor används som är utarbetade tillsammans med kommunerna i Skåne.

Mer information gällande lantbruk finns också på Söderåsens miljöförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll

Verksamhetsutövaren ska veta vilken påverkan verksamheten har på människors hälsa samt miljön. Den som bedriver lantbruk är i miljöbalkens mening "verksamhetsutövare". Enligt miljöbalken ska den som har en verksamhet som kan medföra olägenhet för hälsa eller miljö fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka samt förebygga olägenheter.

För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga gäller även förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. Det som omfattas av egenkontrollen är bland annat ansvarsfördelning och kompetens inom verksamheten, drift, underhåll och skötsel, kemikaliehantering samt rutiner för fortlöpande kontroll av utsläpp till mark, luft eller vatten som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel är produkter som är speciellt avsedda att påverka levande organismer. De kan även orsaka oönskad skada på människors hälsa eller miljön.

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen för att få användas eller säljas och uppgifter om godkända preparat finns i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

För att du ska få sprida kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket krävs tillstånd. Du behöver även gå en behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar för att få ett sprutcertifikat. Vid spridning av bekämpningsmedel finns krav på hänsyn till förhållandena på platsen, mark- och vindanpassade avstånd, utrustning samt att dokumentation ska föras. Rengöring och påfyllning av en spruta ska ske på en säker plats utan att utsläpp till mark, grundvatten eller ytvatten kan ske.

 

Djur & djurskyddsfrågor

Det är Länsstyrelsen i Skåne län som ansvarar för alla djurskyddsfrågor i Svalövs kommun. Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta:

Länsstyrelsen i Skåne län
010-22 41 350
Vardagar kl. 09.00-11.00
E-post Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I övriga ärenden kan länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärer kontaktas via länsstyrelsens växel: 040-25 20 00.

Olycka med vilda djur

Om du krockar med ett större vilt djur, som älg, hjort, rådjur eller vildsvin ska du ringa polisen, telefon 114 14, även om djuret inte verkar vara skadat.

Nationella viltolycksrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få mer information om hur du gör när du krockar med vilt. Där kan du också se var i landet som viltolyckorna ofta inträffar.

Om du har sett ett skadat eller påkört djur kan kommunen skicka ut en jägare för att ta hand om djuret.

Störning från djur

Söderåsens miljöförbund ansvarar för att utreda störningar från djur, till exempel skällande hundar eller lukt från djurhållning.

Döda och skadade djur på kommunens mark

Vad det gäller döda vilda djur som påträffas på kommunens mark så tar Gata och Park hand om dessa. I vårt felanmälanssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver du ditt ärende och vilken adress det gäller.

En kommunjägare har ansvar för att ta hand om skadade djur på kommunens mark. Det kan vara vilda djur som tar sig in på detaljplanelagt område och skadar sig eller som av någon anledning redan är skadade när de tar sig in på kommunens mark. Ska insatser ske på annan mark måste kommunjägaren ha varje markägares tillstånd.

Alla kommunjägare som är under arbete bär en kommunjägarväst och har en skylt på bilen som säger Kommunjägare. De arbetar ofta tidigt på morgonen så att så lite folk som möjligt ska vara ute.

Skadedjur och ohyra

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Det är främst fastighetsägarens ansvar att problem inte uppstår samt att vidta åtgärder för att ta bort problemet. Det gäller dock även för var och en, exempelvis hyresgäster, att se till att problem inte uppstår.

Var noga med hur du hanterar dina sopor och din kompost, eftersom oaktsam hantering kan leda till problem med skadedjur och ohyra. Även överdriven matning av fåglar kan dra till sig skadedjur. Vid kompostering av matavfall krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. En förutsättning för hemkompostering är att en sluten behållare används. Detta minimerar risken att locka dit skadedjur som råttor, möss och fåglar.

Mer information gällande skadedjur finns på Söderåsens miljöförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalier

För många av de kemikalier som används i vårt samhälle saknas ännu kunskap kring risker vid användning och långsiktiga effekter. Det är viktigt att var och en håller sig uppdaterad om nya rön gällande kemikaliers egenskaper, för att hantera dem på ett säkert sätt. Det är även viktigt att fasa ut de kemikalier som bedöms som särskilt farliga.

Mer information gällande kemikalier finns på Söderåsens miljöförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biltvätt

När du tvättar din bil på gatan eller garageinfarten rinner tvättvattnet ut till gatubrunnar som oftast inte är anslutna till reningsverk. Tvättvattnet innehåller bland annat tungmetaller, lösningsmedel, tensider som hamnar i åar och bäckar samt slutligen Öresund. Föroreningarna är skadliga för både oss människor och vattenlevande växter och djur.

Alternativ till att tvätta bilen på gatan
Att använda sig av gör-det-själv-hall eller en automatisk biltvätt är ett bra alternativ till att tvätta på gatan. Här renas det miljöfarliga tvättvattnet.

Lagar och bestämmelser
Enligt 2 kap miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Det innebär att den som använder avfettningsmedel och/eller bilschampo vid fordonsrengöring ansvarar för att miljön inte tar skada. Biltvätt på gatan, där det förorenade tvättvattnet går orenat ut i kommunens vattendrag och slutligen till havet, betraktas därför som olämplig hantering av kemiska produkter.

Förorenad mark

Ett område bestående av mark, grundvatten, ytvatten eller byggnader anses vara förorenat när halterna av ett ämne överstiger de naturliga bakgrundshalterna i området. Att ett område är förorenat behöver därmed inte innebära att det automatiskt är farligt och alla föroreningar kräver inte någon åtgärd.

Alla som har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har medfört skada på eller olägenhet för miljön ansvarar för att denna avhjälps (2 kap 8 § miljöbalken). Ansvaret regleras i miljöbalkens tionde kapitel.

Huvudregeln är att den som har bidragit till föroreningen, det vill säga den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen, är ansvarig för utredning och sanering. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta undersökningar och sanering så kan andra personer vara ansvariga i andra hand, till exempel fastighetsägaren.

Upplysningsplikt
Om det vid till exempel bygg-, mark- eller rivningsarbeten påträffas misstänkta föroreningar har man en skyldighet att genast meddela detta till Söderåsens miljöförbund.

Anmälningsplikt
För att undvika skador på människors hälsa eller miljön är det viktigt att mark eller byggnader som blivit förorenade saneras på ett riktigt sätt. Avhjälpande åtgärder (sanering) av ett förorenat område ska anmälas till Söderåsens miljöförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anmälan ska göras i god tid, minst sex veckor innan åtgärden påbörjas.