Natur- och vattenvård

Vy över ekeshögarna i Norrvidinge.

Naturen har stor betydelse för Svalövs kommuns attraktivitet och identitet. Att bo nära naturen är ett viktigt skäl för att flytta eller återvända till kommunen.

Naturen och den biologiska mångfalden är basen för allt liv och kommunens viktigaste resurs. Den producerar tjänster som vi alla är beroende av. Dessa ekosystemtjänster måste vi värna, vårda och visa så att de finns kvar för kommande generationer.

Naturen är en viktig bas för näringarna jord- och skogsbruk. Dessa näringar både ha varit, och är alltjämt med och skapar många av de natur- och kulturvärden som finns i kommunen idag i forma av naturbeten och ädellövskogar.

I Skåne och i Svalöv finns en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i Sverige.

Skälet till det är att kommunen ligger i en geologisk gränszon där kalkrika bergarter möter det sura urberget. Här möts sydliga och nordliga växt, svamp och djurarter. Stor artrikedom finns i ett stort antal livsmiljöer. Landskapet är tredelat med slätt i söder, mellanbygd norr om Svalöv och skogsbygd på Söderåsen

Svalövs kommuns naturvårdsprogram

Svalövs kommun har ett antagit naturvårdsprogram och syftet med programmet är att:

 • Beskriva värdefulla natur- och kulturmiljöer i Svalövs kommun.
 • Vårda, skydda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer på landsbygden och i tätorterna.
 • Vara ett kunskapsunderlag i den fysiska planeringen, vid exploatering, bygglovsärende och vid miljökonsekvensbeskrivningar.
 • Vara ett kunskapsunderlag för förskola och skolans uteundervisning.
 • Visa kommuninvånarna och besöksnäringen var man hittar värdefulla natur- och kulturmiljöer.
 • Öka och sprida kunskap om biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grönstruktur och landskapskonventionen.

Naturvårdsprogrammet
Naturvårdsprogrammet består av två delar där del 1 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. beskriver vilket ansvar kommunen har för att hejda förlusten av biologisk mångfald och hur kommunen kan värna, vårda och visa natur- och kulturvärden i Svalövs kommun.

I del 2 Pdf, 14.5 MB, öppnas i nytt fönster. av naturvårdsprogrammet beskrivs 51 områden med höga natur- och kulturvärden. Tätorternas natur är också beskrivna i denna del.

Naturvårdsprogrammet - digitalt

Naturvårdsprogrammet finns tillgänglig digitalt. Du kan se det i ett kartlager i din webbläsare genom denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller genom appen Avenza Maps.

Skärmklipp från det digitala naturvårdsprogrammet.

Följ instruktionerna nedan för att ladda ner appen och kartlagret med naturvårdsprogrammet:

 • Installera Avenza Maps, https://www.avenzamaps.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., på lämplig mobil enhet med GPS. Lägst Android 8 eller iOS 13. Laddas ner utan kostnad från AppStore (Apple eller Google).
 • Öppna appen Avenza Maps - ignorera Kom igång-instruktioner osv.
 • Importera karta till appen: Tryck på +-tecknet i övre menyn för Kartor (iPhone/iPad) / på +-ikon nere till höger (Android).
Förstora bilden

Enklast är att importera kartan med QR-kod, tryck på ikonen till höger om ”Importera karta” och rikta kameran mot QR-koden (QR-läsare måste finnas och appen ha åtkomst till kameran).

Alternativt ”Klicka för att ange en kartas webbadress” och skriv:
https://www.dropbox.com/s/e7pba5w5y37o6ag/svalov.pdfmaps?dl=1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tryck sedan på ”retur-pilen” för att öppna länken.

 • Nu laddas karta med 50 infopunkter ner till din mobil. Appen måste vara aktiv under inladdningen som tar max någon minut beroende på hårdvara och uppkoppling. Importerade kartor hamnar i foldern ”Svalöv” (högst upp). Öppna foldern ”Svalöv” - status på kartladdningen visas. Klicka på kartbilden när den laddat klart så öppnas kartan och infopunkterna laddas in vilket visas med ”Laddar” nere i vänstra hörnet. Även detta tar någon minut tills de 50 punkterna visas. Internet-koppling behövs inte när kartan väl är inladdad till din mobila enhet.
 • Kartan visas med din position som en blå cirkel (kan ta lite tid innan GPS-en stabiliserar sig).
 • Infopunkter visas med röda "ploppar". Tryck på "ploppen" så visas hela titeln. Stäng titeln genom att trycka på den. Mer info visas genom att trycka på pilen (Android) eller texten (iPhone/iPad):
  Beskrivning
  Webblänkar (toucha på befintliga URL-länkar, finns ibland även i Beskrivningen)
  Foton (på ett fåtal punkter)
 • Fler funktioner finns som att ta egna foton, mäta avstånd, spela in GPS-spår, visa koordinater, skapa/redigera infopunkter, exportera infopunkter med mera.
  Se https://www.avenzamaps.com/maps/features.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Avenza Maps är gratis. Max 3 kartor kan samtidigt vara importerade utan att betala. Importerade kartor tas bort genom att dra från högerkanten på raden med kartikonen.

Riktlinjer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Riktlinjer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster antogs av kommunstyrelsen i Svalövs kommun 2024-03-11.

Riktlinjerna syftar till att visa hur verksamheter och bolag inom kommunen ska arbeta med att ta hänsyn till och förstärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i den fysiska planeringen, i genomförandet och i förvaltningsskedet.

Riktlinjerna ska vara en hjälp för att förtydliga vad begreppen biologisk mångfald och ekosystemtjänster innebär både för kommunens egna verksamheter och för externa intressenter såsom konsulter, byggföretag och allmänhet.

Riktlinjerna är också ett viktigt stöd för kommunens arbete med klimatanpassning.

Riktlinjer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster finns tillgängliga här Pdf, 10.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Invasiva arter

Jätteloka

Jätteloka

Under växtperioden frodas det i våra trädgårdar och ute i naturen. Tyvärr kan det ibland bli lite för mycket av det goda och då finns det risk att invasiva växter kommer in och tar över i våra grönskande områden.

Vi är tacksamma om ni kan hjälpa oss att hålla efter dessa invasiva arter i vår kommun.

Invasiva arter

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. Invasiva arter räknas globalt som ett av de största hoten mot biologisk mångfald och naturliga ekosystem. Dessa arter kan också få stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt på djurs och även människors hälsa.

Problemet med invasiva arter är att de inte tillhör de ursprungliga ekosystemen och konsumerar och tränger bort inhemska arter.

I Svalövs kommun finns flera invasiva arter som till exempel jättebjörnlokan, parkslide och sjögull. Andra arter är spansk skogssnigel, mink, mårdhund, vresrosor och jättebalsamin.

Jättebjörnlokan är en flerårig cirka 2-3 m hög ört som främst växer utmed kommunens vattendrag. Dess bladsaft kan tillsammans med solljus orsaka brännskador/eksem och därför ska man undvika att komma kontakt med växten. Jättebjörnlokan bekämpas mekaniskt (slås med lie eller slåttermaskin) lämpligast på våren. Jättebjörnloka ska inte förväxlas björnloka eller sibirisk björnloka som har betydligt mindre blommor och blad. Dessa båda arter är betydligt mindre farliga att vidröra och är inte heller invasiva.

Parkslide är en flerårig ört som kan bli 2-2,5 m hög. På vissa platser växer släktingen jätteslide som ofta är 3 m hög. Denna växt är svårbekämpad men en mörk duk kan begränsa spridningen.

Sjögull är en vattenväxt som kan tränga undan andra vattenväxter och bidra till övergödning. Den kan bekämpas genom att man täcker med mörk duk.

Markägaren har ansvaret för att invasiva arter inte sprider sig i naturen.
Lagkrav för markägare, bekämpning och avfall Pdf, 277.3 kB, öppnas i nytt fönster..

På Svalövs kommuns marker känner vi till att jättebjörnlokan finns i Teckomatorp och Billeberga, att sjögullen finns i Svalövssjön och att parkslide och jätteslide finns i Kågeröd. Kommunen ska försöka bekämpa dessa.

Om man som boende i Svalövs kommun har noterat någon allmän plats, naturmark eller liknande där åtgärder behöver utföras enligt ovanstående så är Gata & Park tacksamma för information om detta.
Felanmälan Gata & Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parkslide

Parkslide

Jättebalsamin

Jättebalsamin

Naturområden

I Svalövs kommun finns en stor variation av naturtyper och en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i Sverige. Skälet till det är att kommunen ligger i en geologisk gränszon där kalkrika bergarter möter det sura urberget. Här möts sydliga och nordliga växt, svamp och djurarter. Stor artrikedom finns i ett stort antal livsmiljöer.

Landskapet är tredelat med slätt i söder, mellanbygd norr om Svalöv och skogsbygd på Söderåsen.

Naturreservat och nationalpark
I Svalövs kommun finns flera naturområden med långsiktigt skydd. 1,5 kilometer nordöst om Svalöv ligger kommunens naturreservat Svenstorp-Bolshus fälad. Detta är ett varierande område med lövskog, ekhagar och enefälad. Sydöst om naturreservatet ligger Prästafäladen som är en naturbetesmark med varierande naturtyper och sällsynt flora.

Övriga naturreservat är inrättade av Länsstyrelsen i Skåne. På Länsstyrelsens hemsida finns samtliga naturreservat och Söderåsens nationalpark beskrivna:

Strövområden

De två strövområdena Klåveröd och Finnstorp ligger i kommunens norra del. Här kan du vandra, promenera, cykla, rida eller bara vara. Du kan läsa mer om dessa på Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd

Svalövs kommun arbetar aktivt med vattenvårdsfrågor genom att vara med i vattenråden för alla de fyra avrinningsområden som kommunen är del i. Dessa är Vegeås vattenråd, Rååns vattenråd, Saxån-Braåns vattenråd och Rönne ås vattenråd.

Vattenråd är lokala föreningar för samverkan mellan olika aktörer i vattenfrågor. Inom ramen för vattenråden kan berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera problem och idéer inom sitt område. Utgångspunkten för arbetet är en helhetssyn på vattenfrågorna och att arbetet följer vattnets naturliga gränser i landskapet, det vill säga avrinningsområdena. För att nå ett framgångsrikt vattenarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet, att vattenråden är väl organiserade samt att dom har en långsiktig finansiering.

Flera av vattenråden bedriver ett omfattande vattenvårdsarbete för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Läs mer om detta på vattenrådens egna webbplatser:

Vattenatlas

VattenAtlas är en öppen karttjänst som är framtagen av några skånska vattenråd

I VattenAtlas hittar man mycket lokal information med koppling till vatten, VA-frågor, strandskydd, fiske, miljöövervakning, vattenvård, historiska kartor med mera.

VattenAtlas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan för vattendrag i tätorter

Inom ramen för Svalövs kommuns samlade arbete med olika typer av vattenfrågor har en skötselplan för vattendrag Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. i kommunens tätorter tagits fram. Planen innehåller förslag på åtgärder för att situationen i sjöar och vattendrag ska förbättras.

Vattevårdsåtgärd vid Västergatan i Svalöv

Översikt över aktuellt område på Västervång i Svalöv.Förstora bilden

Översikt över aktuellt område på Västervång i Svalöv.

Samhällsbyggnadsnämnden i Svalövs kommun har på grund av återkommande översvämningar som påverkar befintlig bebyggelse tagit beslut om att göra en flödesreglerande åtgärd på Västervång i Svalöv.

Åtgärden har gjorts i samarbete med Saxån-Braåns vattenråd och medfinansierats av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Åtgärden syftar även till att minska näringsläckage från åkermarken samt öka biologisk mångfald och innebär att vatten från åkermarken som tidigare har runnit in i villaområdet vid höga flöden leds till en våtmark. Från våtmarken leds en del av vattnet ner genom ett öppet dike i riktning mot Svalövsbäcken och fördröjs ytterligare i en mindre damm innan det leds vidare till befintlig damm och slutligen Svalövsbäcken, se karta ovan.

Arbetet utfördes under vintern 2023/2024 och informationsskyltar kommer ata sättas ut under året.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kan ni kontakta Saxån-Braåns vattenråd eller Svalövs kommun.

Linn Renström
Miljöstrateg, Svalövs kommun
E-post

Anna Sahlgren
Vattenstrateg, Saxån-Braåns vattenråd
E-post

Åtgärder vid Mölledammen i Röstånga

Nuläge

Svalövs kommun har i februari 2024 lämnat in tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Det innebär att domstolen nu tar hand om ärendet och att Svalövs kommun i nuläget inte kan besvara specifika frågor om vad som händer i ärendet. Översiktligt kommer ärendet att följa nedan förlopp:

 • Domstolen kontaktar tillsynsmyndigheter för synpunkter
 • Domstolen bedömer om ansökan behöver kompletteras
 • Kommunen kompletterar vid behov ansökan
 • Ansökan med kompletteringar kungörs i tidningar och på domstolens hemsida. Då kan berörda och allmänheten ta del av det som planeras och få möjlighet att lämna synpunkter under remisstiden.

Domstolen kommer att kontakta de som är sakägare när ansökan kungörs och det kommer att annonseras här på hemsidan.

Ansökan kommer när den kungörs att finnas på domstolens hemsida, gå in på https://www.domstol.se/mark--och-miljodomstolen-vid-vaxjo-tingsratt/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och klicka vidare till kungörelser vid mark- och miljödomstolen.

Tidsperspektivet till dess att ansökan kungörs är osäkert, men gissningsvis kommer ansökan med eventuella kompletteringar att kungöras någon gång under senvår/sommar 2024. Men det kan bli både tidigare och senare.

När remisstiden är över avgörs målet antingen på handlingarna eller så hålls en huvudförhandling. Domen meddelas sedan normalt inom två månader.

Mer information om processen vid tillståndsansökan för vattenverksamhet finns på Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätts hemsida:

Vattenverksamhet - Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Mölledammen i Röstånga kommer att förändras. Bakgrunden ligger i EU:s vattendirektiv som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i medlemsländerna. Dammen i Röstånga utgör ett vandringshinder vilket innebär att fiskar och andra vattenlevande organismer inte har möjlighet att passera den. Kommunen blev förelagda av Länsstyrelsen att vidta åtgärder. Föreläggandet överklagades men avslogs av mark- och miljödomstolen.

För att uppfylla vattendirektivet har Svalövs kommun beslutat att avsänka dammen och skapa en slingrande, strömmande å omgiven av ett svämplan på det området där dammen idag är belägen. Svämplanet är ett område som ges möjlighet att svämmas över vid höga vattenflöden. Vid normala flöden kan området användas för rekreation. Exempel på hur området kan komma utformas ses i projektförslag i länken nedan.

Åtgärden kommer inte att påverka den promenadstig som idag går runt dammen. Stigen kommer att finnas kvar men med möjlighet att även gå ner i området runt ån för att komma närmare naturen.

I oktober 2023 bjöd Svalövs kommun in till ett öppet hus där allmänheten kunde ställa frågor och få mer information om de planerade åtgärderna. Under kvällen gavs möjlighet att fylla i en enkät om hur man använder området idag och ser på områdets framtida utformning. Enkäten har också funnits tillgänglig på hemsidan.

Utredningen kring utrivning av dammen är lång process som kommer att ta tid.

Projektförslag avsänkning av Mölledammen, Röstånga Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

FAQ - Vanliga frågor och svar om utrivningen av Mölledammen Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Effekter av avsänkning av Mölledammen Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Exempel på utformning av området Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Mölledammen tidslinje Pdf, 171.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 648.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens beslut om inte betydande miljöpåverkan Pdf, 158.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om miljöeffekter av vandringshinder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.