Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, ställer resultatkrav på verksamheterna och följer upp utvecklingen. Styrelsen förbereder och yttrar sig också i alla ärenden som fullmäktige ska besluta om.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad och sammanträdena är inte offentliga. Beredning av ärendena sker i presidiet.

Här kan du hitta kommunstyrelsens sammanträdestider.

Kommunledningskontoret är den förvaltning som stödjer kommunstyrelsen i arbetet att leda, samordna och följa upp Svalövs kommuns verksamheter.

Här kan du hitta kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsens presidium och ledamöter

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde (4:e) år i samband med de allmänna valen. Det styrande blocket i Svalövs kommun består av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Kommunstyrelsens presidium består av kommunstyrelsens ordförande som tillika skall vara kommunalråd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som tillika ska vara kommunalråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som tillika skall vara oppositionsråd.

Kommunstyrelsens presidium består av:

Teddy Nilsson (SD), Ordförande
Anna Berg von Linde (M), 1:e vice ordförande
Jan Zielinski (S), 2:e vice ordförande

I kommunens förtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns kontaktuppgifter till kommunstyrelsens ledamöter.